On the Ontology of States of Affairs : Bare Particulars, Relations, and Exemplification

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705314503
Title: On the Ontology of States of Affairs : Bare Particulars, Relations, and Exemplification
Author: Tiainen, Niina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705314503
http://hdl.handle.net/10138/191000
Thesis level: master's thesis
Discipline: Theoretical Philosophy
Teoreettinen filosofia
Teoretisk filosofi
Abstract: Työni kuuluu analyyttisen ontologian alaan, joka on filosofisen metafysiikan keskeinen osa-alue. Työ käsittelee asiaintilaontologiaa, joka antaa systemaattisen vastauksen kategoriaopin perustavaan kysymykseen: mihin perustaviin entiteetti- eli olioluokkiin oleva jakautuu? Lähtökohtana työssä on käsiterealistinen kanta universaalien ongelmaan. Sen mukaan ominaisuudet ovat universaaleja, toistettavia, ja ne ovat olemassa in rebus, yksilöolioissa. Työ jakautuu alkupuolen historialliseen osuuteen, minkä jälkeen aihetta käsitellään systemaattisesti. Työn keskeisimpiä filosofeja ovat F. H. Bradley, Bertrand Russell ja Gustav Bergmann. Tarkastelen asiaintilaontologiaa kolmen keskeisen kysymyksen kautta. 1) Asiaintilaontologian näkökulmasta yksilöolioiden individuaation ongelma on luontevinta ratkaista olettamalla, että yksilöiden ero on viime kädessä perustava kategoriaalinen ero (eikä siten perustu ominaisuuksien eroon). Individuaatio perustuu siis ”paljaisiin partikulaareihin”. Paljailla partikulaareilla on asiantilaontologiassa myös toinen rooli: ne ovat predikaation viimekätisiä subjekteja. Oletusta paljaista partikulaareista on usein kritisoitu sillä perusteella, että koko käsite on jollakin tavalla ristiriitainen. Argumentoin, että tämä näkemys ei ole perusteltu. 2) Eksemplifikaatiolla tarkoitan partikulaarien sekä niiden ominaisuuksien ja relaatioiden välistä suhdetta. Tutkin tätä kysymystä historiallisessa kontekstissa, jossa tarkastelun kohteena ovat Bradleyn käsitykset relaatioista ja relatiivisuudesta sekä Bradleyn kuuluisa ”regressioargumentti” relaatioita vastaan. Tässä yhteydessä tarkastelen myös Bergmannin näkemystä eksemplifikaation luonteesta. 3) Asiaintilaontologiassa eksemplifikaatio liittyy kiinteästi kysymykseen asiaintilojen luonteesta: asiaintilat ovat rakenneosiensa muodostamia ykseyksiä (”unities”), mutta ne eivät kuitenkaan suoranaisesti palaudu rakenneosiinsa. Tätä ”ykseyden ongelmaa” ei aina ole riittävästi erotettu ”konstituenttien ongelmasta”, joka koskee rakenneosien kategoriaalista luonnetta. Bradleyn ja Bergmannin näkemysten tarkastelu johtaa näiden kahden ongelman täsmälliseen erottamiseen. Tämä on työni tärkein ontologinen tulos. Argumentoin, että ykseyden ongelmaan voidaan vastata, jos oletetaan, että asiantilat ovat metafyysisesti perustavia suhteessa rakenneosiinsa, eli rakenneosat ovat ”abstraktioita” sanan perinteisessä filosofisessa merkityksessä. Käsitys vaatii yksityiskohtaista muotoilua, mutta sen avulla voidaan vastata eräisiin asiantilan käsitettä koskeviin perustaviksi tarkoitettuihin kritiikkeihin. Lisäksi argumentoin, että Bergmannin eksemplifikaatio -relaation käsitteen avulla saadaan selvyyttä kokonaisuuden ja osien väliseen suhteeseen ja että sen avulla voidaan siten vastata konstituenttien ongelmaan. Argumentoin, että jos oletamme eksemplifikaatiorelaation olevan primitiivinen, asymmetrinen relaatio sekä yksi asiantilojen konstituenteista, saamme asiantilaontologiassa perustan universaalien ja partikulaarien erottelulle.
Subject: analyyttinen ontologia
asiaintilat
relaatiot
Subject (yso): metafysiikka
ontologia (filosofia)


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record