Kulttuurisen diskurssin analyysi yritysvastuupuheesta suomalaisessa rakennusalan yrityksessä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231118
Title: Kulttuurisen diskurssin analyysi yritysvastuupuheesta suomalaisessa rakennusalan yrityksessä
Alternative title: Cultural discourse analysis of CSR talk in a Finnish construction company
Author: Masanti, Anna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231118
http://hdl.handle.net/10138/174391
Thesis level: master's thesis
Discipline: Phonetics (Speech Communication)
Fonetiikka (Puheviestintä)
Fonetik (talkommunikation)
Abstract: Objectives. Communication is cultural when the patterns of symbolic action and meaning are deeply felt, commonly intelligible and widely accessible. The cultural features, beliefs and values of the speech community can be examined through an important cultural term. The practices that reflect and build the social reality are described in the tradition of Ethnography of communication. In this master's thesis research the speech of corporate social responsibility (CSR) in a construction company was examined. The aim was to find cultural meanings that the speech reveals by analyzing the linguistic features of the community. The purpose was to examine what the linguistic features tell about the common beliefs and values and the meanings of CSR. The idea was to examine a cultural term that has not been examined earlier in the tradition of Ethnography of communication. Methods. The research material included 9 semi-structured thematic interviews that were collected from a Finnish construction company. There were 12 interviewees taking part in in the research. Three of the interviews were couple and six were single interviews. The interviews lasted 20–60 minutes. The material reached included some texts from the company's Internet page as well. The research material was analyzed with the Cultural discourse analysis. The cultural features were examined with five discursive hubs that were used as analytical tools. These hubs were dwelling, relations, feelings, action and identity. The analysis consisted of five phases: theoretical, descriptive, interpretive, comparative and critical. Results and conclusions. Two cultural discourses were found in the speech community: open discourse and caring. The interviewees experienced that the meaning of CSR was sharing the good and the bad with the stakeholders. The participants felt that discourse of caring meant acting responsible. Caring and open discourse were important actions in the community. The perceptions about CSR reflected the factors of social responsibility according to CSR research. Based on the cultural premises of the cultural discourses of this study the participants evaluated each other as flexible, open and honest. They were expected to take care of the objectives of their work and the wellbeing of their colleagues. The daily interaction between the participants was experienced to strenghten the features of openness and honesty.Tavoitteet. Viestintä on kulttuurista silloin, kun ihmiset liittävät viestintäänsä tunteita ja kun he ymmärtävät sitä samalla tavalla ja voivat osallistua siihen halutessaan tasavertaisesti. Yhteisön kulttuurisia piirteitä, sen yhteisiä arvoja ja käsityksiä on mahdollista tarkastella yhteisölle tärkeän termin avulla. Viestinnän etnografiassa kuvataan sosiaalista todellisuutta rakentavia ja heijastavia viestinnän muotoja. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin rakennusalan organisaation jäsenten puhetta yritysvastuusta. Työntekijöiden yritysvastuupuhetta ja siihen sisältyviä kielellisiä ilmauksia analysoimalla etsittiin kulttuurisia merkityksiä, joita puheen uskottiin tuovan esiin. Tavoitteena oli selvittää, mitä kielelliset ilmaukset kertovat puheyhteisön yhteisistä arvoista ja käsityksistä ja yritysvastuuseen liitetyistä merkityksistä. Tavoitteena oli tuoda tutkimuksessa tietoa viestinnän etnografiassa aikaisemmin tutkimattomasta kulttuurisesta termistä. Menetelmät. Tutkimusaineisto koostui 9 puolistrukturoidusta teemahaastattelusta, jotka tehtiin suomalaisessa rakennusalan yrityksessä. Yhteensä haastateltavia oli 12. Parihaastatteluja oli kolme ja yksilöhaastatteluja kuusi. Haastattelut kestivät 20–60 minuuttia. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin yrityksen internetsivuilla julkaistuja tekstejä. Tutkimusaineistoa analysoitiin kulttuurisen diskurssin analyysin menetelmällä. Kulttuurisia piirteitä selvitettiin viiden merkityskeskittymän avulla, joita käytettiin analyysityökaluina. Näitä merkityskeskittymiä olivat viestintäkäytänteet, identiteetti, suhteet, tunteet ja paikka. Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin eniten viestintäkäytänteisiin, identiteettiin ja suhteisiin liittyviä merkityksiä. Analyysi koostui viidestä vaiheesta: teoreettisesta, kuvailevasta, tulkitsevasta, vertailevasta ja kriittisestä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa tunnistettiin kaksi tutkitussa puheyhteisössä vallitsevaa kulttuurista diskurssia, jotka olivat avoimesti kertominen ja huolehtiminen. Haastatellut kokivat, että yritysvastuu on sekä hyvistä että huonoista asioista avoimesti kertomista kaikille sidosryhmille. Yhteisön jäsenillä oli yhteinen käsitys siitä, että huolehtiminen on vastuullisesti toimimista. Sekä huolehtiminen että avoimesti kertominen olivat tärkeitä käytänteitä yhteisössä. Yhteisön käsitykset yritysvastuusta toivat esiin yritysvastuututkimuksessa sosiaaliseen vastuuseen kuuluvia tekijöitä. Kulttuurisiin diskursseihin sisältyvien kulttuuristen olettamuksien perusteella yhteisön jäsenet näkivät toisensa joustavina, avoimina ja rehellisinä. Heidän odotettiin huolehtivan työn tavoitteiden toteutumisesta sekä työtovereiden hyvinvoinnista. Päivittäisen vuorovaikutuksen ajateltiin vahvistavan ihmisten alttiutta rehellisyyteen ja avoimuuteen.
Subject: kulttuurisen diskurssin analyysi
viestinnän etnografia
kulttuurinen viestintä
Subject (yso): yritysvastuu
viestintä
puheviestintä


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record