Corporate responsibility in Finnish forest industry SMEs : Practice without preaching?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211718
Title: Corporate responsibility in Finnish forest industry SMEs : Practice without preaching?
Author: Lantta, Marja-Leena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2010
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211718
http://hdl.handle.net/10138/17426
Thesis level: master's thesis
Discipline: Marknadsföring av skogsprodukter
Forest Products Marketing
Puumarkkinatiede
Abstract: Increasing societal demands are driving forest industry companies to evaluate the impacts of their business activities more comprehensively. Corporate responsibility (CR) is not a new phenomenon to the industry sector as environmental considerations have been on the agenda of the firms for decades through the use of forest resources. Globalization and relocations of operations overseas have increased the general public's awareness of the societal effects of business. CR of major forest industry corporations has been studied extensively but a research gap was identified in the case of CR in small and medium-sized (SME) Finnish forest industry companies. The significance of SMEs is expected to grow within Finnish forest industry in the future as mechanical forest industry increases its relative importance. Based on literature this study suggests that SMEs should approach CR as a strategic issue, i.e., they should evaluate which aspects of this multidimensional phenomenon can affect the firm's ability to reach its objectives. The relatively limited resources of the firm should be allocated to those strategic CR issues. Empirical primary data was collected by interviewing the line managers of medium-sized Finnish sawmills. The managers were asked to identify sources of competitive advantage within the company, to give their definitions of CR and to discuss the potential of CR as a source of competitive advantage. The findings were congruent with earlier studies on SMEs in other industry fields. The firms often execute CR without identifying it and relate to CR through their key stakeholders (employees, community, customers). The interviewed line managers did not generally perceive CR to have potential as a source of CA. If CR is to be promoted amongst Finnish forest industry SMEs, robust business cases have to be presented to demonstrate the measurable benefits of CR. Practical examples of what CR incorporates in the smaller firm are required. Consumer studies are necessary to discover the value of CR stewardship perceived by the customers.Alati lisääntyvät yhteiskunnalliset vaatimukset pakottavat metsäteollisuusyritykset ottaamaan toimintojensa kokonaisvaikutukset entistä monipuolisemmin huomioon. Yritysvastuu ei ole uusi ilmiö metsäteollisuudessa, joka on puuraaka-aineen käytön vuoksi vuosikymmenien ajan joutunut kiinnittämään erityishuomiota ympäristönäkökulmiin. Globalisaatio ja toimintojen siirtäminen ulkomaille ovat lisänneet suuren yleisön kiinnostusta teollisuudenalan toimien sosiaalisiin vaikutuksiin. Suurten metsäteollisuusyritysten yritysvastuuta on tutkittu paljon, mutta metsäteollisuuden pienten ja keskisuurten (PK-) yritysten osalta yritysvastuuta ei ole tutkittu Suomessa. PK-yritysten merkityksen Suomen metsäteollisuudessa odotetaan kasvavan lähi-tulevaisuudessa, kun mekaaninen metsäteollisuus kasvattaa suhteellista merkitystään. Kirjallisuuden perusteella tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys esittää, että PK-yritysten kannattaa lähestyä yritysvastuuta strategisena kysymyksenä, ts. arvioida, mitkä tämän monitahoisen käsitteen ilmenemismuodoista ovat niin merkittäviä, että ne voivat vaikuttaa yrityksen kykyyn saavuttaa tavoitteensa. Yrityksen verrattain rajalliset resurssit kannattaa uhrata strategisesti tärkeisiin yritysvastuun ilmenemismuotoihin. Tutkimuksen empiirinen primääridata kerättiin haastattelemalla keskikokoisten suomalaissahojen linjapäälliköitä, joita pyydettin identifioimaan yrityksen kilpailuedun lähteitä, määrittelemään yritysvastuuta ja kertomaan näkemyksiään yritysvastuun potentiaalista kilpailuedun lähteenä. Tulokset olivat yhdenmukaisia muita teollisuudenaloja koskevien aiempien PK-tutkimusten kanssa. Yritykset toteuttavat laajalti yritysvastuuta, mutta päälliköt eivät juurikaan tunnista sitä. Yritysvastuun toteutuu sidosryhmäsuhteissa (työntekijät, lähiympäristö, asiakkaat). Haastateltujen linjapäälliköiden mielestä yritysvastuu ei juurikaan tuo kilpailuetua yrityksille. Yritysvastuun edistäminen suomalaisen metsäteollisuuden PK-yrityksissä edellyttää, että toimintojen liiketoimintaedut voidaan kiistatta osoittaa. Tarvitaan myös käytännön esimerkkejä siitä, mitä yritysvastuu pienemmissä yrityksissä sisältää. Kuluttajatutkimuksien avulla voidaan selvittää, miten yritysvastuun merkitys näkyy asiakkaiden valinnoissa.
Subject: corporate responsibility
corporate social responsibility
SMEs
sawmilling industry
strategy
competitive advantage
Finland
yritysvastuu
yrityksen yhteiskuntavastuu
PK-yritykset
sahateollisuus
strategia
kilpailuetu
Suomi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu Lantta Marja.pdf 1.146Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record