The Commissionaire Distributor Model in a Post-BEPS Environment

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201702081275
Title: The Commissionaire Distributor Model in a Post-BEPS Environment
Author: Siitonen, Wiljami
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Thesis level: master's thesis
Abstract: Komissionäärirakenne (commissionaire structure) on verosuunnitteluominaisuuksistaan yleisesti tunnettu toimintamalli. Tuotteiden valmistukseen ja jälleenmyyntiin keskittyneet monikansalliset yritykset ovat yleisesti hyödyntäneet komissionäärijärjestelyitä 1980-luvun lopusta alkaen. Myyntikomissionääri on parhaiten määriteltävissä perinteisen jälleenmyyjän ja agentin risteytykseksi. Komissionääri myy tuotteita omissa nimissään, mutta ulkomaisen päämiehen lukuun. Verosuunnittelijat ovat kuvailleet komissionäärijärjestelyä “lähes yhtä hyväksi tilanteeksi kuin täysi verottomuus”, kun taas poliittiset päättäjät yleisesti pitävät rakennetta väärinkäyttönä. Pohjimmiltaan komissionäärijärjestely mahdollistaa jälleenmyynnin asiakkaiden sijaintivaltiossa ilman vastaavaa verotuksellista läsnäoloa. Vakiintuneen, kiinteän toimipaikan säännösten muodollisen tulkinnan vuoksi, yritykselle ei yleensä synny kiinteää toimipaikkaa kyseiseen valtioon, mikäli jälleenmyynti on järjestetty komissionäärirakennetta hyödyntäen. Kiinteän toimipaikan keskeinen merkitys on, että kansainvälisten verosopimusten mukaan ulkomaisen yhtiön elinkeinotulo on verotettavissa lähdevaltiossa vain siltä osin kuin kyseiseen valtioon syntyy kiinteä toimipaikka, johon voitot ovat allokoitavissa. Kiinteän toimipaikan välttäminen mahdollistaa voittojen siirtämisen ulos valtiosta, jossa myynti on todellisuudessa tapahtunut. OECD ja G20 ovat toteuttaneet suurhankkeen veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi (OECD BEPS). Kiinteän toimipaikan välttäviin komissionäärijärjestelyihin pyritään vastaamaan 15-kohtaisen toimenpidepaketin seitsemännellä toimenpiteellä (Action 7). Äskettäin on julkaistu myös multilateraali instrumentti (MLI) BEPS-toimenpiteiden implementoimiseksi. Verosopimuksiin vaikuttavien toimenpiteiden implementointi kansainvälisten verosäännösten päivittämiseksi on näin ollen oletettavaa ja sen seurauksena monikansallisten yritysten on uudelleenarvioitava olemassa olevat toimintamallit. Tutkimus pyrkii vastaamaan siihen, vaikuttavatko ja miten seitsemännessä toimenpiteessä esitellyt muutokset verosopimuksiin tulevat vaikuttamaan myyntikomissionäärijärjestelyihin. Tutkimuksessa tarkastellaan myös kansallisen kiinteän toimipaikan määritelmän yhteensopivuutta tulevien verosopimusmuutosten kanssa. Tutkimusmetodina on oikeusdogmaattinen metodi, jota oikeusvertaileva näkökulma täydentää. Verosopimusoikeuteen tulevat muutokset, erityisesti alempi kiinteän toimipaikan syntymiskynnys, muuttanevat voimassaolevan käsityksen. Toisin kuin ennen, uusien kiinteän toimipaikan säännösten alla kaikki edellytykset kiinteän toimipaikan syntymiselle agentin toiminnan perusteella ovat laadultaan sisällöllisiä, eivät muodollisia. MLI:n implementoinnilla tulee olemaan kiinteän toimipaikan synnyttävä vaikutus olemassa oleville komissionäärijärjestelyille. Vaikutus johtaa ennen kaikkea hallinnollisen taakan kasvamiseen ja epävarmuuden syntymiseen veronmaksajille. MLI kuitenkin antaa valtioille mahdollisuuden jättäytyä pois uusien kiinteän toimipaikan säännösten soveltamisesta. Vallitseva käsitys pysyy osin muuttumattomana, mikä myös todennäköisesti kannustaa edullisimman verotuksellisen kotipaikan valitsemiseen (treaty shopping). Monikansallisille yrityksille on tarjolla myös muita reaktiivisia toimintavaihtoehtoja, kuten esimerkiksi toimintamallin muutos komissionäärirakenteesta rajoitetun riskin jälleenmyyjä rakenteeksi (limited-risk distributor structure). Muutokset verosopimusoikeudessa edellyttävät uudistuksia myös kansallisella tasolla. Tutkimuksessa esitetään ehdotus päivitetyksi kiinteän toimipaikan käsitteeksi, joka rajoittaisi paremmin epävarmuuksia ja minimoisi tulkinnalliset haasteet. Samanaikaisesti tiettyjä olemassa olevia epävarmuuksia ulkomaisten yhtiöiden elinkeinotulon verottamiskynnykseen liittyen ehdotetaan selkiytettäväksi. Verosopimusten kiinteän toimipaikan käsitteeseen tehtävät muutokset eivät tule merkittävästi vaikuttamaan verotuksen ja toiminnan todellisen sisällön vastaavuuden tavoitteen saavuttamiseen, lähdevaltion verotusoikeuden elvyttämiseen tai valtioiden väliseen yhdenvertaisuuteen. Todennäköisesti myyntikomissionäärijärjestely selviää verosopimusoikeuteen tulevista muutoksista. Toiset toimintamallit voivat kuitenkin jatkossa osoittautua edullisemmiksi kyseessä olevalle yritykselle.The commissionaire structure is an operating model well-known for its tax planning features. Commissionaire distributor arrangements have been widely used since the late 1980s by multinational enterprises (MNE) engaged in the business of selling and distributing tangible goods. A commissionaire distributor is best described as a hybrid between a traditional distributor and an agent. The commissionaire sells products in its own name, but on behalf of a foreign principal. Tax planners have characterized the commissionaire arrangement as the “next best thing to not paying taxes at all”, while policy-makers generally consider the structure abusive. In essence, the commissionaire arrangement enables distribution to the customers’ jurisdiction without respective taxable presence. Because of the well-established formal interpretation of current provisions on permanent establishments (PE), a MNE will usually not constitute a PE in the state concerned if products are distributed via a commissionaire arrangement. The key relevance of a PE is that under most tax treaties, the business profits of a foreign enterprise are taxable in a state only to the extent that the company has a PE to which profits are attributable. Avoiding PE status enables shifting profits out of the state wherein the sales contract is concluded in actual fact. The OECD and the G20 have recently carried out extensive work to fight base erosion and profit shifting (OECD BEPS). PE-avoiding commissionaire arrangements are targeted with Action 7 of the 15-point Action Plan. A multilateral instrument (MLI) for the implementation of BEPS-countering measures has also has been recently issued. Hence, swift implementation of treaty measures to update international tax rules is foreseeable and, therefore, MNEs are under pressure to re-evaluate their existing operating models. The study seeks to answer whether and how will tax treaty amendments set forth in Action 7 affect existing commissionaire distributor arrangements. Furthermore, it is analyzed whether the current national PE concept is compatible with forthcoming tax treaty amendments. To answer these questions, the legal dogmatic method is applied as a primary research method together with a comparative approach. The forthcoming changes to tax treaty law, especially the lowered PE threshold, will change the established notion. Under the new PE provisions, all key conditions for PE constitution by virtue of an agent’s activities are of substantive nature, rather than formal. The implementation of the MLI will have a PE-constituting effect on commissionaire distributor arrangements. Such effect will most importantly result in an increased administrative burden and cause uncertainty among taxpayers. However, as the MLI allows for countries to opt-out of the new PE provisions, the current notion will also remain relevant to some extent. This is likely to encourage treaty shopping. Other reactive options are also available for MNEs, such as conversion from a commissionaire to a limited-risk distributor structure. The changes in tax treaty law also call for updates on a domestic level. A proposal for an updated definition of PE in Finnish domestic legislation, which would better limit uncertainties and minimize interpretational issues, is set forth in the study. In tandem with this update, certain existing uncertainties relating to the threshold of business profit taxation are also proposed to be cleared. Realignment of taxation and relevant substance, the revival of source state taxation or inter-state equity will not be materially affected by the amendments to the definition of PE in tax treaties. The commissionaire distributor model is likely to survive the forthcoming changes in tax treaty law. However, other operating models may prove more beneficial in the future for the MNE concerned.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201702081275
http://hdl.handle.net/10138/175449
Date: 2017
Discipline: Finanssioikeus
Fiscal law
Finansrätt


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
The Commissiona ... Post-BEPS Environment.pdf 653.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record