"Pilvien takana on aina kirkas taivas" : Erityisluokanopettajien arki pienryhmäopetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074761
Title: "Pilvien takana on aina kirkas taivas" : Erityisluokanopettajien arki pienryhmäopetuksessa
Author: Seppälä, Mia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074761
http://hdl.handle.net/10138/191186
Thesis level: master's thesis
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Abstract: Aims. Changes in society and educational development of the school have brought new challenges to the teacher's work. Studies in the past have shown that special education teachers experience stress more than other teachers. The aim of this study was to gain information on special class teacher's experiences of the succeeding and the challenges they encounter in their job in the special class and how they cope with the challenges. This study also examines the kind of views that special class teachers have towards the changes of their work. Methods. Themed interviews were used as a method of this qualitative research. The research material comprised of five interviews with special class teachers who had at least ten years' experience in teaching pupils at the special education class. The data were collected and transcribed in January 2017 and analyzed by using theory-based content analysis. Results and conclusions. The results showed that the special class teacher's work involves a wide range of challenges, but also the experiences of success. The experiences of succeeding were related mostly to the interaction between the special class teacher and the student. The main advantage of special class teaching was seen as a better chance of taking individuality into account and the challenges associated with socialization problems. The challenges of the special class teacher's work was seen ia pupils' heterogeneity and problem behaviour, increased non-teaching tasks and too demanding parents. Special class teachers felt that pupils have changed more challenging in recent years and the valuation of their work has weakened. With inclusion special class teachers' work was seen lying ahead of co-teaching in the future. Coping at work was seen to vary depending on a range of one's own life or the work strains. Special class teachers showed up a wide variety of ways to cope with the challenges and to improve their coping at work.Tavoitteet. Yhteiskunnan muutokset ja koulun pedagoginen kehittäminen ovat tuoneet uusia haasteita opettajan työhön. Aikaisempien tutkimusten mukaan erityisopettajat kokevat enemmän stressiä kuin muut opettajat. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää erityisluokanopettajien työssään kohtaamia onnistumisen kokemuksia ja haasteita sekä millaisia ratkaisuja erityisluokanopettajat ehdottavat haasteellisten tilanteiden selvittämiseksi. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan erityisluokanopettajien näkemyksiä työnsä muutoksista. Menetelmät. Tämän laadullisen tutkimuksen tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Tutkimuksessa haastateltiin viittä erityisluokanopettajaa, joilla oli vähintään kymmenen vuoden kokemus työskentelystä pienryhmäopetuksessa. Aineisto kerättiin ja litteroitiin tammikuussa 2017 ja aineiston analyysinä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysimenetelmää. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulokset osoittivat, että erityisluokanopettajan työhön liittyy monenlaisia haasteita, mutta myös onnistumisen kokemuksia. Onnistumisen kokemukset liittyivät suurimmaksi osaksi erityisluokanopettajan ja oppilaan väliseen vuorovaikutukseen. Pienryhmäopetuksen tärkeimpänä etuna nähtiin paremmat mahdollisuudet yksilöllisyyden huomioimiseen ja haasteena sosiaalistumiseen liittyvät ongelmat. Erityisluokanopettajan työn haasteina nähtiin mm. oppilaiden heterogeenisyys ja häiriökäyttäytyminen, lisääntyneet opetuksen ulkopuoliset tehtävät sekä liian vaativat vanhemmat. Erityisluokanopettajat kokivat oppilasaineksen muuttuneen haastavammaksi ja heidän työnsä arvostuksen heikentyneen viimeisten vuosien aikana. Inkluusion myötä erityisluokanopettajien työn nähtiin tulevaisuudessa muuttuvan samanaikaisopetuksen suuntaan. Työssäjaksamisen koettiin vaihtelevan riippuen erilaisista omaan elämään tai työelämään liittyvistä kuormitustekijöistä. Erityisluokanopettajat toivat esiin monenlaisia keinoja haasteista selviytymiseksi sekä työssäjaksamisensa parantamiseksi.
Subject: opettajuus
erityisopettaja
inkluusio
kolmiportainen tuki
työssäjaksaminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record