Psykososiaalinen työkuormitus työturvallisuuslainsäädännön valossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704203934
Title: Psykososiaalinen työkuormitus työturvallisuuslainsäädännön valossa
Author: Hartikainen, Linda
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704203934
http://hdl.handle.net/10138/181503
Thesis level: master's thesis
Discipline: Työoikeus
Labour law
Arbetsrätt
Abstract: Tutkielman aiheena on psykososiaalinen työkuormitus työturvallisuuslainsäädännön valossa. Psykososiaalisilla kuormituskuormitustekijöitä voivat olla työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä. Kuormitus voi olla haitallista ali- tai ylikuormitusta ja sitä voi esiintyä kaikenlaisissa töissä. Psykososiaaliset kuormitustekijät voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa terveydelle, mikäli niitä esiintyy hyvin voimakkaana ja usein toistuvana. Työnantajalla on vastuu työpaikan turvallisuudesta ja näin ollen velvollisuus ottaa huomioon myös psykososiaaliset kuormitustekijät. Tutkielmassa selvitetään, mitä velvoitteita työnantajalle seuraa lainsäädännöstä psykososiaalista työkuormitusta koskien. Kysymystä tarkastellaan analysoimalla voimassa olevaa lainsäädäntöä. Aihepiiriä tarkastellaan pääasiallisesti työturvallisuuslainsäädännön valossa. Työturvallisuuslain sääntely on pääosin yleisluontoista, jolloin voi osoittautua tarpeelliseksi tarkastella myös työturvallisuuslain säännöksiä tarkentavia säännöksiä. Tutkielman painopiste on työnantajalle asetettujen velvollisuuksien tarkastelussa, mitä perustellaan sillä, että työnantaja on se taho, joka viime kädessä vastaa työturvallisuudesta. On kuitenkin syytä korostaa myös työntekijän aktiivista roolia työturvallisuuden edistämiseksi. Työturvallisuus on viime kädessä työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistyötä. Tämän vuoksi tutkielmassa tarkastellaan tiivistetysti työsuojelun yhteistoimintaa sekä työn-tekijän oikeuksia ja velvollisuuksia psykososiaaliseen työkuormitukseen liittyen. Lopuksi tarkastellaan vielä työnantajan vastuuta mää-rittäviä säännöksiä ja työsuojeluvalvontaa. Tutkielma on metodiltaan lainopillinen. Tutkimuskysymystä lähestytään tarkastelemalla ensiksi työelämässä ja työturvallisuusajattelussa tapahtuneita muutoksia ja sitä, mikä merkitys niillä on ollut psykososiaalista työkuormitusta koskevaan lainsäädäntöön. Työnantajan työturvallisuusvelvoitteiden tarkastelu aloitetaan työturvallisuuslain 8 §:ssä säädetystä työnantajan yleisestä huolehtimisvelvoitteesta. Velvoitteen mukaan työantaja on velvollinen tarpeellisilla toimenpiteillä huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä töissä. Työnantajan tulee ottaa huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön liittyvät seikat. Lisäksi edellytetään työntekijän henkilökohtaisten edellytysten huomioon ottamista. Työnantajan yleistä huolehtimisvelvollisuuden laajuutta rajaavat epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa. Työnantajan vastuulle ei myöskään voida katsoa kuuluvan sellaisia poikkeuksellisia tapahtumia, joiden seurauksia työantaja ei olisi voinut välttää. Yleisen huolehtimisvelvoitteen mukaan työnantaja on jatkuvasti velvollinen tarkkailemaan työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta, joihin kuuluu myös työntekijän psyykkisen turvallisuuden ja terveyden tarkkaileminen. Työturvallisuuslain 13 §:n mukaan työnantajan on työtä suunnitellessaan ja mitoittaessaan velvollinen huomioimaan työntekijöiden fyysiset ja henkiset edellytykset, jotta työstä aiheutuvaa haitallista kuormitusta voidaan välttää. Säännös liittyy työn suunnittelu- ja muutostilanteisiin. Jo olemassa olevan tilanteen osalta kuormitustekijät tulee ottaa huomioon lain 10 §:n mukaisesti. Työturvallisuuslain 10 § koskee työn vaarojen selvittämis- ja arviointivelvollisuutta. Sen mukaan työnantajan tulee riittävän järjestelmällisesti selvittää ja tunnistaa työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvia haitta- ja vaaratekijöitä. Nykyinen työturvallisuuslaki korostaa ennakoivaa ja järjestelmällistä turvallisuusajattelua, mikä näkyy myös käsiteltävissä säännöksissä. Tätä kuvastaa myös työsuojelun toimintaohjelmasta säätäminen lain 9 §:ssä. Työn kuormitustekijöiden välttämisestä ja vähentämisestä on säädetty 25 §:ssä. Saatu-aan tietää työntekijän kuormittumisesta terveyttä vaarantavalla tavalla, työnantaja on velvollinen käytettävissään olevin keinoin ryhtymään toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi. Kuormittumisella viitataan tässäkin sekä fyysiseen että psyykkisen kuormitukseen. Työntekijöiden henkilökohtaiset edellytyksen vaikuttavat siihen, miten kukin kuormittuu työssä. Työnantaja onkin työturvallisuusvelvoitteitaan täyttäessään velvollinen huomioimaan myös henkilökohtaiset edellytykset. Työnantajalla ei aina välttämättä ole riittävää tietämystä niiden arvioimiseksi, minkä vuoksi laissa onkin säädetty ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntämisestä. Yleensä tällaisena tahona toimii työterveyshuolto. Työnantajan vastuuta määrittäviä säännöksiä tarkasteltaessa on pyritty huomioimaan nykypäivänä yhä ajankohtaisemmiksi tulleita töitä ja työnteon muotoja, joihin mahdollisesti liittyvät kuormitustekijät saattavat olla juuri psykososiaalisia. Huomiota on kiinnitetty esimerkiksi etätyöhön, yötyöhön ja yksintyöskentelyyn. Työntekijöiden työturvallisuutta koskevista yleisistä velvollisuuksista on säädetty työturvallisuuslain 4 luvussa. Tutkielmassa on tarkasteltu 18 §:ään kuuluvia yleistä huolehtimisvelvoitetta, velvollisuutta noudattaa työnantajalta saamiaan määräyksiä ja ohjeita sekä häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun välttämistä. Lisäksi on tarkasteltu 19 §:ssä säädettyä velvollisuutta poistaa vikoja ja puutteellisuuk-sia sekä niitä koskevaa ilmoittamisvelvollisuutta. Lopuksi on tarkasteltu lyhyesti työntekijän oikeutta pidättäytyä työstä. Aivan tutkielman lopuksi on vielä tarkasteltu lyhyesti säännöksiä, koskien työnantajan rikosoikeudellista ja sopimusperusteista vastuuta työturvallisuusasioissa sekä työsuojeluviranomaisen valvontaa koskien psykososiaalista työkuormitusta.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record