Luottamus katsomossa kannustamassa : tapaustutkimus autonomiaa tukevasta pedagogiikasta suomalaisessa alakoulussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231100
Title: Luottamus katsomossa kannustamassa : tapaustutkimus autonomiaa tukevasta pedagogiikasta suomalaisessa alakoulussa
Author: Ylönen, Eino-Juhani
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231100
http://hdl.handle.net/10138/174369
Thesis level: master's thesis
Abstract: Goals. The main goal of this study is to find out, how the autonomy supportive pedagogy (ASP, Reeve 2006) suits in Finnish elementary school. Research questions: 1) what challenges and benefits will ASP bring for classroom teacher, 2) how do the applications of ASP differ between the age groups in elementary school, 3) how does ASP look out from colleagues point of view and 4) how do the students sense the autonomy support. Theoretical framework of the study is self-determination theory, which has its base in motivational studies by Deci and Ryan (1985). Methods. The design of the study was case study (Yin 2009) using data- and methodological triangulation. The actual case was a class room teacher applying ASP in his work. The data was collected from that teacher and also from his colleagues, from the school's principal and from the students. Case-teacher's data consists of two focused interviews from 2013 and 2015. Three of his colleagues and the principal had also been focused interviewed during 2015. The student data was collected with a quantitative Learning Climate Questionnaire -survey (n=48). The qualitative data was analysed by theory-based analysis (teorialähtöinen sisällönanalyysi) and the quantitative data by Kruskal-Wallis' non-parametric analysis. Results and conclusions. Main benefits of ASP were the increasing autonomous thinking and responsibility of own tasks. On the contrary, the main challenges were the noise in class and a long period of running the ASP in for the students. For the sixth-graders it can be possible to create an independent environment of "studying" but for the first-graders the main application of ASP was children's play. From the colleagues point of view ASP may increase student's adaptability for changes and also create difficulties for obeying the school rules. The sense of autonomy among the students was not dependent from teachers practical theory with this data.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten autonomiaa tukeva pedagogiikka (ATP, Reeve 2006) sopii suomalaiseen alakouluun. Tutkimuskysymykset: 1) mitä haasteita ja etuja ATP tuo luokanopettajalle, 2) miten ATP:n soveltaminen eroaa alakoulun eri vaiheissa, 3) miten ATP näyttäytyy työyhteisön näkökulmasta ja 4) miten oppilaat kokevat ATP:n. Teoreettisena viitekehyksenä toimii mm. Decin ja Ryanin (esim. 1970; 1985) motivaatiotutkimuksiin pohjautuva itsemääräämisteoria (self-determination theory). Menetelmät. Tutkimuksen design oli aineisto- ja menetelmätriangulaatiota hyödyntävä tapaustutkimus (case study, Yin 2009). Tutkimuksen tapauksena toimi autonomiaa tukevaa pedagogiikkaa työssään soveltava luokanopettaja. Aineistoa kerättiin tapausopettajan lisäksi tämän kollegoilta, koulun rehtorilta sekä oppilailta. Tapausopettajan osalta aineisto käsitti kaksi teemahaastattelua vuosilta 2013 ja 2015. Hänen kolmea kollegaansa sekä rehtoria haastateltiin kutakin niin ikään teemahaastatteluin vuonna 2015. Oppilasaineisto kerättiin määrällisellä Learning Climate Questionnaire –kyselylomakkeella (n=48). Laadullinen aineisto analysoitiin teorialähtöisen sisällönanalyysin keinoin ja määrällinen aineisto Kruskal-Wallisin parametrittomalla analyysilla. Tulokset ja johtopäätökset. Pedagogiikan keskeisimmät hyödyt olivat oppilaiden lisääntynyt itsenäinen ajattelu ja vastuunotto omista tehtävistä. Vastaavasti suurimmat haasteet olivat työrauhaongelmat sekä pedagogiikan pitkä sisäänajovaihe. Kuudesluokkalaisille mahdollinen itsenäisen työskentelyn "opiskeluympäristö" ei luonnistu vielä alkuopetukseen, jossa ATP:n keskeinen soveltamismuoto on lapsille ominainen leikkiminen. Työyhteisön näkökulmasta ATP voi lisätä oppilaiden sopeutuvuutta muutoksiin ja toisaalta luoda hankaluuksia yhteisten pelisääntöjen noudattamiseen. Oppilaiden koettu autonomia ei tällä aineistolla ollut riippuvainen opettajan henkilökohtaisesta käyttöteoriasta.
Subject: itsemääräämisteoria
motivaatio
autonomia
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Eino_Ylönen_pg_2016.pdf 772.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record