Lapsi puutarhurina : 5–6-vuotiaiden kokemuksia puutarhatoiminnasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703131459
Title: Lapsi puutarhurina : 5–6-vuotiaiden kokemuksia puutarhatoiminnasta
Author: Lahtinen, Leena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703131459
http://hdl.handle.net/10138/178538
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktions biologi
Plant Production Biology
Kasvintuotannon biologia
Abstract: Yksilön omat kokemukset muokkaavat ja rakentavat ihmisen persoonaa. Ympäristöstä saaduilla kokemuksilla on suuri merkitys lasten itsetunnon ja minäkuvan rakentumisessa. On myös hyvä muistaa, että tämän hetken lapset ovat tulevaisuuden rakentajia ja päättäjiä, joten heidän kasvatuksellaan on merkitystä. Heidän asenteensa ja arvonsa tulevat ohjaamaan yhteiskunnan kehittymistä ja hyvinvointia. Tässä tutkimuksessa lasten kokemukset omasta arjesta ovat keskiössä. Tutkimuksessa selvitettiin 5–6-vuotiaiden (n=98) päiväkotilasten kokemuksia puutarhatoiminnasta. Tarkastelun kohteena oli puutarha fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja kognitiivisena kasvu- ja oppimisympäristönä. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, millaisia emotionaalisia tuntemuksia puutarhassa toimiminen päiväkodin lapsissa synnytti ja millainen puutarha on lasten sosiaalisena kohtaamispaikkana. Lisäksi selvitettiin, miten lasten puutarha- ja luontotietoisuus kasvoi puutarhatoiminnan myötä. Lasten kokemukset kartoitettiin piirustustehtävällä ”Minä puutarhurina”, ja heidän ajatuksiaan täydennettiin yksilöhaastatteluilla vuosina 2014 ja 2015. Lasten myönteiset tunteet ja luontotietoisuus vahvistuivat pikkupuutarhurina toimiessa. Lasten puutarhassa toimimisen myötä positiiviset kokemukset lisääntyivät ja minäkuva muuttui myönteisemmäksi, poikien kohdalla merkittävämmin kun tyttöjen. Puutarhassa toimimisen myötä lapsille syntyi ymmärrys puutarhan hoidon ja huolenpidon vaikutuksista. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan olettaa, että puutarhatoiminta tukee varhaiskasvatusikäisen lapsen kasvua.The experiences of an individual build and shape his or her personality. Experiences of nature contribute considerably to the development of children’s self-esteem and self-image. It is worth bearing in mind that the children of today will become the builders and decision-makers of tomorrow and, therefore, their education is of great importance. Their attitudes and values will define the development and well-being of our society. Children’s experiences of their daily lives are a key element of this study. The study explored 5–6-year-old kindergarten children’s (n = 98) experiences of garden activities. The garden was examined as a physical, psychological, social and cognitive environment for growth and learning. The study concentrated on the children’s emotional responses that were aroused by garden activities and on the function of the garden as a social meeting place for children. A further aim of the study was to follow the development of the 5–6-year-old participants’ knowledge of the garden and nature. The children’s experiences were assessed with a drawing task, Me as a Gardener, that was supplemented with individual interviews, conducted between 2014–2015. The children’s emotional experiences and knowledge of nature were enhanced as a result of the garden activities. The activities contributed to an increase in positive experiences and self-image, especially in the case of boys, and to the development of an understanding of the effects of gardening. Based on this study can be expected to, an intentional use of the garden as a growth and learning environment encourages the growth of children in early-childhood education settings.
Subject: garden
early-childhood education
horticultural therapy
nature education
relationship with nature
growth milieu
learning environment
pedagogy
puutarhat
varhaiskasvatus
puutarhaterapia
ympäristökasvatus
luontosuhde
kasvuympäristö
oppimisympäristö
pedagogiikka


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record