Tekijänoikeuslain merkittävyyskynnyksen arviointi teleliittymän yhteystietojen luovuttamiseksi

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704203925
Title: Tekijänoikeuslain merkittävyyskynnyksen arviointi teleliittymän yhteystietojen luovuttamiseksi
Author: Ahonen, Eetu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704203925
http://hdl.handle.net/10138/181494
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kauppaoikeus
Commercial law
Handelsrätt
Abstract: Tekijänoikeuslain 60 a § mahdollistaa tuomioistuimen antamaan määräyksen, jolla teleoperaattori tai muu viestin välittäjä velvoitetaan luovuttamaan yhteystiedot liittymästä, josta saatetaan yleisön saataville merkittävissä määrin tekijänoikeudella suojattua aineistoa luvattomasti. Tämä mahdollistaa sen, että tekijä puuttuu internetissä tapahtuvaan, oikeuksiaan loukkaavaan tiedostojenjakoon selvittämällä teoksia jakaneen liittymän ja esittämällä vaatimuksia asiassa. Tekijällä on yksinoikeus saattaa teosta yleisön saataville riippumatta yleisölle saattamisen laajuudesta, mutta yhteystietojen luovuttaminen edellyttää oikeudenloukkaukselta merkittävyyden täyttymistä. Tutkielma tarkastelee yhteystietojen luovuttamiselle riittävää merkittävyyden tasoa ja sen taustalla olevia ilmiöitä empiirisesti havainnoiden. Yhteystietojen luovutus on ollut mahdollista tekijänoikeuslain 60 a §:n nojalla vuodesta 2006 alkaen. Säännöstä on sovellettu musiikki- ja elokuvateosten luvattoman vertaisverkkolevittämisen yhteydessä, joten vallitsevasta käytännöstä ei voida tehdä liian yleistäviä päätelmiä. Lähtökohtaisesti Direct Connect -vertaisverkossa tehtyjen oikeudenloukkausten merkittävyyskynnys on perusteltu liittymästä jaossa olleiden teosten lukumäärällä, joka on satoja hakijan teoksia. Yksittäisellä tekijällä ei useimmiten ole näin montaa teosta, joten merkittävyydelle on oltava muitakin perusteita. BitTorrent-vertaisverkossa jaossa olevien tiedostojen lukumäärä ei tule yhtä helposti selville kuin Direct Connect -vertaisverkossa, joten merkittävyys täytyy perustella useimmiten muulla tavalla. Merkittävyyden osoituksena on käytetty teoksen laillisen julkaisun tärkeyttä tekijän kannalta ja teosten kysyntää, jota havainnollistetaan luvattomien lähteiden käyttäjämäärillä. Näiden lisäksi merkittävyyskynnys voisi ylittyä teoksen uutuuden kautta ilmennetyllä haitalla, vaikka suora vetoaminen uutuuteen ei olekaan kovin yleistä. Teoksen tyypillä ja laadulla voi olla myös välillistä merkitystä merkittävyyskynnyksen ylittymisessä tekijänoikeuslain teknologianeutraaliudesta huolimatta, mutta yksinomaisena tietojen luovuttamisen perusteena tämä tuskin toimii. Merkittävyyskynnyksen epämääräisyydestä johtuen merkittävyyden perusteita ei ole ennakolta rajattu, ja tekijänoikeuslain 60 a §:n mukainen hakemus voi menestyä tulevaisuudessa jollain ennennäkemättömällä perusteella. Yhteystietojen luovuttamiseen liittyy yleisellä tasolla useita näkökulmia esimerkiksi perusoikeuksista. Yhteystietojen luovuttaminen mahdollistaa tekijänoikeuden eli omistusoikeuden toteuttamisen, mutta yhteystietojen luovuttaminen on vastoin liittymän omistajan yksityisyyttä. Tämän lisäksi punnittavaksi voisi ainakin joissain tilanteissa tulla sananvapaudelliset seikat sekä tekijän ja liittymän omistajan oikeusturva. Tekijän oikeusturva voi edellyttää yhteystietojen luovuttamista, sillä tekijän voi muutoin olla mahdoton puuttua teostensa luvattomaan jakamiseen. Liittymän omistajan oikeusturva on omiaan jäämään piiloon, koska tiedot luovuttava teleoperaattori ei välttämättä esitä liittymän omistajan kannalta merkityksellisiä näkökohtia ja liittymän omistajaa ei kuulla menettelyssä. Liittymän omistajan oikeusturvasta huolehditaan kuitenkin varsinaista tekijänoikeusriitaa koskevassa oikeudenkäynnissä, jossa tekijä joutuu kantajana näyttämään kanteensa perusteet toteen ja tällöin pelkkä tieto liittymän omistajasta ei ole riittävä hyvitys- ja korvausvastuuseen tuomitsemiseksi. Käytännön tasolla arvioitavaksi voi tulla muun muassa yhteystietojen selvitettävyyden luotettavuus ja liittymän omistajan ja käyttäjän mahdollinen erillisyys. Lisäksi huomioitavaksi voi tulla luvattomaan teoskappaleeseen liittyvä parempi asema lailliseen verrattuna, kuten kopiosuojauksen puute tai pysyvän kopion tekeminen ennenaikaisesti. Yhteystietojen luovutuksen vaikutukset ovat myös merkittäviä yhteystietojen luovuttamisen oikeasuhtaisuutta arvioitaessa. Tietojen luovutus kohdistuu liittymän omistajaan eli siihen henkilöön, jolla on lähtökohtaisesti parhaat edellytykset valvoa tai rajoittaa liittymänsä käyttämistä myös silloin, kun varsinaisen oikeudenloukkauksen on tehnyt joku muu. Yhteystietojen luovuttamisen vaikutuksesta oikeudenloukkausten tekemiseen ei ole saatavissa kunnollista selvitystä. Yhteystietojen luovutuksen perusteella tekijän liittymän omistajalle lähettämä sovintotarjous voi olla ongelmallinen, jos se johtaa myös loukkauksesta tietämättömän liittymän omistajan hyvityssuoritukseen. Yhteystietojen luovuttaminen myös mahdollistaa opportunistisen käyttäytymisen yksipuolisiin hyvitystuomioihin pyrkimisellä, vaikka tällaista ei olekaan havaittu Suomessa.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record