Osallistetaanko oppilaita espoolaisissa kouluissa? : Katsaus näkemyksiin, koulujen osallistamisen käytäntöihin sekä osallistavan toimintakulttuurin kehittämiseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201702221327
Title: Osallistetaanko oppilaita espoolaisissa kouluissa? : Katsaus näkemyksiin, koulujen osallistamisen käytäntöihin sekä osallistavan toimintakulttuurin kehittämiseen
Author: Jääskeläinen, Visa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201702221327
http://hdl.handle.net/10138/177267
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Aims. The aim of this qualitative study was to find out about principals' and teachers' views of children's participation in schools, what kind of participatory methods the schools have used, challenges in children's participation and the factors that affect the school's culture regarding helping children to participate. The study also aimed to find out the schools' contributions in helping the students to participate in creating the schools' own curriculas during the spring of 2016. Lastly the aim also was to create a model to illustrate the factors that affect the school's culture regarding helping children to participate. Previous research and international conventions support the perception of children's participatory rights in schools. The prior studies have also researched on participatory pedagogy. Participatory pedagogy consists of the methods that bring the student as a part of his or her own learning as well as the community's learning. The research has shown that participatory pedagogy supports the children's understanding of acting in a democracy and that participatory pedagogy supports the child's feeling of self-efficacy. Participatory pedagogy also helps children to take responsibility over their own learning. Children's participation also helps them to engage in their community. Methodology. The study was conducted by interviewing three class teachers, three principals and one vice-principal. These interviewees were from four different schools. The interviews were themed interviews. The data was analyzed using the researcher's discretion in applying qualitative content analysis method. The interpretations were supported by comparing the results with theory. Results. According to the results of the study the interviewees had fairly comprehensive knowledge about participation. The schools had been varyingly successful in participatory methods depending on the school's action culture. In one school, participatory methods had been successfully developed. Children's participation regarding the school curriculas had not been very successful. It had been done mainly according to the instructions from the City of Espoo in a form of theme days. As to the factors affecting the schools' action culture the main factors were the vision in the school, engaging the teaching staff and time.Tavoitteet. Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tutkimukseen osallistuneiden koulujen rehtorien ja opettajien näkemyksiä osallistamisesta, kouluissa käytettyjä osallistamisen menetelmiä, osallistamisen haasteita ja osallistavan toimintakulttuurin kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä. Tarkoituksena oli myös selvittää koulujen panosta oppilaiden osallistamiseksi koulukohtaisten opetussuunnitelmien valmistelussa keväällä 2016. Tutkimuksen tavoitteena on myös luoda osallistavan toimintakulttuurin kehittämistä kuvaava malli. Aiemmat tutkimukset sekä kansainväliset sopimukset tukevat käsitystä osallisuudesta lapsen oikeutena. Aiemmat tutkimukset ovat selvittäneet myös osallistavaa oppimista. Osallistava oppiminen käsittelee niitä menetelmiä, joilla oppilas tulee osaksi yhteisön sekä omaa oppimistaan ja häntä kuullaan yhteisössä. Tutkimukset osoittavat, että osallistava oppiminen tukee lasten ymmärrystä demokratiassa toimimisesta, oppilaan minäpystyvyyden tunnetta sekä saa oppilaan ottamaan vastuuta oppimisestaan. Osallisuus yhteisössä myös sitouttaa oppilasta kouluyhteisöön. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla kolmea luokanopettajaa, kolmea rehtoria sekä yhtä vararehtoria. Haastateltavia oli neljästä eri koulusta. Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Aineisto analysoitiin soveltaen laadullista sisällönanalyysia aineistolähtöisesti sekä teoriasidonnaisesti. Tulkinnat analyysissa tehtiin sitoen johtopäätöksiä teoriaan. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulosten perusteella haastateltavilla oli varsin kattava kuva siitä, mitä osallistaminen ja osallisuus ovat. Koulut olivat osallistaneet oppilaita vaihtelevalla menestyksellä riippuen siitä, millainen koulun toimintakulttuuri oli. Eräässä koulussa oppilaiden osallistamista oli työstetty paljon ja koulussa oli selkeitä yhteisöllisiä rakenteita, joilla oppilaita osallistettiin. Koulujen opetussuunnitelman osalta oppilaita oli osallistettu Espoon kaupungin ohjeistamien osallisuuspäivien muodossa. Osallistavan toimintakulttuurin kehittämisen osalta selkeitä vaikuttavia tekijöitä olivat koulun visio, henkilökunnan sitouttaminen sekä aikaresurssit
Subject: osallistaminen
osallistava oppiminen
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
koulun toimintakulttuuri


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record