Tietoisena koulun arjessa : Opettajien kokemuksia tietoisuustaitojen opettamisesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074740
Title: Tietoisena koulun arjessa : Opettajien kokemuksia tietoisuustaitojen opettamisesta
Author: Hämäläinen, Karla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074740
http://hdl.handle.net/10138/191195
Thesis level: master's thesis
Abstract: Goals The subject of the study is teachers' perceptions and experiences in teaching mindfulness at schools. The study focuses on showing both the teachers' experiences in teaching mindfulness as a part of everyday school life and the possible effects they have observed in their students behavior and learning because of using mindfulness and alike exercises. The purpose of the study is to find out whether mindfulness is a suitable method to be used in the school context. Earlier studies show that mindfulness affects on a person's cognitive processes by changing their brain structure. There has also been criticism towards these results' reliability. This thesis explores this particular framework and tries to increase knowledge of applicability of this method in school context by finding out teachers' experiences related to use of mindfulness exercises with students. Methods An electronic questionnaire including open questions related to study theme was created for data collection purpose which was conducted between February and April 2017. Thirteen teachers with previous experience in using mindfulness with students participated in this survey study. The gathered data was analyzed by qualitative content analysis method. Results and conclusions The results show that teachers find finding a right type of exercise, building a functional group, students' orientation, teachers' role and the supporting attitude of those people belonging to near environments important in teaching mindfulness at schools and issues dealing with time management as a negative aspect. The results also show that the teachers' experiences on mindfulness effects were mainly positive, including the relaxation and increased efficiency in studying of students as well as improvement of emotional skills and social skills.Tavoitteet. Tutkielman aiheena on opettajien käsitykset ja kokemukset tietoisuustaitojen (eng. mindfulness) harjoittamisesta koulussa. Tutkielma keskittyy kuvaamaan sekä opettajien kokemuksia tietoisuusharjoitusten toteuttamisesta osana koulun arkea että heidän havaitsemiaan mahdollisia vaikutuksia, joita tietoisuustaitojen harjoittamisella on ollut oppilaiden oppimiseen. Tavoitteena on selvittää, onko tietoisuustaitojen harjoittaminen kouluun soveltuva menetelmä. Aiempi tutkimus on osoittanut, että tietoisuustaitojen harjoittaminen on yhteydessä oppimisen edellytyksiä vahvistaviin aivojen rakenteellisiin muutoksiin ja kognitiivisiin prosesseihin. Myönteisiä tutkimustuloksia kohtaan on myös osoitettu voimakasta kritiikkiä, joista suuri osa on kohdentunut tutkimustulosten luotettavuuteen. Tämä tutkimus pyrkii tuottamaan lisäinformaatiota tästä aiheesta raportoiden opettajien kokemuksista tietoisuusharjoitusten harjoittamisesta sekä niiden vaikutuksista oppimiseen. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui 13 suomalaisopettajaa, joilla oli aikaisempaa kokemusta tietoisuustaitojen harjoittamisesta koulussa. Aineisto kerättiin avoimia kysymyksiä sisältäneellä sähköisellä kyselylomakkeella helmi-huhtikuussa 2017. Aineiston analysoiminen tapahtui laadullisella aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Tulokset ja johtopäätökset. Tuloksista ilmeni, että opettajat kokivat oikeanlaisen harjoituksen löytämisen, toimivan ryhmän luomisen, oppilaiden orientoitumisen, opettajan roolin sekä ympäristön suhtautumisen tärkeiksi tekijöiksi tietoisuustaitojen harjoittamisen kannalta, sekä haasteeksi erityisesti ajankäyttöön liittyvät ongelmat. Tulosten mukaan opettajien kokemukset tietoisuustaitojen vaikutuksista ovat pääosin positiivisia. Tietoisuustaitojen harjoitteet auttavat oppilaita rauhoittumaan, mikä johtaa työskentelyn ja oppimisen tehostumiseen. Lisäksi tietoisuustaitojen harjoitteet vahvistavat sekä tunne- että sosiaalisia taitoja.
Subject: tietoisuustaidot
tietoisuusharjoitus
opettajien kokemukset
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record