Naiskuluttajien tiedon ja yleisten asenteiden vaikutus GM-asenteeseen, ja GM-asenteen vaikutus tiedonhaluun geenimuunnelluista viljelykasveista : case Marttaliitto

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211733
Title: Naiskuluttajien tiedon ja yleisten asenteiden vaikutus GM-asenteeseen, ja GM-asenteen vaikutus tiedonhaluun geenimuunnelluista viljelykasveista : case Marttaliitto
Author: Turtiainen, Tiia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2010
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211733
http://hdl.handle.net/10138/17860
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktions biologi (trädgårdsvetenskap)
Plant Production Biology (Horticulture)
Kasvintuotannon biologia (puutarhatiede)
Abstract: Tutkimuksessa haluttiin selvittää, vaikuttaako naiskuluttajien objektiivinen ja subjektiivinen tieto geenimuunnelluista viljelykasveista sekä yleiset asenteet heidän asenteeseensa geenimuunneltuja viljelykasveja kohtaan, ja vaikuttaako asenne edelleen tiedonhaluun geenimuuntelusta. Tuloksia voitaisiin hyödyntää suunniteltaessa ja toteutettaessa geenimuuntelua koskevaa tiedotusta. Suomalaisia naiskuluttajia edustavaksi näytteeksi valittiin marttajärjestön noin 13 000 jäsentä. Aineisto kerättiin sähköpostivälitteisenä Internet-kyselynä, ja analyysiin käytettyjä naispuolisten vastaajien vastauksia tuli yhteensä 2 241 kappaletta. Multinomiaalisessa logistisessa regressioanalyysissä asennetta geenimuunneltuja viljelykasveja kohtaan (=GM-asenne) selittäviksi muuttujiksi saatiin subjektiivinen ja objektiivinen tieto, yleiset asenteet luontoa, kasvinjalostusta ja luomua kohtaan, sekä luottamus toimittajien, tutkijoiden, Euroopan unionin ja ympäristöjärjestöjen antamaan tietoon geenimuunnelluista viljelykasveista. Demografisista muuttujista ikä ja asuinpaikka selittivät GM-asennetta. Tiedonhalua selitti GM-asenne. Naiskuluttajan subjektiivinen ja objektiivinen tieto geenimuunnelluista viljelykasveista sekä yleiset asenteet luontoa, kasvinjalostusta ja luomua kohtaan vaikuttivat asenteeseen geenimuunneltuja viljelykasveja kohtaan, ja asenne vaikutti tiedonhaluun geenimuunnelluista viljelykasveista. K-keskiarvoklusterianalyysissä saatiin muodostettua GM-asenteeseen perustuen neljä eri naiskuluttajasegmenttiä: vihreät vastustajat, vihreät torjujat, ei-vihreät kannattajat ja hyväksyjät. Segmenteistä vihreät vastustajat ja hyväksyjät halusivat tietoa enemmän geenimuunneltuja viljelykasveja koskevista asia-alueista kuin ei-vihreät kannattajat ja vihreät torjujat. Tuloksia voidaan käyttää viestinnän apuna tiedotettaessa geenimuunneltuihin viljelykasveihin liittyvistä asioista naiskuluttajille. Tietoa halutaan lisää, joten sitä tulisi olla helposti saatavilla. Viestinnän tehokkuuden maksimoimiseksi tulisi viestintää kohdentaa eri kuluttajasegmenttien mukaan. Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista tietää, miten tietoon geenimuunnelluista viljelykasveista suhtaudutaan, jos tietoa on tarjolla halutuista lähteistä. Käyttäisivätkö naiskuluttajat tietoa, ja olisivatko he oikeasti kiinnostuneita tiedosta?The study was performed to clarify if women consumers´ objective and subjective knowledge and general attitudes to their attitude have effect, and if the attitude to the information desire about the genemodified crops (=GM-crops) has effect. The results could be utilised in the informing about the GM-crops. The about 13 000 members of Marttaliitto ry was chosen as a sample which represents Finnish women consumers. The material was collected as email survey and the female interviewees' answers that were used for analysis came altogether 2 241 pieces. In a multinomial logistic regression analysis the attitude towards the GM-crops (=the GM-attitude) as explanatory variables was obtained, subjective and objective information, general attitudes towards nature, plant breeding and organic food, and confidence to information about the GM-crops given by the journalists, researchers, the European Union and environment organisations. From demographic variables the age and the place of residence explained the GM-attitude. The information desire was explained by the GMattitude. The woman consumer's subjective and objective knowledge and the general attitudes towards nature, plant breeding and organic food affect an attitude towards the GM-crops and the attitude affects an information desire about the GM-crops. In the K-means cluster analysis it was formed based on the GM-attitude, four different women consumer segments: green opponents, green fighters, non-green supporters and acceptors. The green opponents and acceptors wanted to have information about the matter areas concerning GM-crops more than the non-green supporters and the green fighters from the segments. The results can be used as help for the communication when the women consumers informing of the matters which are related to the GM-crops. More information is wanted so there should be it easily available. To maximise the effectiveness of the communication, communication should be focused according to different consumer segments. In the future it would be interesting to know how women consumers will be reacted to the information about the GM-crops if there is information from the desired sources available. Would the women consumers use information and would they be interested in the information for real?
Subject: consumer
information
attitude
genetic manipulation
crops
agriculture
kuluttaja
tieto
asenne
tiedonhalu
geenimuuntelu
GMO
viljelykasvit
maatalous


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Turtiainen.pdf 396.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record