What interests urban Finnish 6th graders : Are their profiles of interest related to academic well-being and grades?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231088
Title: What interests urban Finnish 6th graders : Are their profiles of interest related to academic well-being and grades?
Author: Nuorteva, Maija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231088
http://hdl.handle.net/10138/174411
Thesis level: master's thesis
Abstract: The new Finnish curriculum (FNBE, 2014) calls for active and engaging learning that supports students' agency and active role in their own learning. It emphasizes creating meaningful contexts that interrelate also with students' out-of-school interests. Research shows participating with organized out-of-school activities has a positive relation to school grades. In addition, it seems that school engagement is low among Finnish 6th graders (Salmela-Aro et al., 2016). However, little is known of what currently interests Finnish pupils and how their topics of interest are related to academic well-being. This study explores the topics of interest and interest-driven participation and further, their relation to school engagement, school burnout and grades (GPA) of 6th graders. The study was part of Mind the Gap project (Academy of Finland #265528) and the participants (n=735) were 6th graders from Helsinki. I conducted content categorization of the whole sample that showed a rich variation of interests, largest categories being sports (43.8%) and arts (27.9%). The quantitative analyses looked at the intensity and form of the activities. I identified three interest profiles with two-step cluster analysis: Organized team participators, Informal individualistic participators and Intensive participators. The Organized team participators were most interested in team sports. They reported high school engagement, low burnout and high GPA whereas Informal individualistic participators had lower school engagement, high GPA and moderate school burnout. They were the most interested in music and arts. Intensive participators, who were especially interested in social interaction, were engaged to school, but had higher levels of burnout and the lowest GPA. The results indicate lack of supporting interest-driven participation in schools: only Intensive participators were almost as active inside as outside of school. It may be difficult for teachers to adopt new practices that call for supporting interest-driven participation. However, it would be important to use students' personal interests to bridge between school world and students' lives and to promote student agency and support school engagement.Uudessa opetussuunnitelmassa (OPS2014) pyritään aktivoivaan ja osallistavaan oppimiseen, joka tukee oppilaiden toimijuuden kehittymistä. Erityisesti mielekkäiden asiayhteyksien luominen ja opetuksen kytkeminen nuorten elämään on tärkeää. Aikaisempi tutkimus osoittaa organisoidun koulun ulkopuolisen harrastamisen olevan positiivisesti yhteydessä arvosanoihin, mutta kiinnostusten kohteiden ja niiden parissa vietetyn ajan rooli kouluhyvinvointiin on vielä tuntematon. Lisäksi 6. luokkalaisten helsinkiläisnuorten kouluinto näyttää olevan melko heikkoa (Salmela-Aro ym., 2016). Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mikä kuudesluokkalaisia kiinnostaa ja miten he viettävät aikaa kiinnostuksen kohteidensa kanssa. Lisäksi tutkin, miten kiinnostusten parissa käytetty aika on yhteydessä kouluintoon, koulu-uupumukseen ja arvosanoihin (kaikkien aineiden keskiarvo). Tutkimuksen aineisto kerättiin osana Mind the Gap –tutkimushanketta (Suomen Akatemia #265528) kyselytutkimuksella keväällä 2013. Osallistujat (n=735) olivat helsinkiläisiä kuudesluokkalaisia. Luokittelin kiinnostuksen kohteet kiinnostusryhmiin sisällönanalyysin keinoin koko laajan aineiston osalta: vaikka kiinnostuksen kohteita oli monia, eniten kiinnostivat liikunta ja urheilu (43.8%) sekä taiteet (27.9%). Tutkin kiinnostuksen kohteiden parissa vietettyä aikaa kvantitatiivisillä tutkimusmenetelmillä. Luokittelin oppilaat kaksivaiheisen klusterianalyysin avulla kolmeen erilaiseen kiinnostusprofiiliin: Organisoituneet tiimiosallistujat, Informaalit individualistiset osallistujat sekä Intensiiviset osallistujat. Organisoitujen tiimiosallistujien, jotka olivat pääasiassa kiinnostuneita joukkueurheilusta, koulukiinnostus ja arvosanat olivat korkeat ja koulu-uupumus matala. Informaalien individualististen osallistujien kouluinto oli matalampi ja koulu-uupumus sekä arvosanat kohtuulliset. He olivat pääasiallisesti kiinnostuneita musiikista ja taiteista. Intensiivisiä osallistujia kiinnosti erityisesti sosiaalinen vuorovaikutus. He olivat innostuneita koulunkäynnistä, mutta heidän koulu-uupumuksensa oli korkea ja arvosanat heikoimmat. Tulokset viittaavat siihen, ettei koulussa tueta työskentelyä kiinnostuksen kohteiden parissa: vain Intensiiviset osallistujat käyttivät kiinnostustensa parissa lähes yhtä paljon aikaa niin koulussa kuin koulun ulkopuolellakin. Opettajien voi olla vaikea uudistaa käytäntöjä, jotka tukevat oppilaiden omien kiinnostusten kohteiden linkittämistä opetukseen. Olisi tärkeää tuoda oppilaiden omia kiinnostuksen kohteita mukaan opetukseen ja näin rakentaa siltoja koulun ja oppilaiden muun elämän välille, jotta heidän osallisuuttaan tuettaisiin ja kouluinto mahdollisesti paranisi.
Subject: interest-driven participation
academic well-being
school engagement
school burn-out
grades
6th graders
Mind the Gap
interest
kiinnostus
kouluhyvinvointi
kouluinto
koulu-uupumus
arvosanat
kuudesluokkalaiset
Discipline: Educational Psychology
Kasvatuspsykologia
Pedagogiska psykologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record