Toimin, siis ajattelen! : Oppilaiden ajattelun kehittäminen draamatunneilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705104062
Title: Toimin, siis ajattelen! : Oppilaiden ajattelun kehittäminen draamatunneilla
Author: Koivula, Sini
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705104062
http://hdl.handle.net/10138/184194
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Objectives. The aim of this study is to find out in which ways the examinee drama lessons enhance students' thinking skills and what is the quality of the examinee lessons from the aspect of concept development. Furthermore, the aim is to study how the CLASS-system applies as an analyzing tool in concept development (or enhancing thinking skills) during drama lessons. On the grounds of previous studies thinking skills are defined to contain both creative thinking skills and critical thinking skills. In addition, the unification of creative thinking and critical thinking and the thinking that is generated due to the unification are described in this study. Testing and developing of The Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS) in context of drama education is an important part of this study. Methods. This study is a qualitative case study which also contains some features of quantitative study. The subject of the present study was eight drama lessons given to pupils ranging from first to third graders. The research material was collected by videotaping two lessons from four classroom teachers all specialized in drama. The material was analyzed by using the CLASS observation tool's part "concept development". The research material was analyzed by two examiners in the intention of improving the reliability of the study. Results and conclusions. The study shows that drama lessons support the development of pupils' thinking skills as pupils were able to participate to activities that enhance thinking skills during the examinee lessons. Those activities were carried out in accordance of the CLASS observation tool's part concept development. The drama lessons received middle range grades (3–7 on a scale of 1–7) with the CLASS tool in concept development. When the lessons were evaluated with the observation tool that was modified specifically for evaluation of drama lessons, the lessons got even higher grades. These results show that it is possible to enhance pupils thinking skills and support the development of those skills during drama lessons. Some of the lessons got high grades from the dimension of analysis and reasoning and from the dimension of creating at the same time. This indicates that the usage of drama in teaching makes it possible to learn and enhance creative thinking and critical thinking simultaneously and that when using drama it is possible that creative thinking and critical thinking are joined together. In addition, the CLASS-tool turned out to be a convenient instrument for developing a suitable tool for analyzing the quality of drama education. As a result of the study a tool for analyzing the part of concept development during drama lessons was created.Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millä tavoin tutkittavat draamatunnit kehittävät oppilaiden ajattelutaitoja ja kuinka laadukasta tutkittujen tuntien opettaminen on käsitteistön kehittämisen näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on tutkia, millä tavoin CLASS-mittari soveltuu käsitteistön kehittämisen ulottuvuuden (eli ajattelutaitojen kehittämisen) analyysivälineeksi draaman oppitunneilla. Aikaisempaan tutkimukseen pohjaten ajattelutaitoihin määriteltiin kuuluvan sekä luovan ajattelun taidot että kriittisen ajattelun taidot. Lisäksi tutkimuksessa kuvataan luovan ajattelun ja kriittisen ajattelun yhdistymistä ja niin syntyvää ajattelua. Tutkimuksessa testataan ja kehitetään The Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS) -havainnointityökalua draamakasvatuksen kontekstissa. Menetelmät. Tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus, joka sisältää myös kvantitatiivisen tutkimuksen piirteitä. Tutkimuskohteena on kahdeksan 1.–3. luokkien draamatuntia. Tutkimusaineisto kerättiin videoimalla kaksi draamatuntia neljältä draamaan erikoistuneelta luokanopettajalta. Videoaineisto analysoitiin käyttämällä CLASS-työkalun käsitteistön kehittämisen osamittaria. Tutkimuksen tulosten luotettavuutta pyrittiin parantamaan käyttämällä kahta analysoijaa. Tulokset ja johtopäätökset. Draamatuntien nähdään tukevan oppilaiden ajattelutaitojen kehittymistä, sillä kaikilla tutkituilla tunneilla havaittiin mittarin mukaista ajattelutaitoja kehittävää toimintaa. Draamatunnit saivat CLASS-mittarilla mitattuna keskitasoisia ja korkeita käsitteistön kehittämisen arvoja (3–7 asteikolla 1–7:ään). Draamaopetuksen arviointia varten muokatulla käsitteistön kehittämisen mittarilla draamatunnit saivat vielä korkeampia arvoja. Nämä tulokset osoittavat, että draamatunneilla on mahdollista kehittää oppilaiden ajattelutaitoja ja tukea niiden kehittymistä. Osa draamatunneista sai korkeita arvoja sekä käsitteistön kehittämisen tutkiminen ja päättely -ulottuvuudesta että luomisen ulottuvuudesta. Tämä osoittaa, että draaman käyttö opetuksessa mahdollistaa luovan ajattelun ja kriittisen ajattelun opettelun ja kehittämisen samanaikaisesti, ja draamaa käytettäessä luova ajattelu ja kriittinen ajattelu voivat yhdistyä. Lisäksi CLASS-mittari osoittautui mahdolliseksi välineeksi draamakasvatuksen opetuksen laadun analysointiin sopivan mittarin kehittämisessä. Tutkimuksen tuloksena syntyi draamaopetukseen soveltuva käsitteistön kehittämisen osa-alueen mittari.
Subject: CLASS
ajattelutaidot
luova ajattelu
kriittinen ajattelu
draamakasvatus
alakoulu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record