Varhaiskasvattajien työhön sitoutuminen sekä työn kokeminen työn voimavarojen ja vaatimusten valossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231078
Title: Varhaiskasvattajien työhön sitoutuminen sekä työn kokeminen työn voimavarojen ja vaatimusten valossa
Author: Parviainen, Katri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231078
http://hdl.handle.net/10138/174377
Thesis level: master's thesis
Abstract: Early childhood educators' experiences about their working conditions are often characterized by hurry, ongoing changes, diversity of work assignments and insufficiency of workforce resources. In order to understand the work of early childhood educators one has to take into account both sides of the work: it is both very demanding and highly rewarding. Job demands and job resources are in touch with job involvement. The aim of this study was to explore how early childhood educators experience different job demands and job resources and which of them are emphasized. The aim of this study was also to examine which forms of job commitment early childhood educators experience most and which factors predict job commitment. Also the change of early childhood education work was discussed in this study. Sample consisted of early childhood educators who worked in Helsinki metropolitan area. The data was collected by an online questionnaire in the April of 2016. Total of 250 educators answered to the questionnaire. Data was analyzed by using statistical methods. Primary findings were received by using variance analysis, cluster analysis, Pearson correlation and regression analysis. The results of this study showed that the most important job resources for early childhood educators were children and meaningfulness of the work. Biggest of the job demands were low salary and rush. Early childhood educators are very involved to their current job, committed to their work community and experience work engagement. Best predictors for different forms of commitment were work community, possibilities to influence at work, children, valuation of early childhood education work and the experiences of vocation. In open answers early childhood educators said that possibilities to do own work properly and ethically right no longer exists due to intensified welfare work. Wider investigating of this matter and its relationship with job commitment would be important in the future. Results of this study forward mainly positive picture of early childhood educators' job commitment. However, results show that those of whom have more job resources are also more job involved and experience more work engagement. It was the younger workers who had experienced more job demands and whose vocation to the job was not as strong. Because of that it would be a good time in the field of early childhood education to do something so that there would be motivated and competent workers in the future as well. The results of this study can be utilized in future researches of job commitment and can also act as a benefit in development projects that are meant to improve the working conditions of early childhood educators.Varhaiskasvattajien kokemuksia omasta työympäristöstään luonnehtivat usein kiire, jatkuvat muutokset, työtehtävien moninaisuus, henkilöstöresurssien riittämättömyys sekä epäselvyys eri ammattiryhmien vastuissa ja velvoitteissa. Varhaiskasvattajien työn ymmärtämiseksi täytyy ottaa huomioon varhaiskasvatustyön molemmat puolet: työ on sekä hyvin vaativaa, että hyvin palkitsevaa. Työn vaatimukset sekä voimavarat liittyvät työhön sitoutumiseen. Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita siitä, miten ammattilaiset kokevat erilaiset työn vaatimus- ja voimavaratekijät, ja mitkä tekijöistä korostuvat. Lisäksi tutkittiin, mikä työhön sitoutumisen muodoista varhaiskasvattajilla painottuu ja mitkä tekijät selittävät työhön sitoutumista. Tutkimuksessa käsiteltiin myös varhaiskasvatustyön muutosta. Tutkimuksen kohdejoukkona olivat pääkaupunkiseudun julkisissa päiväkodeissa työskentelevät varhaiskasvattajat. Aineisto hankittiin sähköisellä kyselylomakkeella huhtikuun aikana vuonna 2016. Kyselyyn vastasi 250 varhaiskasvattajaa. Aineisto analysoitiin käyttämällä tilastollisia menetelmiä. Pääasialliset tulokset saatiin käyttämällä varianssianalyysiä, klusterianalyysiä, Pearsonin tulomomenttikerrointa sekä regressioanalyysiä. Tulosten mukaan tärkeimmäksi voimavaraksi varhaiskasvattajat kokevat lapset. Suurimmat vaatimustekijät ovat palkan alhaisuus ja kiire. Varhaiskasvattajat ovat hyvin sitoutuneita nykyiseen työhönsä ja työyhteisöönsä ja kokevat työssään työn imua. Sitoutumista selittivät parhaiten työyhteisö, vaikutusmahdollisuudet, lapset, työn arvostus sekä kokemukset kutsumustyöstä. Avoimissa vastauksissa työn muutoksista nousi esiin, kuinka mahdollisuuksia tehdä oma työ tunnollisesti ja eettisesti oikein ei enää ole. Tämän kokemuksen laajempi tutkiminen ja yhteys työhön sitoutumiseen olisi jatkossa tärkeää. Tutkimuksen kautta välittyy pääosin myönteinen kuva varhaiskasvatustyöhön sitoutumisesta. Tulokset kuitenkin osoittavat, että ne varhaiskasvattajat, jotka kokevat voimavarat paremmiksi, ovat vahvemmin sitoutuneita sekä kokevat enemmän työn imua. Huomioitavaa on, että nuoret varhaiskasvattajat kokivat vaatimukset suuremmiksi ja kutsumuksen alaa kohtaan vanhempia työntekijöitä vähäisemmäksi. Alalla olisikin hyvä tehdä jotain, jotta tulevaisuudessa varhaiskasvatustyössä riittää motivoituneita ja ammattitaitoisia työntekijöitä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää sitoutumista vahvistavia tekijöitä selvittävissä jatkotutkimuksissa. Lisäksi tuloksia voisivat hyödyntää esimerkiksi varhaiskasvatusalalla työskentelevät esimiehet, jotka suunnittelevat kehittämistoimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan varhaiskasvatuksen alalla työskentelevien työoloja
Subject: varhaiskasvatus
työhön sitoutuminen
työn voimavarat
työn vaatimukset
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record