Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

 

Uusimmat julkaisut

 • Kosunen, Ilkka (Helsingin yliopisto, 2018)
  Perinteinen ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus on hyvin epäsymmetristä: tietokone voi esittää ihmiselle monimutkaista audiovisuaalista informaatiota kun taas ihmisen kommunikaatio koneen suuntaan on rajattu näppäimistöön ja hiireen. Samoin, vaikka ihmisellä on mahdollisuus saada informaatiota tietokoneen sisäisestä tilasta, kuten muistin ja prosessorin käyttöasteesta, ei tietokoneella ole vastaavaa mahdollisuutta tutkia ihmisen sisäisiä tiloja kuten tunteita. Mittaamalla reaaliajassa ihmisen fysiologisia signaaleja nämä molemmat ongelmat voidaan ratkaista: näppäimistön ja hiiren lisäksi tietokone saa suuren määrän informaatiota ihmisen kognitiivisista ja affektiivisista tiloista. Esimerkiksi mittaamalla ihmisen sykettä tai ihon sähkönjohtavuutta voi tietokone päätellä onko käyttäjä juuri nyt kiihtynyt tai rentoutunut. Tällaista fysiologisten signaalien reaaliaikaista hyödyntämistä ihmisen ja koneen vuorovaikutuksessa on tutkittu onnistuneesti monessa eri yhteyksissä: autonkuljettajien väsymystä voidaan mitata ja tarvittaessa varoittaa ajajaa, tietokonepelaajia mittaamalla on mahdollista säätää pelin vaikeustasoa sopivaksi ja älykello voi reagoida käyttäjän stressiin ehdottamalla rentoutumisharjoitusta. Näitä tapauksia yhdistää se, että käyttäjän fysiologisia signaaleja käytetään reaaliajassa sopeuttamaan järjestelmä käyttäjän itsensä tarpeisiin. Tällaista järjestelmän sopeuttamista reaaliajassa käyttäjän fysiologisten signaalien perusteella kutsutaan “biokyberneettiseksi silmukaksi” (biocybernetic loop). Biokyberneettisen silmukka on perinteisesti määritelty systeemin sopeuttamiseen yksittäisen käyttäjän sen hetkisen fysiologisen vasteen mukaan. Väitöskirjan tarkoitus on tutkia kuinka biokyberneettisen silmukan dynamiikkaa voidaan laajentaa sekä tilassa (voiko silmukka käsittää useita käyttäjiä) ja ajassa (voiko silmukan idea toimia myös ei-reaaliajassa). Erityisesti keskitytään tutkimaan kuinka muutokset silmukan dynamiikassa vaikuttavat silmukan toteutuksen yksityiskohtiin: kannattaako käyttäjää mallintaa eri tavoin ja ovatko tietyn tyyppiset silmukat soveltuvampia koneoppimiseen verrattuna ns. käsintehtyyn ratkaisuun. Väitöskirja sisältää kahdeksan käyttäjätutkimusta, jotka peilaavat biokyberneettisen silmukan käyttäytymistä erilaisissa konteksteissa. Tutkimukset osoittavat, että biokyberneettistä silmukkaa voidaan käyttää myös osana järjestelmän suunnittelua kun fysiologisten mittausten tulokset ohjataan järjestelmän kehittelijöille, ja järjestelmän muiden käyttäjien auttamiseen suosittelujärjestelmissä, joissa käyttäjän antamaa implisiittistä palautetta käytetään hyväksi suositeltaessa tuotteita toisille käyttäjille.
 • Suvanto, Susanne (Helsingin yliopisto, 2018)
  Väitöskirjassani tutkin puun kasvun vaihteluun sekä metsien myrskytuhoherkkyyteen vaikuttavia tekijöitä. Väitöskirja pyrkii vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: (1) Miten sääolojen vaikutus puun kasvuun eroaa kuusen eri eurooppalaisilla alkuperillä? (2) Miten kasvukauden ulkopuoliset sääolot vaikuttavat puun paksuuskasvuun kuusella ja männyllä? (3) Miten metsän ominaisuudet, metsänhoito ja ympäristötekijät vaikuttavat myrskytuhon todennäköisyyteen metsikön ja yksittäisen puun tasolla? (4) Vaikuttavatko samat tekijät myrskytuhoherkkyyteen erityyppisissä myrskyissä? (5) Onko pienen mittakaavan topografinen vaihtelu yhteydessä myrskytuhon todennäköisyyteen yksittäisen puun tasolla? Näihin tutkimuskysymyksiin paneudutaan analysoimalla kattavia empiirisiä aineistoja. Eri kuusen alkuperien erilaisia kasvuvasteita sääolojen vaihteluun tutkittiin analysoimalla puulustoaineistoa, joka on kerätty eri puolelle Suomea jo 1930-luvulla istutetuista alkuperäkokeista. Kasvukauden ulkopuolisten sääolojen vaikutuksia tutkittiin vertaamalla luonnontilaisista metsistä kerättyä puulustoaineistoa talviolosuhteita ja puiden mallinnettua kylmänkestävyyttä kuvaaviin muuttujiin. Metsien myrskytuhoja tutkimiseen käytettiin Valtakunnan metsien inventoinnin koealoilta dokumentoitua tuhotietoja voimakkaiden myrskyjen jälkeen. Aineistojen analysoinnissa hyödynnettiin tilastollisen mallintamisen menetelmiä. Tulokset paljastivat eroja kasvunvaihtelussa kuusen alkuperien välillä. Suurimmat erot alkuperien välillä liittyivät talvilämpötiloihin – keskieurooppalaiset alkuperät kasvoivat huonommin kylmien talvien jälkeen, kun taas suomalaiset alkuperät ovat paremmin sopeutuneita kylmään ilmastoon. Myös luonnontilaisten metsien puulustoaineistojen analysointi näytti, että kylmät talvet eivät olleet yhteydessä kasvun heikkenemiseen paikallista alkuperää olevilla puilla. Sen sijaan mahdollisesti riittämätön kylmänkestävyyden taso ja vähälumiset mutta kylmät talvet olivat joissain tapauksissa yhteydessä heikentyneeseen kasvuun. Tämä osoittaa, että pelkkien lämpötilamuutosten huomioiminen ei riitä, kun tutkitaan muuttuvien talviolosuhteiden vaikutuksia metsiin. Myrskytuhon todennäköisyys metsissä liittyi puuston ominaisuuksiin, aiempiin metsänhoitotoimenpiteisiin sekä paikallisiin tuuliolosuhteisiin vaikuttaviin tekijöihin. Tulokset osoittivat samojen tekijöiden vaikuttavan tuhon todennäköisyyteen tutkituissa myrskytyypeissä, eli kesäisissä ukkosmyrskyissä ja voimakkaisiin matalapaineisiin liittyvissä syysmyrskyissä. Etenkin metsänhoitohistorian ja topografian vaikutukset olivat eri myrskytyypeillä samanlaisia. Topografia oli yhteydessä myrskytuhon todennäköisyyteen niin metsikkö- kuin puutasolla. Tulokset osoittivat, että korkearesoluutioisten korkeusmallien avulla voidaan parantaa puutason myrskytuhomalleja.
 • Niskanen, Annina (Helsingin yliopisto, 2018)
  Arktis-alpiiniset alueet kohtaavat merkittäviä muutoksia tulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa. Tarvitsemme parempaa ymmärrystä näiden muutosten mahdollisista vaikutuksista arktis-alpiinisten lajien levinneisyyksiin ja arktis-alpiiniseen ympäristöön. Tämä tieto on ratkaisevan tärkeää korkeilla leveysasteilla, jotka ovat herkkiä meneillään oleville muutoksille. Jotta arktis-alpiinisten kasvilajien säilyminen voidaan turvata, on oleellista tutkia lajien runsautta sääteleviä tekijöitä sekä refugioita, joissa kasvit voivat selviytyä ympäristöolosuhteiden muuttuessa Tämä työ pyrkii parantamaan käsitystämme näistä aiheista tutkimalla nykypäivän refugioiden keskeisiä piirteitä sekä lajirunsaskeskittymiä ja suojelualueiden kattavuutta, että ennustamalla kasvilajien säilymistä liittyen topografisiin ja geologisiin olosuhteisiin, sekä tulevia muutoksia lajien levinneisyyksissä ja ilmastoherkkyydessä ja näiden kytköksiä lajien biogeografiseen historiaan. Väitöskirjassa hyödynnettiin useita tilastollisia mallinnusmenetelmiä yhdistettynä laajoihin laji- ja ympäristötietokantoihin. Tutkimuksessa mallinnettiin refugioita, kasvilajien levinneisyyksiä, sekä useita lajirunsausvasteita. Ennusteet projisoitiin erilaisiin ilmastoskenaarioihin sekä Käsivarren Lapin että Fennoskandian kattavilla mittakaavoilla. Tulokset osoittavat korkeiden leveysasteiden kasvilajien sekä refugioiden ilmastollisen riippuvuuden viitaten siihen, että ilmastonmuutoksella tulee olemaan merkittävä vaikutus alueen kasvistoon. Topo-geologisten muuttujien huomioiminen kuitenkin parantaa refugiamalleja ja -ennusteita merkitsevästi. Lajirunsauskeskittymät syntyvät eri alueilla eri syistä: esimerkiksi arktis-alppiinis-lajistoltaan runsaimmat alat esiintyvät etelämpänä Lapissa, kun taas alueellisesti harvinaisten lajien keskittymät viileämmillä Pohjois-Skandeilla. Luoteis-Lapin suojelualueet kattavat vain puolet mallinnetuista runsauskeskittymistä. Korkeiden leveysasteiden kasvilajien ilmastonmuutosherkkyys riippuu paikallisista olosuhteista ja biogeografisesta historiasta. Ennustetut lajilevinneisyydet eivät siirry kohti pohjoista ilmaston muuttuessa ja Pohjois-Skandit näyttäytyvät erityisen alttiina muutoksille. Arktisten ja kotoperäisten lajien uhanalaistumisriski on suurempi (kuin alpiinisten lajien) niiden levinneisyysalueiden kutistuessa kohti etelää. Ennusteet korostavat Etelä-Skandien tärkeyttä kasviston säilymiselle. Sopivaa elinympäristöä ei välttämättä kuitenkaan säily kaikille lajeille. Väitöskirja osoittaa ilmastonmuutoksella olevan mahdollisesti suuri merkitys – ja joitain odottamattomia vaikutuksia – Fennoskandian kasviston tulevaisuudelle. Vähenemisiä lajien levinneisyyksissä ja runsaudessa saattavat tasapainottaa tulokset, jotka korostavat refugioiden merkitystä kasvillisuuden turvaamisessa. Lajilevinneisyysennusteisiin vaikuttavat ilmaston lisäksi sekä topogeologiset muuttujat että biogeografinen historia, herättäen mielenkiintoisia kysymyksiä tuleville tutkimuksille. Tutkimus osoittaa kattavien, korkealaatuisten ja -resoluutioisten aineistojen merkityksen lajilevinneisyys- ja runsausmallinnuksessa. Refugioiden ja monimuotoisuuden onnistunut mallintaminen lisää tietoa korkeiden leveysasteiden kasviston nykyisistä ja tulevista olosuhteista. Soveltavasta näkökulmasta tarkasteltuna tulokset korostavat topo-geologisten muuttujien tärkeyttä luonnon monimuotoisuuden tunnistamisessa ja ennustamisessa. Tietoa refugioiden ja muutosten sijainneista sekä taustatekijöistä voitaisiin hyödyntää Suomen ja Fennoskandian arktis-alpiinisisten alueiden suojelussa.
 • Safi, Elnaz (Helsingin yliopisto, 2018)
  Energian lisääntyvä kysyntä viime vuosikymmeninä on väistämätöntä vähentää niukkoja fossiilisia polttoaineita uusilla energiaresursseilla. Tällä hetkellä ei ole selkeää vaihtoehtoa puhtaiden tulevaisuuden vanhojen ja säännöllisten energiantuotantomenetelmien kannalta. Kuitenkin ydinfuusioteho voi tarjota käytännöllistä, voimalaitosten energiatehokkuutta ja rajoittamatonta polttoainevarastoa. Suuri haaste voittamaan fuusioreaktiossa on tuottaa enemmän energiaa kuin kuluttaa äärimmäisen vaikeissa käyttöolosuhteissa. Viime vuosikymmeninä on suoritettu laaja valikoima tutkimuksia fuusio- ja fuusioreaktoreiden tutkimiseksi. ITER on ensimmäinen kokeellinen tokamak-kaltainen ydinfuusioreaktori, joka tuottaa nettoenergian, joka perustuu deuterium-tritium-plasmaan. ITERin suunnittelu- ja käyttövaatimusten vuoksi odotetaan äärimmäisiä olosuhteita plasmapinnoittaville komponenteille, kuten erittäin suurille lämpökuormituksille, lämpötiloille ja hiukkasvirtauksille. Sen vuoksi sopivan materiaalin valitseminen laitteen eri osiin on kriittinen ja erittäin vaativa. Tulevan fuusioreaktorin, ITERin, ensimmäisen seinämateriaalin tärkeimmät ehdokkaat ovat volframia pääseinämän taustalevyille ja berylliumille. Lisäksi kehitetään erityisiä alhaisen aktivoinnin omaavia ferriittisiä teräksiä, joita käytetään rakenteellisina materiaalina peitemoduulissa. Lisäksi DEMO: n pääseinässä harkitaan erilaisia ​​teräksisiä rautaa ja hiiltä sisältäviä teräksiä. Plasmaa ei voida rajata äärettömän rajoitetusti ja kontrolloida karkaistun plasman ja seinän välistä kosketusta, vuorovaikutusalue rajoitetaan hajautus- tai rajoittimen rakenteisiin, mikä johtaa niiden eroosioon. Tämä ilmiö voi tulla näyttäytymään rajoittamalla seinäaineiden käyttöikää. Siksi näiden komponenttien eroosiokäyttäytymisen ja morfologian muutosten karakterisointi ja taustalla olevan mekanismin ymmärtäminen ovat välttämättömiä plasman pinnan vuorovaikutusten ennustamisen ja lopulta torjumiseksi. Kokeita erilaisissa tokamaakseissa ja lineaarisissa plasmasuihkulaitteissa sekä ionisäteitä käyttävissä kiteissä on sitoutunut tutkimaan plasman pinnan vuorovaikutuksia. Kokeet osoittavat kuitenkin monimutkaisia ​​tuloksia ja tarjoavat riittämättömät tiedot ymmärtämään taustalla olevaa mekanismia, jos fysiikka on huonosti ymmärretty. Kokeiden lisäksi tietokoneiden simulaatiot plasman pinnan vuorovaikutuksen tutkimiseksi ovat osaltaan lisänneet tulevien fuusioreaktorien ymmärrystä ja tämän mekanismin karakterisointia monissa aikapituus- ja pituusasteissa. Tässä väitöskirjassa on tutkittu plasman seinän vuorovaikutuksia, kuten tulevien fuusioreaktorien ensimmäisen seinämateriaalin eroosiota ja ionin heijastusta erilaisilla laskennallisilla menetelmillä. Eri materiaalien vuorovaikutukset plasman ja epäpuhtauspartikkeleiden kanssa mallinnettiin. Työssä keskityttiin pääasiassa molekyylidynamiikan (MD) simulaatioiden ja Object Kinetic Monte Carlo (OKMC) -algoritmien avulla aikaisempiin tuloksiin pitemmän ajan ja pituuden mittakaavaksi ja siten suoran vertailun suoritetuista kokeista. Ensinnäkin mallinnettiin deuterium säteilytys puhtaalla Fe: llä, Fe: llä 1% C: n epäpuhtaudella ja Fe 3 C: lla eri säteilytysenergioilla ja substraattilämpötiloilla. Lisäksi Ar: n ja Ne: n eri fraktioille suoritettiin MD-tutkimus plasman epäpuhtauksien D, Ar ja Ne vaikutuksen selvittämiseksi W: n ja Be: n eroosion ja pintarakenteen suhteen. Lisäksi reaktoriin liittyvien parametrien vaikutus BE: n eroosionkäyttäytymiseen ja pinnan muutoksiin on tutkittu käyttäen MD: tä ja sen jälkeen monimuotoista lähestymistapaa (KMC-MD).
 • Pajunen, Virpi (Helsingin yliopisto, 2018)
  Ilmastonmuutos ja lisääntyvä maankäyttö uhkaavat vesiekosysteemien monimuotoisuutta. Vaikutukset korostuvat etenkin pohjoisilla alueilla ja makeiden vesien ekosysteemeissä. Ilmaston merkityksestä vesiekosysteemeissä runsaslajisina elävien mikrobien levinneisyyteen on toistaiseksi ollut saatavilla vain vähän tutkimustietoa. Tämä on selvä puute, sillä mikrobeilla on tärkeä rooli vesiekosysteemien toiminnassa ja ne ovat tärkeitä vedenlaadun indikaattoreita biologisissa seurannoissa. Siksi onkin tärkeää selvittää mikrobien levinneisyyteen vaikuttavia tekijöitä, jotta pystyttäisiin ennustamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia vesiekosysteemeissä ja turvata vesistöjen tilan luotettava arviointi. Väitöskirjassani tutkin ilmaston, valuma-alueen ja paikallisten ympäristötekijöiden merkitystä mikrobien levinneisyyteen virtavesissä sekä laji- että yhteisötasolla. Tutkimus toteutettiin koko Suomen mittakaavalla (noin 1000 km) tutkimalla virtavesissä eläviä yksisoluisia piileviä, joita käytetään vedenlaadun indikaattoreina. Tutkimus osoitti, että ilmastotekijät vaikuttavat yksittäisten piilevälajien levinneisyyteen jopa Suomen mittakaavalla ja ilmaston vaikutus voi olla osittain voimakkaampi kuin paikallisten ympäristömuuttujien. Piilevien vasteet eri ympäristömuuttujiin vaihtelivat kuitenkin maankäytön määrän mukaan ja eri lajien välillä: ilmasto oli merkittävämpi tekijä piilevien levinneisyydelle luonnontilaisilla paikoilla, kun taas paikallisten ympäristötekijöiden merkitys korostui ihmisvaikutuksen alaisilla paikoilla. Tutkimuksella on suuri merkitys yksisoluisten vesieliöiden alueelliselle tutkimukselle, sillä se osoitti, että ilmasto ohjaa myös mikroskooppisten eliöiden levinneisyyttä. On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että myös ihmistoiminta vaikuttaa piilevien levinneisyyteen ja yhteisörakenteeseen. Näin ollen ilmaston ja ympäristötekijöiden suhteellinen merkitys piileville vaihtelee ihmistoiminnan myötä, mikä hankaloittaa muuttuvien olosuhteiden vaikutusten arviointia vesiekosysteemeissä tulevaisuudessa. Tutkimus osoitti, että piileväyhteisöjen avulla pystytään ennustamaan luotettavasti ilmasto-olosuhteita ja paikallisia ympäristötekijöitä. Osa lajeista reagoi voimakkaammin ilmastomuuttujiin kuin vesikemiaan, joten näiden lajien indikaatiokykyä vedenlaadun suhteen tulee arvioida uudelleen. Bioindikaattorien luotettavuuden varmistamiseksi tulisi luoda eri maantieteellisille alueille omat indeksit, joissa myös ilmastotekijät olisi otettu huomioon. Tutkimuksessa käytetyt regressiopuumenetelmät ovat tehokkaita ja luotettavia työkaluja indeksien luomiseen.
 • Suomivuori, Carl-Mikael (Helsingin yliopisto, 2018)
  The efficient absorption and utilization of sunlight is one of the most fundamental processes of life, as it is required both for photosynthesis and for visual perception. Biological light capture occurs through light-sensitive molecules called chromophores, which are embedded in complex protein environments that greatly affect both the wavelength of the absorbed light and the subsequent light-triggered activation process. Despite extensive experimental and theoretical studies of photobiological systems, the molecular mechanisms by which proteins affect the light absorption of biological chromophores remain unclear. In this doctoral thesis, we combine large-scale correlated quantum chemical calculations, hybrid quantum mechanics/molecular mechanics (QM/MM) methods, and extensive classical molecular dynamics (MD) simulations to address the light capture in photobiological systems. We employ these computational approaches to study the green fluorescent protein (GFP), photosynthetic reaction centers, as well as both artificial and natural retinylidene proteins. We show how correlated second-order ab initio calculations can be made feasible for large quantum chemical models by employing the reduced virtual space (RVS) and Laplace-transformed scaled opposite-spin (LT-SOS) approximations. Our results uncover intrinsic differences in the excited-state properties of different photosynthetic reaction centers and help determine the color-tuning mechanism of retinal in engineered rhodopsin mimics. Finally, as a result of this work, we propose a mechanism for the ion translocation in the newly discovered light-driven Na+ pump, Krokinobacter eikastus rhodopsin 2 (KR2). Elucidating the fundamental physical and chemical principles behind biological light capture is essential for developing, e.g., novel biomarkers, optogenetic tools, and biomimetic catalysts for energy conversion.
 • Schütt, Jorina Marlena (2018)
  Väitöskirjani käsittelee subduktio- eli alityöntövyöhykkeitä. Alityöntövyöhykkeiden muodostuminen on osa Wilsonin vuonna 1966 ehdottamaa mannerlaattojen liikkeiden elinkaarta, nk. Wilsonin sykliä. Wilsonin elinkaari kuvaa, miten koskematon manner jakautuu repeytymällä ja muodostaa valtamerialtaan, joka myöhemmin, kun merellinen kuori vanhenee ja uppoaa toisen mantereen alle, taas sulkeutuu. Alityöntövyöhykkeitä kuvaavia piirteitä ovat muun muassa uppoavan laatan alityöntökulma (kuinka jyrkästi laatta taipuu ylityöntyvän laatan alle), lähestymiskulma (missä kulmassa laattojen reunat kohtaavat), alityöntövyöhykkeen tulivuoritoiminnasta johtuva vaihteleva vahvuus mannerkuoressa , ja konsepti, jota kutsutaan kuoren ositukseksi. Kuoren ositus kuvaa, miten osa ylityöntyvää laattaa irtoaa ja liikkuu laattojen välisen reunan suuntaisesti. Väitöskirjassani on tutkittu, mitkä edellä mainituista ominaisuuksista ohjaavat kuoren osittumista alityöntövyöhykkeellä. Pohjoisen Etelä-Amerikan alue on hyvä esimerkki osittumista ohjaavien ominaisuuksien vaihtelusta. Etelä-Amerikan länsireunan alityöntövyöhyke ulottuu koko mantereen pituudelle, noin 7000 km matkalle, muodostaen Andien vuoriston. Merellisen Nazca-laatan alityöntö alkoi Etelä-Amerikassa jo liitukaudella, noin 138 miljoonaa vuotta sitten. Tänään Andit muodostavat maailman pisimmän ja korkeimman vuorijonon Aasian ulkopuolella. Alueet, joissa on laajaa tulivuoritoimintaa, suuret alityöntö- ja lähestysmiskulmat ja tarkkarajainen kuoren ositus, sekä alueet ilman tulivuoritoimintaa ja merkittävää kuoren ositusta vaihtelevat Andeilla pohjois-etelä-suunnassa. Väitöskirjan numeeriset mallit ja niillä tehdyt erilaiset kokeet suunnitelttiin vinosti kohtaavan alityöntövyöhykkeen dynamiikan tutkimiseksi Etelä-Amerikan esimerkissä. Mallin tuloksien ja luonnollisten havaintojen välillä tunnistettiin hyvä korrelaatio. Mallit vahvistavat, että kuoren osituksen tapauksessa alityöntövyöhykkeet tarvitsevat suurta lähestymiskulmaa, mantereisen kuoren vähäistä lujuutta ja mahdollisesti myös pientä alityöntökulmaa. Tuloksista voidaan päätellä myös, että mantereisen kuoren vähäisellä lujuudella on suurempi vaikutus kuoren osittumiseen kuin alityöntökulmalla.
 • Hohenthal, Johanna (Helsingin yliopisto, 2018)
  Monissa kehittyvissä maissa luonnonvarojen hallinta perustuu suurelta osin virkamiestietoon ja byrokraattisiin toimintamalleihin. Vaikka vallitseva uusliberaalin ympäristöhallinnan lähestymistapa onkin edistänyt paikallisyhteisöjen osallistamista, jätetään paikalliset näkökulmat usein huomiotta suunnittelussa ja päätöksenteossa. Paikallisten ihmisten nähdään kuitenkin usein olevan vastuussa ympäristön tilan heikkenemisestä, koska he eivät resurssipulan vuoksi pysty aina noudattamaan kaikkia ympäristösäädöksiä ja hallinnallisia käytäntöjä. Tämä tarkastelutapa ei kuitenkaan huomioi historiallisia poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia tekijöitä, jotka ovat johtaneet kestämättömään maa- ja vesivarojen käyttöön ja, joita tarkastelemalla, voitaisiin vastuita arvioida uudelleen. Tämä väitöskirja tarkastelee mahdollisuuksia ja haasteita, jotka liittyvät paikallisyhteisöjen osallistamiseen ja paikallistiedon tuomiseen ympäristövarojen hallinnan prosesseihin Kenian Taitavuorille sijoittuvan tapaustutkimuksen kautta. Poliittinen ekologia tarjoaa tutkimukselle teoreettisen viitekehyksen, jonka ohessa teoreettista ja eettistä opastusta on etsitty jälkikoloniaalisesta ja dekoloniaalisesta ajattelusta. Väitöskirja perustuu neljään tutkimusartikkeliin, jotka on sidottu toisiinsa ”polulla”, joka tarjoaa aineksia ympäristöhallinnon valta-asetelmien purkamiseen ja eri toimijoiden välisen symmetrisen vuoropuhelun rakentamiseen. Tapaustutkimus-aineisto kerättiin pääosin useita laadullisia menetelmiä yhdistävän osallistavan kartoitusprosessin avulla vuosina 2013-2014. Tutkimus osoittaa kuinka paikallisyhteisön haavoittuvuuden kasvun ja heikentyvän resilienssin sekä niiden aiheuttamien vesiongelmien juuret ulottuvat muutoksiin maankäyttöpolitiikoissa, ympäristöhallinnan uusliberalisaatioon sekä paikallisten ihmisten ekologisen tiedon alisteiseen asemaan Taitavuorilla. Lisäksi tulokset osoittavat kuinka epäsymmetrinen vuoropuhelu kytkeytyy paikallisten ihmisten ja hallintoviranomaisten erilaisiin tapoihin ymmärtää ympäristöongelmien lähtökohdat. Valtiontasolla muotoiltujen taloudellisten tavoitteiden asettaminen etusijalle paikallisympäristöä koskevassa päätöksenteossa johtaa kulttuuristen näkökulmien ja epäoikeudenmukaisen resurssienjaon kysymysten sivuuttamiseen sekä uusintaa koloniaalista valtasuhdetta. Tämän muuttaminen vaatii yhteiskunnallista oppimista ja siirtymistä kohti tasa-arvoisempaa, eri toimijaryhmät tunnistavaa vuoropuhelua.
 • Peltonen, Ella (Helsingin yliopisto, 2018)
  Erilaiset älylaitteet, erityisesti älypuhelimet, ovat muodostuneet oleelliseksi osaksi arkipäivän elektroniikan käyttöä. Älypuhelinten käyttö ei rajoitu perinteisiin kommunikaatiotoimintoihin, vaan niillä on voitu korvata monia muita laitteita ja palveluita, kuten pelit, kartat, sosiaalinen media, ja monet Internetin kautta saavutettavat palvelut. Koska laitteita on saatavilla monissa eri hintaluokissa, ne ovat pääsääntöisesti lähes kaikkien saatavilla, myös maailmanlaajuisesti. Aina mukana kannettavan älypuhelimen käyttö tuottaa runsaasti henkilökohtaista tietoa, mikä tarjoaa mahdollisuuden analysoida käyttäjien päivittäistä elämää. Henkilökohtaisia suosituksia hyödyntäen käyttäjille voidaan tarjota tietoa, joka auttaa parantamaan käyttäjäkokemusta ja laajentamaan älylaitteen käyttömahdollisuuksia. Joukkoistava havainnointi tarkoittaa tiedonkeräysmenetelmää, jossa useat erilliset laitteet osallistuvat automaattisesti suuremman datajoukon kartuttamiseen. Puhelinlaitteista tällaista kerättävää dataa ovat muun muassa tieto suorituksessa olevista ja asennetuista sovelluksista, erilaiset järjestelmäasetukset, kuten verkkoyhteystiedot ja näytön kirkkaus, sekä lukuisat muut järjestelmätason parametrit, kuten suorittimen ja muistin käyttö. Automaattista datan keräystä voidaan täydentää käyttäjille lähetettävillä kyselyillä. Älypuhelimista kerättävän datan analysoinnissa on monia vaiheita, jotka tekevät koko prosessista haasteellisen. Automaattisesti kerättyyn dataan päätyy helposti virheitä ja puutteita, joiden käsittely on hallittava. Datan määrä kasvaa helposti teratavuluokkaan, jolloin analysointiin tarvitaan suurten datajoukkojen käsittelyyn sopivia hajautettuja laskenta-alustoja ja algoritmeja. Hyödyllisten suositusten generoimiseksi puhelinlaitteisiin liittyvän analyysin halutaan usein olevan reaaliaikaista, mikä asettaa lisää haasteita analyysin suorituskyvylle. Tässä väitöskirjassa esitetään menetelmiä joukkoistetusti havainnoidun älypuhelindatan käsittelemiseksi tehokkaasti ja hyödyllistä informaatiota tuottaen. Väitöskirjan alussa kuvaillaan älypuhelindatan keräämistä prosessina, datan esikäsittelyä ja siistimistä hyödylliseen ja käsiteltävään muotoon. Väitöskirja esittää, että puhelinlaitteen tila tulisi ottaa huomioon kokonaisuutena, jossa useat eri tekijät, kuten samanaikaisesti suoritettavat sovellukset ja toisiinsa liittyvät järjestelmäasetukset vaikuttavat toisiinsa. Tämän jälkeen väitöskirjassa esitetään joitakin sopivia tilastollisen analyysin ja koneoppimisen menetelmiä, joita väitöskirjan tutkimuksessa on käytetty älypuhelindatan analysointiin. Kaikki näistä menetelmistä ovat suoritettavissa hajautetussa laskentaympäristössä ja toteutettu Apache Spark -järjestelmää käyttäen. Lopuksi väitöskirja näyttää, kuinka analyysiä sovelletaan käytännössä käyttäjille suunnatun palautteen ja suositusten generointiin. Päähuomion saavat puhelinlaitteiden energiankulutuksen analysointi, puhelinsovellusten trendien havainnointi, ja erilaisten kulttuuristen ja sosioekonomisten taustatekijöiden huomiointi mobiilikäyttöä tutkittaessa.
 • Barral, Oswald (Helsingin yliopisto, 2018)
  Implisiittinen vuorovaikutus viittaa ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen tekniikoihin, jotka eivät vaadi käyttäjän tarkkaavaisuutta. Tämän sijaan järjestelmä kerää käyttäjästä tietoja passiivisesti ja käyttää näitä tietoja operatiivisina syötteinä. Esimerkiksi viestiä kirjoitettaessa (eksplisiittinen vuorovaikutus) järjestelmä tunnistaa tekemämme kirjoitusvirheen ja automaattisesti korjaa väärin kirjoitetun sanan (implisiittinen vuorovaikutus). Implisiittinen vuorovaikutus mahdollistaa näin uusia vuorovaikutuskanavia vaivaamatta lainkaan käyttäjää. Mittauslaitteiden kehityksen myötä implisiittisessä vuorovaikutuksessa voidaan hyödyntää myös fysiologisia signaaleja, kuten aivovasteita ja kardiovaskulaarisia reaktioita. Näiden signaalien analyysi paljastaa tietoja käyttäjän kiinnostuksen kohteista ja tunteista suhteessa tietokoneen esittämään sisältöön, ja tarjoaa näin järjestelmälle paremmat mahdollisuudet vastata käyttäjän tarpeisiin. Väitöskirjani tarkoituksena on tutkia käyttäjien fysiologisia signaaleja sekä kerätä tietoa heidän reaktioistaan ja mielipiteistään suhteessa tekstipohjaiseen informaatioon ja käyttää näitä signaaleja ja tietoja implisiittisen vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi. Tarkkaan ottaen tarkoituksenani on tutkia a) fysiologisten signaalien kykyä kertoa siitä, miten kiinnostavana käyttäjä kokee lukemansa tekstin, b) fysiologisten signaalinen käyttökelpoisuutta ennustamaan, minkälaisia tunnereaktiota (esim. huvittuneisuutta) tekstit herättävät lukijassa sekä, c) fysiologisen signaalien käyttökelpoisuutta reaaliaikaisessa implisiittisessä vuorovaikutuksessa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että fysiologiset signaalit tarjoavat toimivan ratkaisun reaaliaikaiseen implisiittiseen vuorovaikutukseen tekstipohjaisten sisältöjen parissa. Tutkimuksen löydösten pääviesti tutkimusyhteisölle ja alan ammattilaisille on se, että implisiittisinä syötteinä fysiologiset signaalit helpottavat informaation kulkua ja parantavat personalisoimista ihmisen ja tietokoneen välisessä vuorovaikutuksessa.
 • Jyrkänkallio-Mikkola, Jenny (Helsingin yliopisto, 2018)
  Makeiden vesien kokonaispinta-alaan suhteutettuna niiden eliöstö on hyvin monimuotoinen. Väestönkasvun makeisiin vesiin kohdistama paine asettaa ne maapallon uhatuimpien ekosysteemien joukkoon. Ilmastonmuutos ja kuudes joukkosukupuutto korostavat suojelutoimien lisäämisen tarvetta tulevien sukupuuttojen välttämiseksi. Onnistuneet suojelutoimet vaativat kattavaa ymmärrystä lajien ja yhteisöjen maantieteellisestä levinneisyydestä. Mikroskooppisisten eliöiden ja selkärangattomien levinneisyyteen liittyvä tutkimus on ollut vähäistä verrattuna suurempiin eliöihin ja erityisen vähän näihin eliöihin kohdistuvia tutkimuksia on tehty tropiikissa. Tämän väitöskirja pyrkii 1) selvittämään paikallisten ympäristötekijöiden, maankäytön, spatiaalisten- ja ilmastotekijöiden vaikutusta virtavesien eliöyhteisöihin purojen sisällä ja niiden välillä; 2) tutkimaan pohjan piilevien monimuotoisuuden säännönmukaisuuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä erityyppisissä ja -kokoisissa virtavesissä; 3) tutkimaan ympäristötekijöiden heterogeenisyyden vaikutusta pohjan piilevien beta-diversiteettiin ja; 4) vertailemaan virtavesien pohjan piilevien ja selkärangattomien pohjaeläinten monimuotoisuuden säännönmukaisuuksia boreaalisilla ja trooppisilla alueilla. Näitä tavoitteita varten boreaaliselta ja trooppiselta alueelta kerättiin kattava mikroeliö- ja vesihyönteisaineisto, jonka jälkeen näiden yhteisöjen spatiaalisen vaihtelun taustalla olevia syitä tutkittiin monipuolisilla tilastotieteellisillä menetelmillä. Tämä väitöskirja osoitti, että virtavesiyhteisöihin vaikuttaa suuri määrä eri mittakaavoilla toimivia tekijöitä. Vesikemia, virtaveden fysikaaliset ominaisuudet, bioottiset vuorovaikutukset, maankäyttö sekä spatiaaliset- ja ilmastotekijät vaikuttivat virtavesien yhteisörakenteeseen ja lajirunsauteen. Piilevien yhteisörakenteessa havaittiin suurta vaihtelua purojen sisällä ja välillä, mikä tulee ottaa huomioon piileviä käyttävissä biomonitorointiohjelmissa. Etenkin latvapurojen piileväyhteisöjen lajisto oli hyvin ainutlaatuista ja piilevien beta-diversiteetti oli latvapuroissa suurempaa, kuin suurissa joissa. Tämä tulos korostaa latvapurojen suojelun merkitystä. Ympäristötekijöiden heterogeenisyys kasvatti piilevien beta-diversiteettiä, mikä puolestaan korostaa elinympäristön heterogeenisyyden merkitystä yhteisöjen monimuotoisuudelle. Piilevien lajirunsaus ei ollut trooppisella alueella boreaalista aluetta suurempi ja suuri määrä piilevälajeja löydettiin molemmilta alueilta. Tämä tulos viittaa siihen, ettei piilevien lajimäärä välttämättä noudata perinteistä leveysasteen mukaista gradienttia, jonka mukaan lajimäärä kasvaisi navoilta päiväntasaajalle siirryttäessä. Lisäksi tulos tukee näkemystä, jonka mukaan joidenkin piilevälajien levinneisyys on maailmanlaajuinen. Hyönteissukujen määrä oli jonkin verran suurempi tropiikissa kuin boreaalisella alueella, kun taas yksilömäärä oli huomattavasti suurempi boreaalisella alueella. Alueen sisäinen vaihtelu hyönteissuku- ja yksilömäärissä saattaa aiheutua enemmän alueellisista ympäristötekijöistä kuin alueesta itsestään, mikä viittaa siihen, että virtavedet ovat ominaispiirteiltään ainutlaatuisia, eivätkä välttämättä sovi leveysasteen mukaisiin keinotekoisiin ryhmiin. Väitöskirja lisäsi tietämystä virtavesien eliöyhteisöjen vaihteluun vaikuttavista tekijöistä. Alueelliset biomonitorointi- ja suojelutoimet saattavat hyötyä tunnistetuista virtavesien monimuotoisuuteen vaikuttavista päätekijöistä. Väitöskirja myös edisti virtavesiyhteisöjen alueiden välisten erojen ja samankaltaisuuksien ymmärtämystä.
 • Gong, Yongmei (Helsingin yliopisto, 2018)
  Kymmentä prosenttia maapallon maapinta-alasta peittää tiivistyneen jään kerroksia, jotka eivät sula pois kesän aikana ja jotka virtaavat oman painonsa alla. Jäähyllyt ja lakijäätiköt muodostavat suuren osan näistä jäätiköiksi kutsutuista jäämassiiveista. Näiden tutkimus hyödyntää tietokoneohjelmia, jotka matemaattisten yhtälöiden mukaan kuvaavat jään fysikaalisia prosesseja. Tällaisten numeeristen mallien avulla voimme ymmärtää, kuinka jäätiköt käyttäytyvät sekä nykyisessä ympäristössään että tulevaisuudessa ilmaston muuttuessa. Tässä väitöskirjassa käytän numeerisia malleja tutkiakseni, kuinka Etelämantereen jääpeite muuttuu seuraavien 100–200 vuoden aikana ilmastonmuutoksen vaikutuksesta sekä sitä, mikä laukaisee arktisen lakijäätikön muutoksen pitkästä rauhallisen virtauksen kaudesta verrattain lyhytaikaiseen, nopeaan virtaustapahtumaan. Lisäksi tarkastelen kysymystä miksi kahta laajalti käytössä olevaa eriävää muotoilua voidaan käyttää Glenin virtauslain kertoimesta (laki kuvaa jännityksen ja venymän suhdetta). Näiden tutkimusten avulla aikomuksenani on parantaa numeeristen mallien käyttöä jäätikkötutkimuksessa. Lambertin jäätikkö – Ameryn jäähylly (Lambert Glacier – Amery Ice Shelf, LG-AIS) valumajärjestelmä on yksi Itä-Antarktikan suurimmista. Ameryn jäähylly käy tällä hetkellä läpi vakaata ja luonnollista virtauskautta poikien jäävuoria mereen. Ilmastonmuutoksen myötä tämän valumajärjestelmän kohtalo seuraavan 100–200 vuoden aikana on kuitenkin avoin. Numeerista jään virtauksen mallia käytetään tässä työssä valumajärjestelmän muutosten tutkimiseen. Malli ottaa huomioon lumen kertymisen ja jäätikön pohjan sulamisen ilmastomalleista saatujen pakotteiden puitteissa. Tulokset osoittavat, että vaikka Ameryn jäähylly saattaa sulaa merkittävästi, LG-AIS virtausjärjestelmä pysyy vakaana myös 2100- ja 2200-luvuilla. Myös jäämassan nettotuotto valtamereen tulee olemaan melko vähäistä, joten sen vaikutus merenpinnan korkeuteen on pieni. Austfonnan Basin 3 lakijäätikön Huippuvuorilla uskotaan olevan ajoittaisen nopean virtauksen tyypin jäätikkö. Siinä vallitsee pitkäaikainen, hidas virtaus, jonka lyhyet, hyvin nopean virtauksen kaudet väliin katkaisevat. Kahta eri jäävirtausmallia käyttäen olen yrittänyt selittää niitä mekanismeja, jotka vaikuttivat vuonna 2011 alkaneeseen liikkeen nopeutumiseen. Tulokset osoittavat, että jäätikön pohjan liike vaikuttaa voimakkaasti kiihtyvään virtaukseen ja hyvin todennäköisesti myös jäätikön alla sijaitsevan sedimentin muovautuminen ja jäätikön alaiseen hydrologiaan. Sitten vuoden 2008 tämän jäätikön virtaus on kiihtynyt portaittaisesti jokaisen kesän sulamiskauden päätyttyä. Diskreetti partikkelimalli, joka jakaa jäätikön pieniin partikkeleihin ja kykenee tuottamaan syviä halkeamia jäätikköön, käytetään portaittaisen kiihtymisen selittämiseen. Tämä malli tuottaa sellaisten halkeamien sijainnit, jotka voisivat toimia virtauskanavina sulamisvedelle ja viedä tätä jäätikön pohjan hydrologiseen järjestelmään. Mahdollisiksi selityksiksi portaittaiselle kiihtymiselle voidaan antaa joko sulamisveden liukastava vaikutus jäätikön pohjassa tai sitten jäätikön pohjaan kertyneen veden kelluttava vaikutus.
 • Shang, Yuan (Helsingin yliopisto, 2018)
  Red Clay and overlying loess-palaeosol sequences are typical for the area in northern China that is known as the Chinese Loess Plateau (CLP). These primarily aeolian sediments provide one of the best terrestrial archives of Neogene-Quaternary climate change, and their formation has been linked to the uplift of the Tibetan Plateau, the progressive aridification of East Asia and the onset of and changes in the East Asian monsoon. In the present study, the sediment provenance was reconstructed using a combination of analytical techniques that allowed better understanding of the (long-term) shifts in sediment delivery in response to changes in the climate and tectonic evolution. Zircon U–Pb age spectral and backtrace trajectory modelling of three well-known Red Clay sequences distributed across the CLP revealed spatiotemporal variations in the provenance of late Miocene-Pliocene Red Clay. The results indicate that the Red Clay in the southern and western CLP was mainly derived from the Northern Tibetan Plateau (NTP) and the Taklimakan Desert. In contrast, Red Clay in the northeastern CLP displays a zircon U-Pb age signature of the broad area of the Central Asian Orogenic Belt. In addition, the northeastern Red Clay shows increased contributions from the west around 3.6 Ma, possibly suggesting an intensified westerly wind strength and/or aridity of the NTP and Taklimakan Desert arising from the uplift of the NTP and Tianshan Mountains in the Pliocene. This could also be caused by the onset of enhanced Yellow River drainage in response to the increased NTP denudation since 3.6 Ma. To further investigate the role of the Yellow River in supplying dust to the Quaternary loess deposits, the sedimentology and source signal of the unique loess-palaeosol sequence of the Mangshan Loess Plateau (MLP) along the lower reach of the Yellow River was investigated by end-member modelling of the loess grain-size records and single-grain zircon U-Pb dating. The results suggest that the Yellow River floodplain north of the MLP has served as a major dust source at least since 900 ka. The sudden change in sedimentology (accumulation rate, grain-size distribution) of the Mangshan sequence above palaeosol unit S2 may have been initiated by a combination of tectonic movements in the Weihe Basin and in the Yellow River floodplain north of the MLP around 240 ka. Subsequent rapid fluvial incision in the northern part of the Weihe Basin resulted in increased sediment flux being transported to the lower reach of the Yellow River. Tectonic movements in the floodplain north of the MLP would have caused a southward migration of the Yellow River course, explaining the formation of an impressive scarp and the more proximal location of the sediment source. In addition to provenance analysis, grain size and shape characteristics obtained by dynamic image analysis (DIA) were used to fingerprint the transport processes of silt particles in a series of Quaternary loess-palaeosol sequences. The results revealed a decrease in the aspect ratio of the particles as a function of increasing grain size, thus indicating that systematic shape sorting occurred during the aeolian transport of the silt particles. A similar particle-shape sorting trend has also been found in a series of Red Clay sequences, confirming that the Red Clay deposits are predominantly of aeolian origin. This study indicates that DIA of grain size and shape characteristics can be an additional powerful tool for fingerprinting trends in grain size and shape sorting, determining the dominant mode of transport, and reconstructing the transportation pathways of silt-sized aeolian sediments. The final part of this thesis research comprised a pilot study on the use of the trace-element composition of quartz as a provenance tool to constrain the source area of the late Neogene and Quaternary dust deposits in northern China. It revealed that quartz in the Mangshan loess deposits is largely derived from the Qaidam Basin of the NTP. The likely dust contribution from the Taklimakan Desert to the Red Clay deposits in Baode is also reflected in the trace element content of quartz. These results are comparable with the source signal obtained from the zircon U-Pb age spectra, suggesting that the trace element composition of quartz could be applied as an alternative tool to other single-grain provenance analytical approaches to track the dust source and dust pathways of the aeolian sediments.
 • Nelimarkka, Matti (Helsingin yliopisto, 2018)
  Esitelmien, luentojen, oppituntien, paneelien sekä muiden suunniteltujen tapahtumien aikana käytetään usein älylaitteita osallistumisen tukena. Esimerkiksi paneelissa yleisökysymyksiä voidaan poimia paitsi yleisöltä salista, myös kaikille näkyvästä Twitter-virrasta. Samalla tavoin luennoitsija voi pyytää opiskelijoita vastaamaan monivalintakysymyksiin ja mukauttaa sitten luennon sisältöä opiskelijoiden osaamisen ja mielenkiinnon perusteella. Kyseessä on yleistyvä käytäntö: Helsingin yliopistolla Flinga, Presemo sekä teknologiastartupit, kuten Sli.do, Screen.io ja Mentimeter pyrkivät parantamaan vuorovaikutusta esiintyjien ja yleisön välillä. Väitöskirjassa pohditaan, kuinka osallistamisen välineet voivat nykyistä paremmin tukea onnistuneen vuorovaikutussuhteen muodostumista yleisön ja esiintyjien välille. Tutkimus keskittyy siksi teknologian sijaan sosiaalisiin käytäntöihin ja niiden kehittymiseen tilanteissa, joissa esiintyjien ja yleisön välistä vuorovaikutusta parantavaa teknologiaa on käytössä. Väitöskirjassa ja sen osajulkaisuissa pohditaan teknologian luomia uusia sosiaalisia sääntöjä ja arvoja, esimerkiksi vuorovaikutustilannetta sääteleviä normeja. Lisäksi tutkimus tuo esille esiintyjien haasteita ylläpitää yhtäaikaisesti sekä digitaalista että kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta ja nivoa samalla esitykset yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Väitöskirjassa tuodaan esille mahdollisuuksia tukea paremmin vuorovaikutusta hyödyntäen huomioita sosiaalisista käytännöistä. Tulevaisuudessa teknologiaa, kuten älylaitteita, käytetään yhä useammin vuorovaikutuksen tukena sekä yhteistyön välineenä esimerkiksi esitelmien, luentojen ja oppituntien aikana. Tutkimus nostaa esille tarpeen suunnitella vuorovaikutusta myös sosiaalisesta näkökulmasta. Teknologisten välineiden käytössä voidaan tehdä monia valintoja, jotka vaikuttavat siihen, kuinka hyvin välineet päätyvät tukemaan vuorovaikutusta. Onnistunut vuorovaikutus esimerkiksi oppitunnin aikana vaatii huomiota niin kysymyksen muotoilun, sen esittelyn kuin vastauksen purkamisessa. Teknologia voi olla mukana auttamassa tätä pohdintatyötä, mutta ei voi tehdä sitä opettajan puolesta. Tehty käsitteellinen työ ja sosiaalitieteiden teorioiden esittely toivottavasti tukee tässä pohdiskelua.
 • Hitruhin, Lauri (Helsingin yliopisto, 2018)
  Väitöskirja ”On the multifractal spectra of mappings of finite distortion” koostuu johdannosta ja neljästä artikkelista, jotka käsittelevät äärellisen distortion kuvausten teoriaa. Äärellisen distortion kuvaukset näyttelevät tärkeää osaa esimerkiksi virtausdynamiikassa, osittaisdifferentiaaliyhtälöiden teoriassa, dynamiikassa ja variaatiolaskennassa. Niillä on myös monia käytännön sovellutuksia lukuisilla fysikaalisten tieteiden aloilla, kuten materiaalitutkimuksessa. Äärellisen distortion kuvaukset kehittyivät alun perin pyrkimyksestä yleistää konformikuvausten vahvoja ominaisuuksia laajemmalle joukolle kuvauksia. Ensimmäinen askel tähän suuntaan oli kvasikonformikuvausten kehittyminen 1930-luvulla. Myöhemmin 1980-luvun lopulla näiden kuvausten perhettä yleistettiin entisestään äärellisen distortion kuvauksiksi uusien kysymysten vaatiessa entistä heikompia ehtoja kuvauksilta. Väitöskirjassa tutkitaan kvasikonformikuvausten lisäksi kahta kanonista äärellisen distortion kuvausten osajoukkoa, eksponentiaalisesti integroituvan distortion kuvauksia ja integroituvan distortion kuvauksia. Erityisesti keskitytään tutkimaan näiden kuvauksien kierto- ja venytysominaisuuksia niin pisteittäin kuin globaalisti. Pisteittäisessä tapauksessa, jota tutkitaan toisessa ja kolmannessa artikkelissa, todistetaan optimaaliset rajat niin eksponentiaalisesti integroituvan distortion kuin integroituvan distortion kuvausten kierrolle. Merkittävää osaa todistuksessa näyttelee käyräparven moduli, jota hyödyntäen rakennetaan uudenlainen menetelmän pisteittäisen kierron tutkimista varten. Globaalissa tapauksessa tutkitaan kuinka suuressa joukossa kvasikonformikuvaus tai integroituvan distortion kuvaus voi toteuttaa tietyt ennalta annetut kierto- ja venytysominaisuudet. Tämän joukon maksimaalisen koon selvittäminen kaikilla mahdollisilla kierron ja venytyksen parametreilla antaa multifraktaalispektrin. Ensimmäisessä artikkelissa tarkennetaan aiemmin tunnettua rajaa kvasikonformikuvausten multifraktaalispektrille ja neljännessä artikkelissa sovelletaan käyräparven modulin ympärille kehitettyä menetelmää integroituvan distortion kuvausten multifraktaalispektrin määrittelemiseksi.