Demonstration of the equivalence of PM2.5 and PM10 measurement methods in Kuopio 2014 - 2015

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/173933
Title: Demonstration of the equivalence of PM2.5 and PM10 measurement methods in Kuopio 2014 - 2015
Author: Waldén, Jari; Waldén, Tuomas; Laurila, Sisko; Hakola, Hannele
Belongs to series: Raportteja - Rapporter - Reports 1:2017
ISSN: 0782-6079
ISBN: 978-952-336-010-5
Abstract: Euroopan Yhteisön CAFÉ-direktiivin (2008/50/EY) määrittää mm. hiukkasmittausten vertailumenetelmän, mikä perustuu hiukkasmassan gravimetriseen määritykseen. Jäsenmaa voi käyttää muuta menetelmää vertailumenetelmän sijasta, mikäli se voi osoittaa, että tulokset ovat yhteneviä vertailumenetelmän antamien tulosten kanssa. Tällaisella menetelmällä saatuja tuloksia on tarvittaessa korjattava, jotta saataisiin vertailumenetelmää käyttämällä saatavia tuloksia vastaavat tulokset. Hiukkasmittausten osalta vertailumenetelmä PM2.5 ja PM10 massapitoisuuden määrittämiseksi ulkoilmassa perustuu gravimetriseen määritysmenetelmään. Tässä tutkimuksessa testattiin eräiden jatkuvatoimisten hiukkasmittalaitteiden yhdenvertaisuutta vertailumenetelmää vastaan noudattaen komission ohjetta. Vertailumittaukset tehtiin Kuopiossa ja ne käsittivät hiukkasten aerodynaamiselta halkaisijaltaan olevat alle 2.5 μm:n ja alle 10 μm:n kokoiset hiukkasmittaukset. Vertailuun osallistuivat kaikkiaan kahdeksan eri jatkuvatoimista hiukkasanalysaattorimallia: BAM 1020, DustTrak 8535, FH 62 I-R, Grimm 180, MP101 CPM, Osiris, SHARP 5030 ja TEOM 1405. Vertailumittausohjelma toteutettiin komission ohjeen mukaisesti. Ohje määrittelee mm. pitoisuustasoista niin, että 20 % havainnoista tulee ylittää alimman arviointikynnykset (UAT) sekä PM2.5 että PM10 massapitoisuuksille. Havaintoaineistosta osoittautui, että PM2.5 massapitoisuudet eivät ylittäneet sille asetettua UAT arvoa, 17 µg/m3, yli asetetun kriteerin, vaan tästä jäätiin selvästi alle. Verrattaessa Suomessa mitattuja PM2.5 pitoisuuksia, voidaan todeta, että hyvin harvoin mittauksissa ylitetään UAT-arvo PM2.5 pitoisuuksissa. PM10 pitoisuuksissa sen sijaan ylempi arviointikynnys, 30 µg/m3, ylitettiin useammin kuin vaadittava määrä. Vertailumittaustulokset analysoitiin komission ohjeen mukaan ja sen perusteella esitetään jokaiselle vertailtavalle hiukkasanalysaattorille kalibrointikertoimet sekä PM2.5- että PM10-mittauksille. Raportissa osoitetaan myös kaikki poikkeamat, mitä esiintyi sallituista kriteereistä. Tulosten perusteella voidaan todeta, että yksi vertailtava analysaattori, DustTrak 8535, ei täyttänyt vaadittavia kriteerejä sekä PM2.5- että PM10-mittauksille. Osiris täytti vaatimukset PM10-mittauksille, mutta ei PM2.5-mittauksille. Sen sijaan kaikki muut testatut hiukkasanalysaattorit, FH 62 I-R, Grimm 180, MP101 CPM, SHARP 5030, TEOM 1405 ja BAM 1020 täyttivät vertailumenetelmälle asetetut vaatimukset sekä PM2.5- että PM10-mittauksille.
URI: http://hdl.handle.net/10138/173933
Date: 2017-01
Subject: ilmanlaatu
mittalaitteet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Equivalence report.pdf 6.131Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record