Narratiivisia tulkintoja aikuisopiskelijoiden kokemuksista : identiteettien ilmenemisiä aikuisoppijoiden kertomuksissa ammatillisen uran muutosvaiheessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231075
Title: Narratiivisia tulkintoja aikuisopiskelijoiden kokemuksista : identiteettien ilmenemisiä aikuisoppijoiden kertomuksissa ammatillisen uran muutosvaiheessa
Alternative title: Narrative interpretations of experiences of adult students : Emerging identities in the stories of adult students during vacational transition
Author: Kilpi, Katariina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231075
http://hdl.handle.net/10138/174372
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: This dissertation explores the experience of adults looking for career specific further training and higher education. This is intended to help understand adult education experiences and support successful adult learning. The theoretical framework for the research is founded on the complexity of multifaceted identities that adults will have developed over their lives and their ability to change identities according to situational contexts. The research also uses theories on constructivism in adult learning, the narrative nature of learning and human development, and individuality of human development due to psychosocial developments and career specific experiences. Fundamental research questions built on the view that expressions of individual identity reflect adult development and learning processes. The research uses a narrative approach. The material was collected from semi-structured one-to-one interviews. Participants were selected from adult attendants at a privately run entrepreneurship course in the autumn of 2013 (N=28). The accounts and personal stories recounted during the interview process have been analysed using narrative methods. Studying the interpretation of identity allows the research to highlight participants' career and life-experiences and to contextualise them within individuals' age and skill sets. The analysis highlights a connection between continuities in individual successes and high quality of learning. The discussion also addresses how self-evaluation of experiences, such as failure, or personal views of social nonconformity can be linked to more general learning experiences among adults or even to issues faced with adult learners' identity development. The individual interpretations of success and learning covered by this research emphasize the fundamental question of how adult learners can be supported during significant and unique life cycle changes that are concurrent with lifelong learning. These findings have further implication on understanding how individuals as learners and e-learners might develop positive self-images and view themselves as active agents in any learning environment.Etsin tutkimuksellani tietoa työelämän muutosvaiheessa olevan, ammatilliselle uralle uusia kompetensseja hankkivan aikuisopiskelijan sisäisistä oppimisprosessien kokemuksista. Tämän tiedon avulla näen mahdolliseksi paremmin ymmärtää ja tukea aikuisen oppimista jatkuvasti uudistuvissa monimuotoisissa työ- ja oppimisympäristöissä erikoisesti ammatillisen uran muutoksissa. Teoreettiseksi viitekehykseksi tutkimukselleni rakentui moniaspektinen synteesi narratiivisuuden ilmentymisestä aikuisen identiteetin, elämän kulun ja oppimisen prosesseissa. Näkemykseni pohjaa teorioihin oppimisen konstruktiivisuudesta, aikuisen oppimisen narratiivisesta luonteesta, sekä käsityksestä ihmisen jatkuvasta psykososiaalisesta muutoksesta elämänkulun ja ammatillisen uran kontekstissa. Viitekehykseni puitteissa muotoilin tutkimukseni lähtöolettaman, jonka mukaan yksilölliset identiteettikuvaukset heijastavat näkyviksi aikuisen kehityksen ja oppimisen sisäisiä prosesseja, jolloin yksilön julkiseksi kielellistämä identiteettinarratiivi on nähtävissä aikuisen oppimisen tulokseksi. Käytin tutkimuksessani narratiivista tutkimusotetta. Kokosin aineistoni puolistrukturoiduin yksilöhaastatteluin yksityisen koulutusyrityksen yrittäjäkurssille syksyllä 2013 hakeutuneilta aikuisopiskelijoilta (N=28). Haastatteluissa esitetyt kokemukselliset kertomukset teemoittelin ensin narratiivien analyysilla, joka jälkeen tulkitsin havaitsemiani ilmiöitä narratiivisen analyysin avulla. Analyysi nosti näkyviin merkittäviksi koettuina aikuisopiskelijoiden identiteettitulkintoina iän ja osaamisen kerronnat sekä yksilölliset muutoksen kokemukset identiteettikuvauksissa. Aineistosta oli havaittavissa onnistumisen kokemusten ilmeneminen laadukkaan oppimisen ja yksilön kehityksen jatkumoissa. Itsetulkinta epäonnistumisen kokemuksesta, tai sosiaaliseen yhteisöön ja se normeihin sopeutumattomuudesta, oli yhdistettävissä oppimisen ja identiteettimuutosten ongelmiin tai jopa kehityksen mahdollisiin esteisiin. Yksilöllisen henkisen kasvun eri vaiheissa sanallistetuista onnistumisen tulkinnoista havaitsemani ilmiöt herättivät pohtimaan, miten aikuisopiskelijaa voisi kannustaa elämän muutosvaiheissa rakentamaan itsestään myönteistä tulkintaa myös monimuotoisissa sähköisissä oppimisympäristöissä
Subject: adult learner
narrativity
identity
life cycle transitions
professional career transitions
aikuisen oppiminen
elämänkaaren muutosvaiheet
ammatillisen uran muutosvaiheet
Subject (yso): aikuisopiskelijat
narratiivisuus
identiteetti
ammatti-identiteetti
elämänmuutokset
ammatinvaihto


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record