Characteristics and Development of Students' Mathematical Identities : The Case of a Tanzanian Classroom

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3216-1
Title: Characteristics and Development of Students' Mathematical Identities : The Case of a Tanzanian Classroom
Alternative title: Matemaattisen identiteetin tyypit ja niiden rakentuminen : Tapaustutkimus tansanialaisen luokan oppilaista
Author: Kilasi, Doward
Other contributor: Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta, käyttäytymistieteiden laitos
Helsingfors universitet, pedagogiska fakulteten, institutionen för beteendevetenskaper
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-06-16
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3216-1
http://hdl.handle.net/10138/187058
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Students’ mathematical identity, referring to students’ context-based narratives about their mathematical self-perceptions, has recently received researchers’ increased attention in mathematics education because, as a construct, it offers a broader socially engaging perspective for analysing the role of these perceptions and socio-cultural factors that shape them. While previous studies have mostly examined students in ‘Western’ schools who do not vary greatly in their mathematical and socio-economic backgrounds compared to students in Tanzanian schools, this study focused on a Tanzanian mathematics classroom whose students varied greatly in these backgrounds. The study applied socio-cultural and socio-psychological perspectives to examine the features and development of these students’ mathematical identity. An ethnographic approach was used to collect and analyse data on the students’ mathematical identity and conditions affecting its development at home, in school, and in the classroom. Students’ narratives provided insights into context-specific features of mathematical identity and patterns of identity development. Also, observations of the school and mathematics classroom, review of official documents, and open-ended questionnaires generated data for contextualising students’ identity narratives.Data analysis resulted in multiple mathematical identities. While positive identities of Innate ability, Persistent effort, and Image-maintenance characterised students’ engagement in mathematical activities, the negative mathematical identity of Oppositional identity was accompanied by the students’ tendency to refrain from these activities. The study further showed that each type of mathematical identity had a distinct pattern of mathematical experiences. Overall, positive mathematical identities were associated with more supportive previous mathematical experiences compared to the negative identity. Contextual factors such as teachers and parents positively or negatively shaped these experiences. The study suggests that teaching strategies that enable students to exercise their agency may not be enough to promote students’ mathematical identities. It is also important to understand how students have experienced mathematics and how they perceive their future relationship with mathematics, and support them accordingly. ________________________________________ Keywords: mathematical identity, positive mathematical identity, negative mathematical identity, mathematical experiencing, contextual factorsTämä tutkimus käsittelee oppilaiden matemaattista identiteettiä, jolla tarkoitetaan oppilaiden kertomuksellisia havaintoja itsestä suhteessa matematiikkaan. Matemaattista identiteettiä käsitellään tutkimuksessa sosiokulttuurisista ja sosiaalipsykologisista näkökulmista käsin. Käsitettä käytetään työssä analyyttisenä välineenä, jonka avulla oppilaiden havaintoja itsestä matematiikan oppijana sekä näiden merkitystä matematiikan oppimisessa tarkastellaan suhteessa sosiokulttuurisiin tekijöihin. Toisin kuin aiemmat matemaattisen identiteetin tutkimukset tämä tutkimus kohdistui tansanialaisen luokan oppilaisiin, joiden matemaattiset ja sosio-ekonomiset taustat vaihtelivat suuresti. Tutkimuksessa tarkasteltiin matemaattisen identiteetin tyyppejä sekä niiden kehittymistä kodin, koulun ja luokan konteksteissa käyttäen sosiokulttuurisia ja sosiaalipsykologisia näkökulmia. Tutkimusaineiston hankinnassa ja analysoinnissa käytettiin tulkinnallista etnografista lähestymistapaa. Oppilaiden narratiivien lisäksi tutkimusaineisto pohjautui koulun ja luokan havainnointiin, virallisiin dokumentteihin sekä opettajien haastatteluihin ja kyselyihin. Tutkimustuloksina saatiin useita erilaisia matemaattisia identiteettejä. Kyvykkyyden, Sinnikkään työskentelyn ja Minäkuvan säilyttämisen positiiviset identiteetit kuvastivat oppilaiden sitoutumista matematiikan oppimiseen, kun taas negatiivinen matematiikan identiteetti, Vastustava identiteetti, yhdistyi pyrkimykseen päästä eroon matematiikasta. Tutkimus osoitti, että jokaisella identiteettityypillä oli toisista poikkeava matematiikan kokemustausta. Positiiviset identiteetit yhdistyivät negatiivista identiteettiä useammin aikaisempiin kannustaviin matematiikan kokemuksiin. Opettajat ja vanhemmat osana oppimiskontekstia vaikuttivat näihin kokemuksiin joko positiivisesti tai negatiivisesti. Tämän tutkimuksen tulokset näyttävät, että opetustavat jotka tukevat omaehtoista oppimista eivät välttämättä riitä edistämään matemaattisen identiteetin rakentumista. Matematiikan opiskelun ja matemaattisen identiteetin rakentumisen tukemiseksi on ymmärrettävä myös oppilaiden aiempia matematiikan kokemuksia sekä heidän käsityksiä tarpeista opiskella matematiikkaa jatkossa. ________________________________________ Avainsanat: matemaattinen identiteetti, positiivinen matemaattinen identiteetti, negatiivinen matemaattinen identiteetti, matematiikan kokeminen, kontekstitekijät
Subject:
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Characte.pdf 1.522Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record