Nuoret ja YouTube : tutkimus elintarvikkeiden kulutuksen viihteellistymisestä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703161515
Title: Nuoret ja YouTube : tutkimus elintarvikkeiden kulutuksen viihteellistymisestä
Author: Airola, Ella
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703161515
http://hdl.handle.net/10138/178489
Thesis level: master's thesis
Abstract: The purpose of this study is to understand the phenomenon of consumption of groceries as entertainment among adolescents on YouTube. The first data-collection phase was led by answering the question, what kind of phenomenon is grocery consumption as reflected on the adolescents' YouTube videos. In the second data-collection phase, the aim was to find out what kind of symbolic meanings of consumption adolescents emphasize on the YouTube videos. The theoretical background was built on a group of concepts based on Maula's (1995) pattern on formation of the environment of grocery consumption. Data analysis is based on the contrasting symbolic meanings of consumption: utilitarianism vs. hedonism and egoism vs. altruism. The study is a multi-method study in which the data were collected and analyzed in two phases so that the first set of data formed the basis for the second acquisition and analysis of the data. The first phase was netnografic. Web environment was used as field of observation instead of a physical environment. The data consisted of vlog-type YouTube Finnish-spoken videos uploaded by adolescents aged 14–26 years. The data consisted of 50 videos from 32 different YouTubers. Videos were uploaded to YouTube during years 2013–2016. Four videos analyzed were selected to the second phase of the study. In this phase the data were produced as a learning assignment where the researcher was in the teacher's role. The learning assignment was carried out in the lesson of pupils on the 8th grade (24 pupils). After watching each example video, the students produced a mind map about their thoughts and ideas as a group. Seven mind maps were produced for each video. The results of the first phase show that grocery consumption on YouTube videos of adolescents were predominantly hedonistic and egoistic. This suggests that grocery consumption on the YouTube videos follows the real world: people seem basically to be egoistic and consumption in the society is to a large extent hedonistic. In the second phase, the students mainly emphasized the same symbolic meanings in their mind maps as were recorded in the first phase of the study. However, in the first phase, one of the example videos was seen as altruistic, and in the second phase, judged by pupils, as egoistic. This result implies that adolescent see YouTubers' behavior on the videos more egoistic than altruistic. Previous studies show that adolescents define their self-image by media, so it seems natural that in the eyes of adolescents, the behavior of YouTubers is emphasized. The results of this study can be applied in consumer and media education of adolescents.Tutkimuksen tarkoituksena on luoda ymmärrys elintarvikkeiden kulutuksen viihteellistymisestä ilmiönä YouTubessa nuorten keskuudessa. Ensimmäisessä tutkimusvaiheessa etsittiin vastausta siihen, millaisena ilmiönä elintarvikkeiden kuluttaminen esiintyy nuorten YouTube videoissa. Toisessa tutkimusvaiheessa selvitettiin, mitä symbolisia merkityksiä nuoret korostavat YouTube –videoista. Koska tutkittavasta ilmiöstä ei ole olemassa aiempaa kattavaa teoriaa, tutkimuksen viitekehyksen rakentamista on ohjannut ilmiötä selvittävä käsitejoukko. Käsitejoukko lähti muotoutumaan Maulan (1995) elintarvikkeiden kulutuksen muodostumisympäristö -kuviosta. Aineiston analyysi pohjautuu vastakkain asetetuttuihin kulutuksen symbolisiin merkityksiin: utilitarismi vs. hedonismi ja egoismi vs. altruismi. Tutkimus on monimenetelmätutkimus, jossa aineisto kerättiin ja analysoitiin kahdessa vaiheessa siten, että ensimmäinen aineisto ohjasi seuraavan aineiston hankintaa ja analyysia. Tutkimuksen ensimmäinen vaihe oli netnografinen. Havainnointikenttä oli fyysisen ympäristön sijaan verkkoympäristö. Aineisto koostui 14–26-vuotiaiden nuorten vlogi-tyylisistä suomenkielisistä YouTube-videoista. Tutkimusaineistossa oli 50 videota 32 eri tubettajalta. Videot olivat ladattu YouTubeen vuosina 2013–2016. Analysoiduista videoista valittiin tutkimuksen toiseen vaiheeseen neljä esimerkkivideota. Tutkimuksen toinen vaihe oli aineistoa tuottava oppimistehtävä, jossa tutkija oli opettajan roolissa. Oppimistehtävä järjestettiin 8. luokkalaisten oppitunnilla (24 oppilasta). Kunkin esimerkkivideon nähtyään oppilaat kirjoittivat siitä ryhmässä ajatuksiaan ajatuskarttoihin. Jokaista videota kohden syntyi seitsemän ajatuskarttaa. Ensimmäisessä tutkimusvaiheessa selvisi, että elintarvikkeiden kuluttaminen nuorten YouTube-videoissa oli enimmäkseen hedonistista ja egoistista. Tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että elintarvikkeiden kulutuksen esiintyminen YouTube-videoilla mukailee reaalimaailmaa: ihmisten on nähty olevan perusluonteeltaan egoistinen ja kuluttaminen yhteiskunnassamme on koko ajan hedonistisempaa. Toisessa tutkimusvaiheessa oppilaiden ajatuskartoissa korostuivat videoista pääasiassa samat kulutuksen symboliset merkitykset kuin ensimmäisessä tutkimusvaiheessa. Kuitenkin yksi esimerkkivideoista koettiin ensimmäisessä tutkimusvaiheessa altruistiseksi ja toisessa tutkimusvaiheessa egoistiseksi. Tulos viittaa siihen, että nuoret näkevät tubettajan käyttäytymisen YouTube-videoissa herkemmin egoistiseksi kuin altruistiseksi. Tutkimusten mukaan nuoret määrittävät minäkuvaansa median avulla. Siksi onkin luonnollista, että nuorten silmissä tubettajan käyttäytyminen videoilla korostuu. Tuloksia voidaan soveltaa nuorten kuluttaja- ja mediakasvatukseen.
Subject: nuoret
elintarvikkeiden kulutus
kulutuksen symboliset merkitykset
kulutuksen viihteellistyminen
netnografia
Subject (yso): YouTube
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Nuoret ja YouTube_Airola.pdf 1.921Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record