"Just se oivaltaminen ja ihana jonkun asian löytäminen. Se on vähä ku kävis sienessä tai kalastamassa tai löytää golfpalloja metsässä." : Avoimien ongelmatehtävien hyödyntäminen alakoulun matematiikan opetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705104050
Title: "Just se oivaltaminen ja ihana jonkun asian löytäminen. Se on vähä ku kävis sienessä tai kalastamassa tai löytää golfpalloja metsässä." : Avoimien ongelmatehtävien hyödyntäminen alakoulun matematiikan opetuksessa
Author: Rasila, Saana
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705104050
http://hdl.handle.net/10138/184189
Thesis level: master's thesis
Abstract: Problem solving is important because it develops cognitive skills and creativity, and it motivates pupils to learn maths. Problem-solving skills are essential in our everyday lives. Open-ended problems are common in problem solving. The focus of this research is on open-ended maths problems in problem solving in primary school teaching. The inspiration for this research comes from national and international research that suggests that open-ended questions in problem solving improve cognitive skills, increase creativity and motivate pupils to learn maths. I am investigating the way pupils and teachers perceive open-ended questions and how they think they differ from ordinary maths questions. All the interviewees are participants in a development project regarding problem solving. Three teachers and three groups of pupils were interviewed in spring 2016. They were asked questions about the problem-solving tasks they had solved during the project. The answers were divided into different themes based on the research questions. Different themes from the research questions were found through the categorising process. Recurring themes were: multiple solutions, co-operation, reflection and changes in thought process. According to my findings the pupils were not used to solving problem based questions. However, most of them enjoyed solving the problems and felt a sense of achievement after solving them. The teachers understood the advantages of the problem-solving questions and felt that their own ideas about maths were developed during the project.Ongelmanratkaisu on tärkeää, sillä se kehittää kognitiivisia taitoja ja luovuutta ja motivoi oppilaita oppimaan matematiikkaa. Ongelmanratkaisutaitojen hyödyt ulottuvat tämän lisäksi jokapäiväiseen elämäämme, sillä ne taidot ovat kaikille välttämättömiä. Ongelmanratkaisuun liittyy usein avoimet ongelmatehtävät, joiden ratkaisu ei ole rutiinitehtävien lailla ilmeinen. Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteena olivat avoimet ongelmatehtävät alakoulun matematiikan opetuksessa. Tutkimuksen innoittajana ovat toimineet sekä kansalliset että kansainväliset tutkimukset, joiden mukaan ongelmanratkaisu ja eritoten avoimet ongelmatehtävät kehittävät kognitiivisia taitoja, edistävät luovuutta ja motivoivat oppilaita oppimaan matematiikkaa. Tutkimuksessa tarkastellaan millä tavoin oppilaat ja opettajat kokevat avoimet ongelmatehtävät ja millaisia eroja he näkevät niiden ja tavanomaisten matematiikan tehtävien välillä. Haastatellut henkilöt ovat mukana ongelmanratkaisuun liittyvässä kehityshankkeessa. Tutkimuksessa haastateltiin kolmea opettajaa ja kolmea oppilasryhmää keväällä 2016. Haastatteluissa esitettiin kysymyksiä hankkeen aikana ratkaistuihin avoimiin ongelmatehtäviin. Litteroinnin jälkeen tehtiin sisällönanalyysiä aineistosta jaottelemalla vastauksia tutkimuskysymysten mukaisiin teemoihin. Tulosten luokitteluvaiheessa löytyi erilaisia teemoja kunkin tutkimuskysymyksen alle. Toistuvia teemoja olivat esimerkiksi: useat ratkaisut, yhdessä tekeminen, pohtiminen sekä muutokset ajattelussa. Tuloksissa selvisi, että oppilaat eivät olleet aikaisemmin tottuneet ratkaisemaan avoimien ongelmatehtävien kaltaisia ongelmia. Kuitenkin suurin osa oppilaista tykkäsi ongelmatehtävien ratkaisemisesta ja sai niistä onnistumisen kokemuksia. Opettajat sen sijaan ymmärsivät avoimien ongelmatehtävien hyödyt ja kokivat että hankkeen aikana muutosta on tapahtunut eritoten omassa ajattelussa matematiikasta.
Subject: ongelmanratkaisu
avoimet ongelmat
ongelmanratkaisun ohjaaminen
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record