Neuvotteluja äitiydestä : Äitiyden positioiden ja kuuluvuudentunteiden määrittyminen ulkomailta Suomeen muuttaneiden naisten kertomuksissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133252
Title: Neuvotteluja äitiydestä : Äitiyden positioiden ja kuuluvuudentunteiden määrittyminen ulkomailta Suomeen muuttaneiden naisten kertomuksissa
Author: Fasulo, Alessandra
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133252
http://hdl.handle.net/10138/173546
Thesis level: master's thesis
Abstract: In this master's thesis, I have reviewed, how women who have moved to Finland from abroad, position their motherhood under the influence of both Finnish residency experiences and transnational residency experiences. In particular, I have clarified the type of negotiations contained in their narration of motherhood, and how the feelings of belonging and not belonging to the Finnish society and motherhood environment are described as a part thereof. The study's questions are set in the fields of educational and social immigration and motherhood research. In terms of theoretical and methodological choices, it focuses on social constructionism, narrative constructionism and a theoretical framework on positioning. The empirical material of the study is formed of the interview narration by three mothers. We produced one oral interview and a second, either oral or written, interview with each interviewee. In the interview method, I utilised the Biographic Narrative Interpretive Method (BNIM). The analysis I produced had two phases: in the first phase, I aimed to define narrative themes in the narrations by means of narrative content analysis, where motherhood experiences were given particular emphasis. In the second phase of the analysis, which utilised position analysis, I paid attention to the position the mothers took in their narrations, objected or built on when telling about motherhood, what categorisations could be defined in the narrations, and how and in what relation were the feelings of belonging, or not belonging, told. In their narrations, the mothers brought up several positions that they found significant, of which the position of being a resource, the position of requiring strength and critical thinking skills and the position of lonely and limited motherhood were the most significant. When the motherly ways and values of the mothers I interviewed did not correspond to the equal and uniform requirements encountered in the Finnish society's social or institutional communities, they were said to be made strange, exceptional or limiting. Holding on to the characteristics of one's own motherhood, when the Finnish representation of motherhood is considered uniformly discriminating, is said to e.g. be a place that requires particular strength and questioning skills. The successful experiences, particularly concerning prenatal clinic services and the arrangements of giving birth, seem to have, on the other hand, strengthened the sense of security and the formation of the sense of belonging towards the institutional society and in general, the entire Finnish society.Tässä pro gradu -tutkielmassa olen tarkastellut sitä, kuinka ulkomailta Suomeen muuttaneet naiset positioivat äitiyttään niin Suomessa asumisen kuin ylirajaisten asumiskokemusten vaikuttamina. Olen selvittänyt erityisesti sitä, millaisia neuvotteluja heidän äitiydenkerrontaansa sisältyy, ja miten kuulumisen- ja kuulumattomuuden tunteista kohti suomalaista yhteiskuntaa ja äitiydenmaisemaa sen osana kerrotaan. Tutkielman kysymyksenasettelut sijoittuvat kasvatustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen maahanmuutto- ja äitiydentutkimuksen kentille. Teoreettisilta ja metodologisilta valinnoiltaan se tarkentuu sosiaaliseen konstruktionismiin, narratiiviseen konstruktionismiin ja positiointiteoreettiseen viitekehykseen. Tutkielman empiirinen aineisto rakentuu kolmen äidin haastattelukerronnasta. Jokaisen haastateltavan kanssa tuotimme yhden suullisen haastattelun ja toisen, joko suullisen tai kirjallisen haastattelun. Haastattelumenetelmässä hyödynsin elämäkerrallis-kerronnallista haastattelumenetelmää. Tuottamani analyysi on kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa pyrin narratiivisen sisällönanalyysin keinoin paikantamaan kertomuksista kerronnallisia teemoja, joissa äitiyden kokemuksia merkityksellistettiin erityisesti. Analyysin toisessa, positioanalyysia hyödyntävässä, vaiheessa kiinnitin huomioni siihen mitä positioita äidit ottivat, vastustivat tai rakensivat äitiydestä kertoessaan, mitä kategorisointeja kerronnasta oli paikannettavissa sekä miten ja suhteessa mihin kuulumisen- ja kuulumattomuudentunteista kerrottiin. Äidit nostivat kerronnassaan merkitykselliseksi useampia positioita, joista resurssina toimimisen positio, vahvuutta ja kriittisen ajattelun taitoa vaativa positio ja yksinäinen ja rajoitettu äitiyden positio nousivat merkittävimmiksi. Silloin, kun haastattelemieni äitien äitimisen tavat tai arvostukset eivät vastanneet suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisissa tai institutionaalisissa yhteisöissä kohdattuja samuuden ja yhdenmukaisuuden vaatimuksia kerrottiin niiden leimautuvan oudoiksi, poikkeaviksi tai rajoitettaviksi. Omista äitiyden erityispiirteistä kiinnipitäminen silloin, kun suomalainen äitiyden representaatio koetaan yhtenäisyydessään ulossulkevana, kerrotaan mm. erityistä vahvuutta ja kyseenalaistamisen taitoa vaativana paikkana. Onnistuneet kokemukset etenkin äitiysneuvolapalveluista ja synnytyksen järjestämisestä näyttäisivät puolestaan vahvistavan turvallisuudentunnetta ja osallisuudentunteen muodostumista institutionaalista yhteiskuntaa ja yleisemmin koko suomalaista yhteiskuntaan kohtaan.
Subject: äitiys
positio
kuuluvuudentunne
ylirajaisuus
vapaaehtoinen maahanmuutto
tunnesidottu maahanmuutto
maahanmuuttohierarkia
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record