Käsityö- ja taideammattilaisten flow ja onnellisuus : Tutkimus Fiskarsin taideyhteisössä työskentelevien kokemuksista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074789
Title: Käsityö- ja taideammattilaisten flow ja onnellisuus : Tutkimus Fiskarsin taideyhteisössä työskentelevien kokemuksista
Author: Skytz, Tarja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074789
http://hdl.handle.net/10138/191188
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: The aim of this study was to analyze the flow experiences of craft and art professionals and how these experiences are linked to happiness. Flow experience was defined by the typical flow characteristics determined by Csikszentmihalyi. The flow experiences were analyzed through the various stages of the creative design and manufacturing processes. It was assumed that creative work offers diverse opportunities for the emergence of flow experiences. This study also examined the impact of the community and environment of Fiskars on the flow experiences. Ten craft and art professionals who work in Fiskars were interviewed for the study. The method of research was content analysis. The data associated with the main research question was analyzed with theoretical connections to flow theory. The analysis of the other research questions was conducted on the basis of the data. In practice, themes relevant to the study were derived from the data. The flow experiences of craft and art professionals occur on the design and manufacturing stages of the creative process. The difference between these was what created the flow experience: the challenging problem solution or the smooth routine. The flow experience in the creative process usually occurs when control is achieved. Concentration appeared to be the key feature of the flow experiences. The environment in Fiskars enabled the essential features of the flow experience, such as concentration. The association of creative people was seen as inspiring. Self-realization and the possibility of self-relevant work brought happiness to the lives of artisans and art professionals. Flow was attached to the broader happiness, as well as to moments of success. In terms of happiness the whole creative process was more crucial than a single flow experience. The strong intrinsic motivation led artisan and art professionals to implement personal ideas and thoughts in their work. The autonomy of the individual appears to be essential for achieving flow and happiness.Tutkielman tarkoitus oli selvittää, millaisia ovat käsityö– ja taideammattilaisten flow-kokemukset ja miten ne kytkeytyvät onnellisuuteen. Flow-kokemus määriteltiin Csikszentmihalyin flow-kokemuksen tyypillisten piirteiden pohjalta. Flow-kokemuksia analysoitiin sen kautta, miten ne sijoittuivat luovan suunnittelu- ja valmistusprosessin eri vaiheisiin. Oletuksena oli, että luova työ tarjoaa moninaisia mahdollisuuksia flow-kokemusten syntymiselle. Tutkielmassa tarkasteltiin myös sitä, millainen vaikutus Fiskarsin yhteisöllä ja ympäristöllä on käsityö- ja taideammattilaisten flow-kokemuksille. Tutkimuksessa haastateltiin kymmentä Fiskarsissa työskentelevää käsityö- ja taideammattilaista. Haastatteluiden avulla kerätty aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta analyysi toteutettiin teoriaohjaavan analyysin periaattein ja sen teoreettiset kytkennät liittyvät flow-teoriaan. Muiden tutkimuskysymyksen osalta sisällönanalyysi toteutettiin aineistolähtöisesti. Käytännössä aineistosta nostettiin esiin tutkimusongelmien kannalta olennaisia teemoja. Käsityö- ja taideammattilaisten flow-kokemukset jakautuivat suunnitteluvaiheessa ilmenevään ja valmistuksen aikana ilmenevään flow-kokemukseen. Näiden välistä eroa luonnehti se, edesauttoiko haastava ongelmanratkaisu vai sujuva rutiini kokemuksen syntymistä. Flow-kokemus syntyi luovassa prosessissa usein hallinnan saavuttamisen hetkellä. Keskittyminen näyttäytyi flow-kokemuksissa keskeisimpänä piirteenä. Fiskarsin ympäristönä kuvattiin mahdollistavan flow-kokemukselle olennaisia piirteitä, kuten keskittymistä. Luovien ihmisten yhteisö koettiin inspiroivana. Itsensä toteuttaminen ja mahdollisuus tehdä itselle merkityksellistä työtä toivat onnellisuuden kokemuksia käsityö- ja taideammattilaisten elämään. Flow liitettiin laajempaan onnellisuuteen, sekä hetkellisiin onnistumisen kokemuksiin. Yksittäistä flow-kokemusta ratkaisevammassa asemassa onnellisuuden kannalta oli kuitenkin luovan prosessin kokonaisuus. Tutkittavia näyttää ohjaavan vahva sisäinen motivaatio toteuttaa persoonallisia ideoita ja ajatuksia työssään. Omaehtoisuus näyttäytyy keskeisenä niin flow'n kuin onnellisuuden saavuttamiselle.
Subject: luova prosessi
Subject (yso): flow-tila
luova toiminta
onnellisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tarja Skytz pro gradu.pdf 827.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record