Työrauha kadoksissa : luokanopettajien käsityksiä työrauhasta sekä kokemuksia ja keinoja kohdata työrauhahäiriöitä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704123825
Title: Työrauha kadoksissa : luokanopettajien käsityksiä työrauhasta sekä kokemuksia ja keinoja kohdata työrauhahäiriöitä
Author: Andersson, Mia-Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704123825
http://hdl.handle.net/10138/181413
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Aim. The purpose of this study was to examine teachers' conceptions on classroom management, their experiences and ways in getting involved in classroom management problems, preventing these problems from occurring and what they consider as reasons behind these problems. Classroom management problems are still current phenomena that disturbs learning and teaching. That is why studying this topic is socially current and meaningful. The theoretical framework introduces the "functional school" – model, which closely relates to classroom management issues and concepts such as interaction skills and tries to explain reasons behind classroom management problems. The study concentrates on teachers' concepts and procedures based on their own experiences in getting involved and prevent classroom management problems from occurring. The aim is to add understanding of the examined phenomenon, identify and develop ways to get involved in classroom management problems. Methods. The study was conducted as a qualitative research and the manner of approach was fenomenographic. The fenomenographic approach used is appropriate, because this study focuses on ordinary day thinking by teachers on conceptions and experiences regarding the topic at hand. Ten classroom teachers from elementary schools around the metropolitan area of Helsinki participated in this study. The material was collected with a questionnaire that included open questions. The questions were derived from scientific literature and previous studies on classroom management problems. Results. The findings from this study suggest that teachers define classroom management in a similar manner. All the teachers taking part in the study had experienced classroom management problems in their classes and a majority have had situations where intervening to violent behavior was necessary. The teachers had various ways to prevent and get involved in classroom management problems. According to the teachers, the reasons for classroom management problems come mainly from the home situations of students, which highlights the importance of school and home collaboration in the prevention of classroom management problems.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää luokanopettajien käsityksiä työrauhasta, heidän kokemuksiaan ja keinoista työrauhahäiriöihin puuttumisesta, ennaltaehkäisemisestä ja käsityksiä työrauhahäiriöiden syistä. Työrauhahäiriöt ovat edelleen ajankohtainen oppimista ja opettamista haittaava ilmiö koulumaailmassa, joten aiheen tutkiminen on yhteiskunnallisesti ajankohtaista ja merkityksellistä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentui työrauha-käsitteeseen läheisesti liittyvien vuorovaikutustaitojen, työrauhahäiriöiden syiden ja erityisesti niiden puuttumiseen kehitetyn Toimiva koulu – mallin esittelyyn. Tutkimuksessa keskitytään luokanopettajien omista kokemuksista tuleviin käsityksiin ja toimintatapoihin ennaltaehkäistä ja puuttua työrauhahäiriöihin, joiden avulla pyritään sekä lisäämään ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä, tunnistamaan ja kehittämään työrauhahäiriöihin puuttumisen keinoja. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisella tutkimuksella ja sen lähestymistapa oli fenomenografinen. Fenomenografia sopii menetelmänä asetettuihin tutkimuskysymyksiin, koska tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita opettajien arkiajattelusta aiheeseen liittyvistä käsityksistä ja kokemuksista. Tutkimukseen osallistui kymmenen ala-asteen luokanopettajaa pääkaupunkiseudun kouluista. Aineisto on kerätty avoimia kysymyksiä sisältävällä kyselylomakkeella. Kyselylomakkeen kysymykset on johdettu työrauhahäiriöihin liittyvästä tieteellisestä kirjallisuudesta ja aiemmin tehdyistä työrauhahäiriöihin liittyvistä tutkimuksista. Tutkimustulokset ja johtopäätökset. Tutkimus osoitti, että vastanneiden luokanopettajien käsitykset työrauhasta olivat samansuuntaiset. Kaikki opettajat olivat kokeneet työrauhahäiriöitä omissa luokissaan ja suurin osa heistä oli myös joutunut puuttumaan väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Opettajilla oli erilaisia tapoja ennaltaehkäistä ja puuttua työrauhahäiriöihin. Opettajien mielestä työrauhahäiröiden syyt löytyivät pääsääntöisesti oppilaiden kotioloista, mikä korostaa koulun ja kodin yhteistyön merkitystä työrauhahäiriöiden ennaltaehkäisijänä.
Subject: työrauha
työrauhahäiriöt
vuorovaikutus
fenomenografia


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record