Tehostettu nivelvaiheen opinto-ohjaus nuorten toisen asteen koulutussiirtymän tukena : Nuorten käsityksiä yksilöllisistä koulutus- ja tuen tarpeista toisen asteen siirtymässä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074758
Title: Tehostettu nivelvaiheen opinto-ohjaus nuorten toisen asteen koulutussiirtymän tukena : Nuorten käsityksiä yksilöllisistä koulutus- ja tuen tarpeista toisen asteen siirtymässä
Author: Leskinen, Anne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074758
http://hdl.handle.net/10138/191198
Thesis level: master's thesis
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Abstract: Due to the rise of the general education level in the society, being uneducated is seen as a risk factor for youth exclusion. Applying to secondary schools is seen as an obligation on the youth, and it involves strong institutional counselling. Youth transitions have, however, become more complicated because of the rapid changes in the society, emphasizing individuality, and increasing unemployment. The complication of the transitions is considered to increase polarization and to make the transitions of especially those youths needing special support less smooth. The need for counselling in transition phases has increased, but at the same time the resources available for counselling are scarce. Worry for the youths has initiated many projects especially to support the youths in the transition phase between basic and secondary education, but the good practices of the projects have not rooted into the basic municipal services. The aim of this study was to bring forward the impressions of youths who had participated in enhanced transition phase student counselling, on their needs for education and support, and on the transition phase student counselling in the transition to secondary education. In this study, five youths were interviewed, who had participated in an enhanced transition phase student counselling project and, at the time of the interview, were in their first year of secondary education. The youths had been directed into the project through basic education student welfare services, and they all had been given special education. The material was collected as individual interviews using a focused interview and analysed phenomenographicly. The youths strongly brought forward the significance of sufficient support in the transition phase. Swift availability of the student counsellor, personal support and guidance, and receiving enough information came up as significant factors in a successful transition. The personal support of a counsellor familiar from basic education helped the youths become attached to secondary education. For successful transitions, some youths need individual, long-term support and directed counselling, and escorting to the second degree. The transition phase between basic and secondary education must be linked to basic municipal services and consist of multi-sectorial and planned cooperation stemming from the needs of the youth, with the aim that all youths successfully transition to the second degree.Kouluttamattomuus nähdään yhtenä nuorten syrjäytymisen riskitekijänä yhteiskunnan yleisen koulutustason nousun vuoksi. Toisen asteen opintoihin hakeutuminen nähdään nuorta velvoittavana ja siihen liittyy vahvaa institutionaalista ohjausta. Nuorten siirtymät ovat kuitenkin monimutkaistuneet yhteiskunnan nopeiden muutosten, yksilöllisyyden korostumisen sekä työllisyystilanteen heikkenemisen vuoksi. Siirtymien monimutkaistumisen nähdään lisäävän polarisaatiota sekä heikentävän erityisesti erityistä tukea tarvitsevien nuorten siirtymien sujuvuutta. Ohjauksen tarve siirtymävaiheissa on kasvanut, mutta samaan aikaan ohjaukseen käytettävät resurssit ovat niukat. Huoli nuorista on käynnistänyt useita hankkeita erityisesti perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa olevien nuorten tueksi, mutta hankkeiden hyvät käytänteet eivät kuitenkaan ole juurtuneet osaksi kuntien peruspalveluja. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuoda esille tehostetun nivelvaiheen opinto-ohjauksen hankkeeseen osallistuneiden nuorten käsityksiä heidän koulutus- ja tuen tarpeistaan sekä nivelvaiheen opinto-ohjauksesta toisen asteen nivelvaiheessa. Tässä tutkimuksessa haastateltiin viittä tehostetun nivelvaiheen opinto-ohjauksen hankkeeseen osallistunutta nuorta, jotka opiskelivat haastatteluhetkellä ensimmäistä vuotta toisella asteella. Nuoret olivat ohjautuneet hankkeeseen peruskoulujen oppilashuollon kautta ja he kaikki olivat saaneet erityisopetusta peruskoulun aikana. Aineisto kerättiin yksilöhaastatteluina teemahaastattelun avulla ja analysoitiin fenomenografisesti. Nuoret toivat vahvasti esille riittävän tuen merkityksen nivelvaiheessa. Nivelvaiheen opinto-ohjaajan nopea tavoitettavuus, henkilökohtainen tuki ja ohjaus sekä riittävä tiedon saanti nousivat merkittäviksi tekijöiksi nivelvaiheen onnistumisessa. Perusopetuksen aikana tutuksi tulleen nivelvaiheen opinto-ohjaajan henkilökohtainen tuki auttoi nuoria kiinnittymään toisen asteen opintoihin. Nivelvaiheiden onnistumiseksi osa nuorista tarvitsee yksilöllistä, pitkäjänteistä tukea ja kohdennettua ohjausta sekä saattamista toiselle asteelle. Nivelvaihe perusopetuksen ja toisen asteen välillä tulee olla kunnan peruspalveluihin kytkettyä, nuorten tarpeista lähtevää, pitkäjänteistä, monialaista sekä suunniteltua yhteistyötä, jossa tavoitteena on kaikkien nuorten onnistunut siirtymä toiselle asteelle.
Subject: opinto-ohjaus
perusopetus
toisen asteen koulutussiirtymä


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record