Puun myynnit ja metsävarojen alueellinen käyttö

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211725
Title: Puun myynnit ja metsävarojen alueellinen käyttö
Author: Pingoud, Panu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Economics
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2010
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211725
http://hdl.handle.net/10138/17549
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skogsekonomi
Forest Economics
Metsäekonomia (liiketaloudellinen metsäekonomia)
Abstract: In Finland there are over 18 million hectares of forest land which is suitable for wood production. Of this amount the proportion of private forests is over 60 %. The private forests have also an important role in the Finnish forest industry. For example, in 2008, Finnish forest industry used more than 66 million cubic meters of wood, of which 62 % came from the private forests. The change in the forest ownership structure in Finland began in the 1960s and it will continue in the future as well. As a result, nowadays the average age of the Finnish forest owner has risen to 60 years, the proportion of farmer forest owners has decreased, the proportion of urban forest owners has increased and the objectives of the forest owners have changed. Among other things, these changes have raised a threat that wood supply would possibly decrease in the future. In addition, the availability of imported wood is under a threat in the near future, because Finland’s main importing country Russia is planning significant increases in wood export duties in 2011. Then it would be more challenging to replace the possibly diminishing timber supply from private forests with imported wood. These threats created a need for this study to examine the regional utilization rates of the private forests and the Finnish forest owners’ timber sales behavior and the factors influencing it. The results of the forest utilization rates showed that the forests have already been in full use in many provinces. However, depending on the timber assortment it would have been possible to increase the loggings in 4 – 9 provinces during 2004 – 2008. In that sense, if the aim is to increase the loggings in the future, then at least in principle, it would be possible. The results of the Finnish forest owners’ timber supply and the factors affecting it showed that the most significant factors were the combinations of the forest plans, the proportion of protected areas, the prices of timber assortments, the proportion of agriculture and forestry entrepreneurs and the proportion of urban forest owners. All these factors had a positive impact on wood supply except the proportion of protected areas.Suomessa on puuntuotantoon käytettävissä olevaa metsämaata yli 18 miljoonaa hehtaaria, josta yksityisomistuksessa on yli 60 prosenttia. Yksityismetsien rooli on myös merkittävä Suomen metsäteollisuuden puuhuollon turvaamisessa. Esimerkiksi vuonna 2008 metsäteollisuus käytti puuta yli 66 miljoonaa kuutiometriä, josta 62 prosenttia oli peräisin yksityismetsistä. Suomessa alkoi 1960-luvulla metsänomistajakunnan rakennemuutos, joka tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa. Sen seurauksena metsänomistajien keski-ikä on nykyään jo 60 vuotta, maatalousyrittäjien metsänomistus on vähentynyt, kaupunkilaismetsänomistajien osuus on lisääntynyt ja metsänomistajien tavoitteet ovat muuttuneet. Muun muassa näiden muutosten on pelätty johtavan puuntarjonnan supistumiseen tulevaisuudessa. Tuontipuun saatavuus on uhattuna lähitulevaisuudessa, koska merkittävin tuontimaa Venäjä on kaavailemassa huomattavia puutullien korotuksia vuonna 2011. Tällöin yksityismetsien mahdollisesti vähenevä puun tarjonta olisi entistä haastavampaa korvata tuontipuulla. Näiden uhkakuvien mahdollinen toteutuminen loi tarpeen tarkastella tässä tutkimuksessa yksityismetsien käyttöasteita alueittain sekä suomalaisten metsänomistajien puunmyyntikäyttäytymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tulokset metsien käyttöasteista osoittivat, että monissa maakunnissa metsät ovat jo täyskäytössä eli toteutuneet hakkuut ylittävät alueellisten metsäsuunnitelmien mukaisen maksimipotentiaalin. Tästä huolimatta tarkasteltavasta havupuutavaralajista riippuen hakkuita olisi ollut mahdollista lisätä 4 – 9 maakunnassa vuosien 2004 – 2008 aikana. Hakkuumäärien lisääminen tulevaisuudessa olisi siis ainakin periaatteessa mahdollista. Tulokset suomalaisten metsänomistajien puun tarjonnasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä osoittivat, että merkitsevimmät tekijät olivat hakkuumahdollisuusarvioita kuvaavat ASY-suunnitteet, suojelualueiden osuus, puutavaralajeittaiset hinnat, maa- ja metsätalousyrittäjien sekä kaupunkilaisten metsänomistusosuus. Kaikilla näillä tekijöillä oli positiivinen vaikutus yksityismetsien havupuiden tarjontaan lukuun ottamatta suojelualueiden osuutta.
Subject: utilization rates of private forests
factors affecting the wood supply
panel data
fixed effects model
regression model
yksityismetsien käyttöasteet
puun tarjontaa selittävät tekijät
paneeliaineisto
regressiomalli
kiinteiden vaikutusten malli


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu - Panu Pingoud.pdf 2.292Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record