Miltä kiukku näyttää ja tuntuu? : Esiopetusikäisten lasten kokemuksia aggressiosta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705104058
Title: Miltä kiukku näyttää ja tuntuu? : Esiopetusikäisten lasten kokemuksia aggressiosta
Author: Pekonen, Martiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705104058
http://hdl.handle.net/10138/184185
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives The aim of this study was to investigate how preschool-aged children themselves experience aggression. The research questions were: 1) How do preschool-aged children describe anger and situations in which they felt angry? and 2) How do children act when they get angry and what helps them to overcome their anger? Child's aggression is often seen as a negative aspect of his or her behavior and previous studies have often focused on children's pathological aggression and only few studies consider children's own experience of aggression. However, aggression is also a resource that helps children to defend themselves and to correct situations that cause discomfort. Therefore, more research effort should focus on constructive aggression of children and on children's individual experience of anger situations. Methods The study was a data-driven qualitative interview from a child perspective. The theoretical framework was built on psychodynamic approach, which aims to discover and examine subconscious thoughts and experiences. The research data was collected during a field study involving 17 preschool-aged children. The data consisted of listening a story, children's drawings and semi-structured individual interviews. The interviews were transcribed and classified into five themes, on the basis of the research questions: describing anger, causes of anger, what anger feels like, reactions caused by anger and the acceptability of those reactions, and how to overcome anger. Results and conclusions Most children who participated in the study described their anger by drawing a self-portrait. In all the pictures the anger was described by facial expressions. Anger or conflict mostly emerged in social situations, when playing with siblings of friends. The feeling of anger was often described as a physical experience in the head, in the stomach or in the legs or feet. Most children found that the interference of an adult or a friend helped them to overcome anger situations. Half of the children felt that outbursts of anger were not acceptable. In conclusion, this study shows that preschool-aged children are able to describe their anger and that they have already developed different ways to handle aggression. The results show that the presence of adults is of great importance for a child in anger situations. This study provides information on how preschool-aged children experience anger and what types of tools they have to overcome anger situations. The results and methods of the study can be used to understand and support the development of a child's aggression.Tavoitteet Tutkielman tavoitteena oli selvittää esiopetusikäisten lasten omia kokemuksia aggressiosta. Tutkimuskysymykset olivat: 1) Miten esiopetusikäiset lapset kuvailevat kiukkua ja tilanteita, joissa he ovat suuttuneet? sekä 2) Millä tavoin lapsi toimii suuttuessaan ja mikä auttaa häntä pääsemään yli kiukusta? Lapsen aggressio nähdään usein huonona piirteenä hänen käytöksessään ja aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet lähinnä lapsen tuhoavan aggression tarkasteluun. Aggressio on lapselle kuitenkin tärkeä voimavara, joka auttaa puolustautumaan ja korjaamaan epäkohtia. Siksi lapsen rakentavan aggression ja heidän yksilöllisten kiukkukokemusten tutkiminen tulisi nostaa paremmin esille. Menetelmät Tutkimus oli aineistolähtöinen lapsinäkökulmainen laadullinen haastattelututkimus. Teoreettinen viitekehys nojasi psykodynaamiseen kehitysnäkökulmaan, joka pyrkii tuomaan esille mielen tiedostamattomat ajatukset ja kokemukset. Tutkimukseen osallistui 17 esiopetusikäistä lasta. Aineisto kerättiin kenttätutkimuksena ja se koostui lasten piirroksista sekä puolistrukturoiduista yksilöhaastatteluista. Aineiston keruuvaihe sisälsi sadun kerronnan, piirrostehtävän ja yksilöhaastattelun. Aineisto litteroitiin ja luokiteltiin tutkimuskysymysten pohjalta viiteen aihepiiriin: kiukun kuvaileminen, kiukun aiheuttaja, kiukun tuntuminen, kiukun aiheuttama toiminta ja sen hyväksyttävyys sekä kiukusta ylipääseminen. Tulokset ja johtopäätökset Useimmat lapset kuvasivat kiukkua piirtämällä omakuvan. Kaikissa piirroksissa suuttumusta kuvattiin kasvojen ilmeillä. Suuttumusta tai ristiriitatilanteita syntyi eniten sosiaalisissa tilanteissa, kuten sisarusten tai kaverin kanssa leikkiessä. Kiukuntunne koettiin fyysisenä kokemuksena, joka tuntui päässä, vatsassa tai jaloissa. Kiukustumisen hetkellä ja sen ylitsepääsemisessä helpotti useimmiten aikuisen tai kaverin apu sekä riidan sopiminen. Jopa puolet lapsista koki, ettei suuttuminen ole hyväksyttävää. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että esiopetusikäiset lapset osaavat kuvata kiukkua ja heille on ehtinyt kehittyä keinoja käsitellä omaa aggressiotaan. Tulosten mukaan aikuisen läsnäololla on suuri merkitys lapselle suuttumistilanteessa. Tutkimuksella saatiin tietoa esiopetusikäisten lasten kiukkukokemuksista ja keinoista niiden ylitsepääsemiseksi. Tutkimuksen menetelmiä ja tuloksia voidaan käyttää apuna tuettaessa lapsen aggressiokehitystä.
Subject: aggressio
aggressiokehitys
esiopetusikä
lapsinäkökulma
kokemus
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record