Korkeakoulutettujen espoolaisäitien kouluvalintadiskurssit, niihin sisältyvät arvot ja arvoristiriidat

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701241136
Title: Korkeakoulutettujen espoolaisäitien kouluvalintadiskurssit, niihin sisältyvät arvot ja arvoristiriidat
Alternative title: Values and value conflicts in school choice discourses of highly educated mothers in the city of Espoo
Author: Rontu, Eeva
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701241136
http://hdl.handle.net/10138/174397
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Aims. There are only a few studies of values concerning school choice and educational policy in Finland. In this study school choice is being considered as an example of "commons problems". It was hypothesized that conflicts between values regarding public and private interest would be found in the speech of parents discussing their child's choice. According to recent studies, the school choice policy is found to bring about segregation of schools' student base and differentiation of schools' reputations and learning outcomes in big cities, even so that the Finnish comprehensive school is being sectioned into unequalizing parallel school tracks. Studies concerning Finnish values show a growing tension in Finnish value structure from the 1990s to the beginning of the 21st century. The tension applies to positioning of oneself with respect to others. Since it is common to speak about "rationality" regarding school choice, the notion of rationality and its connection to values as well as global epistemic governance is discussed, using Max Weber's concepts of rationality. Methods. The research material consisted of 10 semi-structured theme interviews, which were collected in the year 2011 as a part of wider PASC (Parents and School Choice) research project by a sociology and politics of education research team at the University of Helsinki and Turku. The method used was the discourse analysis of transcribed interviews. The value content was analysed with the help of the circular typology of values, which Shalom Schwartz (1992) has presented in his theory of basic human values. The typology allowed more diverse scrutinizing of values and their conflicts than before, especially regarding the dimension of public and private interest. Results and conclusions. Five discourses with different value content were found in the study: the wellbeing, security, success, self-actualization and equality discourses. Different representations of the nearby community, the Finnish school system and good parenting were constructed in each of them. The tension between values regarding public and private interest was found between the equality and success discourses, the latter often combined with the security discourse where some residential areas and schools were represented as restless and thus to be avoided. As a whole, the parents supported the retaining of the comprehensive school, hence the values found in wellbeing, self-actualization and equality discourses emerged as the most harmonious basis for educational policy in the future.Tavoitteet. Suomessa kouluvalintaa ja yleisemminkin koulutuspolitiikkaa on tutkittu arvojen näkökulmasta hyvin vähän. Tässä tutkimuksessa kouluvalintaa tarkastellaan esimerkkinä yhteisen hyvän jakamisen ongelmasta yhteiskunnassa. Hypoteesina oli, että vanhempien kouluvalintapuheesta löytyisi yksilökeskeisten ja yhteisöllisten arvojen välisiä ristiriitoja. Kouluvalintapolitiikan on todettu edistävän koulujen oppilaspohjan, opetusryhmien ja oppimistulosten eriytymistä suurissa kaupungeissa, jopa niin, että yhteinen peruskoulu on lohkoutumassa rinnakkaisiin eriarvoistuviin koulupolkuihin. Suomalaisten arvoja koskevassa tutkimuksessa on havaittu arvorakenteen jännitteisyyden lisääntyneen 1990-luvulta 2000-luvulle koskien minän asemaa suhteessa muihin. Koska kouluvalinnan yhteydessä usein puhutaan "rationaalisesta valinnasta", tutkimuksessa pohditaan globaalia episteemistä hallintaa sekä arvojen yhteyttä käsitykseen rationaalisesta, missä hyödynnetään Max Weberin rationaalisuuskäsitteitä. Menetelmät. Tutkimusaineisto koostui 10 teemahaastattelusta, jotka oli valmiiksi kerätty vuonna 2011 osana Helsingin ja Turun yliopiston Koulutussosiologian ja -politiikan tutkijaryhmän laajempaa PASC- (Parents and School Choice) -tutkimusta. Analyysimenetelmänä käytettiin haastattelujen diskurssianalyysia. Lausumien arvosisällön analyysissa käytettiin Shalom Schwartzin (1992) arvokehätyypittelyä, jonka hän esitti teoriassaan universaaleista inhimillisistä perusarvoista. Schwartzin luokittelun avulla voitiin tarkastella tähänastista monipuolisemmin arvoja ja niiden ristiriitoja mukaan lukien yhteisen ja yksilöllisen hyvän ulottuvuus. Tulokset ja johtopäätökset. Puheesta hahmottui viisi arvosisällöltään erilaista diskurssia: hyvinvointi-, turvallisuus-, menestys-, itsensätoteuttamis- sekä tasavertaisuusdiskurssi, joissa jokaisessa rakentui erilainen representaatio lähiyhteisöstä, koulujärjestelmästä ja vanhemmuudesta toimijuutena niiden leikkauspisteessä. Yksilökeskeisten ja yhteisöllisten arvojen jännite ilmeni menestys- ja tasavertaisuusdiskurssin välillä liittyen lisäksi turvallisuusdiskurssiin, jossa jotkut alueet ja koulut representoituivat levottomina vältettäviksi. Kokonaisuutena vanhemmat kannattivat yhteisen peruskoulun säilyttämistä, jolloin hyvinvointi-, itsensätoteuttamis- ja tasavertaisuusdiskursseissa ilmenevät arvot muodostavat harmonisimman pohjan koulutuspolitiikan suuntaa ajatellen.
Subject: kouluvalinta
koulutuspolitiikka
painotettu opetus
arvot
arvorationaalisuus
koulutuksellinen tasa-arvo


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu Eeva Rontu.pdf 1.328Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record