Preposition Errors Made by Finnish Learners of English in Expressions of Time

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705224176
Title: Preposition Errors Made by Finnish Learners of English in Expressions of Time
Author: Kaidesoja, Milla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705224176
http://hdl.handle.net/10138/190978
Thesis level: master's thesis
Discipline: English Philology
Englantilainen filologia
Engelsk filologi
Abstract: Tutkielman tavoitteena on kategorisoida ja analysoida suomea äidinkielenään puhuvien englannin kielen ajanilmauksissa tekemiä prepositiovirheitä. Ajanilmauksissa esiintyvien prepositiovirheiden yksityiskohtaisen tarkastelun lisäksi kategorisoin kaikki tutkimassani aineistossa esiintyvät prepositiovirheet luokkiin paikanilmaukset, ajanilmaukset ja muut ilmaukset. Tämän lisäksi jaan kunkin kategorian prepositiovirheet sen mukaan ovatko ne substituutiovirheitä, additiovirheitä vai omissiovirheitä. Substituutiovirheet viittaavat virheisiin, jossa käytetään kontekstiin nähden väärää prepositiota. Additiovirheet viittaavat virheisiin, joissa on lisätty prepositio kontekstiin, johon se ei kuulu. Omissiovirheet taas viittaavat virheisiin, joissa prepositio on virheellisesti jätetty pois. Ajanilmauksissa esiintyviä prepositiovirheitä tarkastelen lähemmin erittelemällä niissä useaan otteeseen esiintyvät virhetyypit sekä analysoimalla mahdollisia syitä virheiden esiintymisen taustalla. Tutkittavana materiaalina on 90 YKI-korpuksesta poimittua esseetä, jotka ovat vaikeustasoltaan keskitasoa (asteikolla aloittelija-keskitasoinen-edistynyt). Jyväskylän yliopiston ylläpitämä YKI-korpus koostuu englannin Yleisen kielitutkinnon vuosina 2010–2015 suorittaneiden kokelaiden koesuorituksista. Tutkielma on soveltavaa kielentutkimusta ja osa vieraan kielen oppimista tutkivaa tieteenalaa (Second Language Acquisition). Metodologiani nojaa virheanalyysin (Error Analysis) metodologiaan eli tutkielmani vaiheet ovat virheiden tunnistaminen esseistä, virheiden luokittelu ja virheiden mahdollisen syyn analysoiminen. Toista kieltä äidinkielenään puhuvan verrokkiryhmän puuttuessa kokelaiden äidinkielen vaikutuksesta virheisiin ei voi tehdä varmoja päätelmiä, mutta perustuen tiettyihin suomen sijapäätteiden ja englannin prepositioiden välisiin vastaavuuksiin teen tutkielmassani päätelmiä siitä, mitkä virheet mahdollisesti ovat näitä nk. interferenssivirheitä. Tuloksien mukaan substituutiovirheet ovat yleisin virhetyyppi tarkasteltaessa kaikkia prepositiovirheitä sekä tarkasteltaessa paikanilmauksissa esiintyviä prepositiovirheitä. Tämä tulos oli odotettavissa aiemman tutkimuksen perusteella. Yllättävää oli kuitenkin huomata, että ajanilmausten kohdalla substituutiovirheet, additiovirheet ja omissiovirheet olivat suurin piirtein yhtä yleisiä. Ajanilmauksista löytyi muutamia toistuvia virhetyyppejä, kuten preposition lisääminen temporaalisen substantiivilausekkeen eteen (kuten *on next week) sekä preposition poisjättäminen ilmaistaessa päivämäärää. Joidenkin virhetyyppien mahdollista yhteyttä kokelaiden äidinkieleen ei voinut määritellä, minkä johdosta interferenssivirheiden määrä jäi hieman epäselväksi. Riippuen määrittelytavasta interferenssivirheitä löytyy ajanilmauksista joko 19 % tai 55 %. Näistä kahdesta tulos 55 % on lähellä aiemmissa tutkimuksissa saatuja tuloksia.
Subject: preposition
interference
expressions of time
error analysis
second language acquisition
prepositio
interferenssi
ajanilmaus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record