Lasten sosiaaliset taidot vuorohoidossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705104059
Title: Lasten sosiaaliset taidot vuorohoidossa
Alternative title: Children's Social skills in Nonstandard Hour Child Care
Author: Marstio, Jenni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705104059
http://hdl.handle.net/10138/184198
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: This study examines children's social skills in nonstandard hour child care. According to previous studies varying situations stress children and challenge employees. This study will assess children's social skills, the quality of nonstandard hour child care and parents' wishes for supporting children's skills. Research was carried out in two nonstandard hour child care centres in Uusimaa. The study involved 45 children and 10 groups. The study was conducted as a survey to parents and staff and by observing the kindergarten group activities and learning environment. The study was a mixed methods study, which utilized both qualitative and quantitative research data. Quality of learning environment varied between the groups to some extent. The results are in line with research conducted in integrated special groups. The quality in preschool groups was higher than in other groups. Social skills develop with age but there is a drop of emotional skills at the age of four and there are differences in social skills between girls and boys. Parents wish support to children's social skills in nonstandard hour child care. The metric used for the quality assessment could be used for learning environment evaluation in the future. There is good opportunity for supporting children's emotional and social skills in nonstandard hour child care. With the support of the sensitive adult children can join in the play and enjoy peers in changing social situations.Tässä tutkimuksessa tarkastellaan lasten sosiaalisia taitoja vuorohoidossa. Vuorohoitoa koskevien tutkimusten mukaan vaihtelevat tilanteet vuoropäivähoidossa kuormittavat lapsia ja haastavat työntekijöitä. Tutkimuksessa selvitetään vuorohoidon laatua ja vanhempien toiveita lasten taitojen tukemisessa. Tutkimus toteutettiin kahdessa uusimaalaisessa vuoropäiväkodissa. Tutkimukseen osallistui 45 lasta kymmenestä päiväkotiryhmästä. Tutkimus toteutettiin kyselyllä vanhemmille ja henkilökunnalle sekä havainnoimalla päiväkotiryhmien toimintaa ja oppimisympäristöä. Tutkimus oli mixed methods tutkimus, jossa hyödynnettiin samanaikaisesti sekä laadullista, että määrällistä tutkimusaineistoa. Vuorohoidon laatu vaihteli jonkin verran ryhmien välillä. Tulokset ovat samansuuntaisia integroiduissa erityisryhmissä tehdyn tutkimuksen kanssa. Esikouluryhmien laatuarviot olivat korkeammat kuin muiden ryhmien. Lasten sosiaaliset taidot kehittyvät iän myötä, kuitenkin notkahdusta näkyy nelivuotiaiden tunne-elämässä ja sosiaalisissa taidoissa sekä tyttöjen ja poikien sosiaalisten taitojen välillä. Vanhemmat toivovat lasten sosiaalisten taitojen tukemista vuorohoidossa. Tutkimuksessa käytettyä laadun arviointi mittaristoa voisi käyttää jatkossakin oppimisympäristön laadun arvioinnissa ja sen kehittämisessä. Vuorohoidossa on hyvät mahdollisuudet tukea lasten tunne-elämää ja sosiaalisia taitoja. Sensitiivisen aikuisen tuella lasten on mahdollista liittyä leikkeihin ja nauttia vaihtuvista sosiaalisista tilanteista vertaisryhmässä.
Subject: vuorohoito
sosio-emotionaaliset taidot
varhaiskasvatuksen laatu
sensitiivinen aikuinen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Jenni_Marstio_pg_2017.pdf 1.300Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record