Alakoulujen oppilaiden käsityksiä ja kokemuksia kestävästä kehityksestä Espoossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231093
Title: Alakoulujen oppilaiden käsityksiä ja kokemuksia kestävästä kehityksestä Espoossa
Author: Offermann, Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231093
http://hdl.handle.net/10138/174407
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Opettajien käsityksiä kestävästä kehityksestä on tutkittu aikaisemmin ja todettu niiden olevan keskinkertaisia, mutta alakoulujen oppilaiden käsityksiä ja kokemuksia kestävästä kehityksestä on tutkittu vain niukasti. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa alakoulujen oppilaiden käsityksiä ja kokemuksia kestävästä kehityksestä sekä kestävän kehityksen ulottuvuuksien esiintymistä oppilaiden vastauksissa. Lisäksi tavoitteena oli tutkia oppilaiden vastauksista koulujen ja kotien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä kestävässä kehityksessä. Menetelmät. Tutkimuskyselylomake kehiteltiin tätä tutkimusta varten. Tutkimusmenetelmänä käytettiin mixed methods -tutkimusmenetelmää, jolloin tutkimuskyselyn määrällinen aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin ja kyselylomakkeen avoimet kysymykset analysoitiin sisällönanalyysimenetelmällä. Tutkimus on vertaileva tapaustutkimus ja se toteutettiin keväällä 2016 kahden espoolaisen alakoulun 4.-luokan oppilaille. Kyselyyn osallistuneita oppilaita oli yhteensä 53. Lisäksi tutkimusta täydensi tutkimuskoulujen kahdelle opettajalle syksyllä 2016 lähetetty avokysely kestävästä kehityksestä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuskoulujen välillä esiintyi niin yksilö kuin koulukohtaisia eroja kestävä kehitys -käsitteen määrittelyssä. Myös koulujen kestävä kehitys -toiminta erosi oppilaiden määritelmien mukaan toisistansa. Sen sijaan oppilaiden määritelmien mukaan kodit eivät eronneet toisistansa merkittävästi kestävässä kehityksessä. Koulujen eroja selitti osaltaan koulujen toimintakulttuuri, joka vaikuttaa oppilaiden omaksumiin arvoihin ja asenteisiin. Tutkimuskoulujen oppilaiden vastauksista voidaan päätellä kestävän kehityksen olevan normatiivista, antroposentrista ja ekosentrista sekä ihmisten toiminta- ja ajattelutapoja muuttavaa. Lisäksi osa oppilaista liitti kestävään kehitykseen aineettomia arvoja. Kolmas osa tutkimuskoulujen oppilaista nosti esille globaalisuuden, kestävän kehityksen vaikutukset koko maailmaan. Enemmistöllä tutkimukseen osallistuneista oppilaista oli käsitys kestävästä kehityksestä ja he pitivät kestävää kehitystä tarpeellisena.Objectives. Teachers' perceptions of sustainable development has been studied in the past and showed mediocre results. But primary school students' perceptions and experiences of sustainable development has been studied only marginally. The aim of this study was to identify the primary school students' perceptions and experiences of sustainable development. And additionally to provide insight to dimensions, differences and similarities of sustainable development in school and home activities. Methods. The study questionnaire was developed for this study. The research method used in this study was the mixed methods testing procedures. The quantitative research survey data was analyzed by statistical methods and the open questions questionnaire data was analyzed using content analysis method. The study is a comparative case study and was conducted in spring 2016 at two Espoo-based primary schools. A total of 53 students in fourth grade participated in this survey. An additional method that was used in this study was a questionnaire, completed by two research schools teachers in autumn 2016. Results and conclusions. The outcome revealed individual as well as school specific differences in the definition of sustainable development. Although that the students' definitions of sustainable development at school varied, the definition of sustainable development at home did not show any significant differences. The differences between both research schools can be explained by differences in school culture that impacts to adopted values and attitudes of students. From the students' responses it can be concluded that sustainable development is perceived to be normative, anthropocentric, ecocentric as well as influencing human activities and changing ways of thinking. In addition some of the students connected sustainable development with intangible values. A third of the students pointed out the global aspects of sustainable development and its impact throughout the world. The majority of the students had a perception of sustainable development and recognized sustainable development as necessity.
Subject: kestävä kehitys
kestävän kehityksen kasvatus
ympäristökasvatus
perusopetuksen opetussuunnitelma 2014


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Offermann_Mari.pdf 2.261Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record