Kielipalvelualan ammattilaisten käsityksiä asiantuntijuudesta ja työn muutoksista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133253
Title: Kielipalvelualan ammattilaisten käsityksiä asiantuntijuudesta ja työn muutoksista
Author: Turusenaho, Päivi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133253
http://hdl.handle.net/10138/173543
Thesis level: master's thesis
Abstract: Changing work as well as changing expertise requirements are an often discussed topic in our current public discussion. In this study, the main interests were the conceptions of expertise and experiences of changing work and expertise requirements. The participants of the study (n=12) were a group of professionals working in a company providing language services. The aim of the study was to analyse how the participants understand expertise and what kind of changes and new expertise requirements they have experienced at their work. The main analytical concept of the study is expertise, and the theoretical framework consists of research literature on expertise on individual and collective dimensions which were compared to the conceptions of expertise among the sample group. The changes the research subjects have experienced at work were thematically analyzed by mirroring their views against some viewpoints on changing work and the historical work types. The study is based on a qualitative research strategy and the material was analysed by applying phenomenographic content analysis. The material was collected through one-to-one interviews. The work related expertise as described by the participants is presented through examples, whereas the phenomenographic analysis focuses on the participants' conceptions of expertise and on experiences of changes of work. To conclude, the results of the study were collected to categories of description. The results clearly showed that the contextual dimension of expertise as experience in the professional field was considered as one of the most important element of expertise. In addition to knowledge, skills, self-awareness and education, expertise was also related to learning new things as a prerequisite for expertise development. Also, knowing the customer was seen as expertise. In addition, respect from others was also seen as part of being an expert. In this material, expertise was portrayed more as an individual rather than a collective quality, even though the work was considered a team effort. The changes at work were related to increasing customer demands, changing technology and financial pressures. Despite these changes, the underlying nature of work was seen as unchanged and overall, the changes were not considered to lead to any completely new expertise requirements.Työelämän, työn ja osaamisvaatimusten jatkuvat muutokset ovat ajankohtaisia aiheita yhteiskunnallisessa ja julkisessa keskustelussa. Tässä tutkielmassa kiinnostuksen kohteena olivat käsitykset asiantuntijuudesta ja kokemukset työn ja osaamisvaatimusten muutoksista. Tutkielman kohderyhmän muodostivat kielipalvelualan yrityksessä työskentelevät ammattilaiset (n=12). Tavoitteena oli tarkastella, millaisia ovat tutkittavien käsitykset työn edellyttämästä osaamisesta ja asiantuntijuudesta, sekä millaisia ovat työssä koetut muutokset ja millaista uutta osaamista mahdollisesti tarvitaan. Tutkielman keskeisin analyyttinen käsite on asiantuntijuus, ja teoreettinen viitekehys muodostuu asiantuntijuutta käsittelevän tutkimuskirjallisuuden yksilöllisistä ja yhteisöllisistä näkökulmista, joita verrattiin kohderyhmän asiantuntijuuskäsityksiin. Työssä koettuja muutoksia puolestaan tarkasteltiin temaattisesti työelämästä esitettyjen tulevaisuuskuvien ja työn historiallisten kehitystyyppien valossa. Tutkielmassa käytettiin laadullista tutkimusstrategiaa ja fenomenografista tutkimusasetelmaa. Aineisto koostui yksilöhaastatteluista. Tutkittavien käsityksiä työssä tarvittavasta konkreettisesta osaamisesta kuvataan esimerkkien avulla, ja fenomenografinen analyysi kohdistuu asiantuntijuuskäsityksiin ja vastaajien työssä kokemiin muutoksiin. Tutkimuksen tulokset tiivistettiin kuvauskategorioiksi. Tuloksissa nousi selvästi esiin asiantuntijuuden kontekstuaalisuus siten, että yhtenä tärkeänä asiantuntijuuden elementtinä pidettiin alan kokemusta. Asiantuntijuuteen liitettiin työssä tarvittavien tietojen, taitojen, itsetuntemuksen ja koulutuksen lisäksi uuden oppiminen kehittymisen edellytyksenä. Asiakkaan tunteminenkin voi olla osa asiantuntijuutta. Asiantuntijuuteen katsottiin kuuluvan myös arvostus. Tässä aineistossa asiantuntijuus näyttäytyi enemmän yksilöllisenä kuin kollektiivisena siitä huolimatta, että työn lopputuloksen katsottiin muodostuvan tiimityön tuloksena. Työssä koetut muutokset liittyivät asiakkaiden vaatimusten kiristymiseen, jatkuvaan teknologian kehittymiseen ja taloudellisiin paineisiin. Muutoksista huolimatta perustyön nähtiin kuitenkin säilyvän ennallaan eikä muutosten katsottu merkitsevän ainakaan välittömiä, kokonaan uudenlaisia osaamistarpeita.
Subject: expertise
work
change
phenomenography
asiantuntijuus
työ
muutos
fenomenografia
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record