Demokraattinen legitimiteetti Suomen valtion demokratiapolitiikassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701251176
Title: Demokraattinen legitimiteetti Suomen valtion demokratiapolitiikassa
Author: Lantto, Eero
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701251176
http://hdl.handle.net/10138/175789
Thesis level: master's thesis
Discipline: Yleinen valtio-oppi, politiikan tutkimus
Political Science, Politics
Allmän statslära, politologi
Abstract: Suomen valtiolla on ollut 2000-luvulta lähtien demokratiapoliittinen toimintaohjelma, jonka tarkoituksena on parantaa suomalaista demokratiaa. Demokratiapolitiikalla on pyritty turvaamaan suomalaisen demokratian kansanvaltaisuus ja yleisesti ottaen vahvista-maan demokratian toteutumista. Tutkielma analysoi Suomen valtion demokratiapolitiikkaa Pierre Rosanvallonin demokratiateorian sekä Habermasin Offen systeemiteorioiden avulla, jolloin huomio kiinnittyy demokratiapolitiikan legitimiteettiulottuvuuteen eli sii-hen, miten ja minkälaista legitimiteettiä demokratiapolitiikalla tavoitellaan. Tutkimuksen aineistona on käytetty demokratiapolitiikan keskeisiä asiakirjoja. Tutkielman perusteella demokratiapolitiikassa on osaltaan kysymys demokraattisen legitimiteetin lujittamisesta. Perinteisen edus-tuksellisen demokratian vahvistaminen näkyy etenkin vaalien merkityksen korostamisena ja puolueiden aseman vahvistamisena poliittisen representaation kohteina. Demokratiaa varsinaisesti uudistavat lisäykset ovat erinäisiä vuorovaikutusmenetelmiä, joilla halutaan vakuuttaa kansalaiset hallitsijoiden responsiivisuudesta ja kiinnostuksesta hallittuja kohtaan vaaleista erillisenä toiminta-na, jolloin mahdollistuu monipuolisempi edustuksellinen demokratia. Demokratiapolitiikka hahmottelee uudenlaista hallitsemista, jonka periaatteet eroavat perinteisestä vaali-edustuksellisesta järjestelmästä siten, että kansalaisyhteiskunnan moninaiset intressit otetaan paremmin huomioon ja hallintoa pyritään tuomaan lähemmäksi kansalaisyhteiskuntaa. Suomen valtion demokratiapolitiikka pyrkii lujittamaan hallitsijoiden legitimiteettiä parantamalla edustuksellisen demokratian toimi-vuutta ja uskottavuutta ja näin saamaan kansalaiset jälleen osallistumaan enemmän sekä vaalien että demokratiapolitiikkaan kuuluvien erilaisten osallistuvan demokratian menetelmien kautta. Toisaalta demokratiapolitiikka tavoittelee myös uudenlaisia legitimiteetin muotoja, joita Rosanvallon kutsuu läheisyyslegitimiteetiksi ja refleksiivisyyslegitimiteetiksi. Suomen valtio tavoittelee siis perinteisen edustuksellisen järjestelmän aseman vahvistamista, mutta samalla se tavoittelee myös perinteistä edustuksellista järjestelmää vuorovaikutuksellisempaa demokratiaa, jossa legitimiteetin uudet muodot ovat tärkeitä.
Subject: legitimiteetti
demokratiapolitiikka
haltuunottodemokratia
hajautettu demokratia
vuorovaikutusdemokratia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lantto_politiikan tutkimus.pdf 676.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record