Sosiodigitaalisen osallistumisen, nukkumistottumusten ja hyvinvoinnin väliset yhteydet kuudesluokkalaisilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074791
Title: Sosiodigitaalisen osallistumisen, nukkumistottumusten ja hyvinvoinnin väliset yhteydet kuudesluokkalaisilla
Alternative title: Associations between socio-digital participation, sleeping habits and wellbeing among 6th graders
Author: Maksniemi, Erika
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074791
http://hdl.handle.net/10138/191210
Thesis level: master's thesis
Discipline: Educational Psychology
Kasvatuspsykologia
Pedagogiska psykologi
Abstract: The aim of this study was to explore the relationships between socio-digital participation (SDP), sleeping habits and well-being among 6th graders in Helsinki. More specifically, it was examined what kind of sleeping habits 6th graders in Helsinki have and how SDP is associated with 6th graders quality of sleep, amount of sleep, bedtime, and well-being. In addition, the purpose was to find out how the 6th graders' sleeping habits explain the association between SDP and well-being. This research setup was chosen because in previous studies the relationship of these three factors has not been studied in Finland among primary school students. The research setup was also relevant because the importance of adequate amount and quality of sleep for a growing 6th grader child is important from the point of view of learning and well-being. This study increases the understanding of parents and educators on how the use of technology and sleeping habits can affect children's wellbeing. The data (N=696) for this study were acquired from the Mind the Gap -research data which was collected from 33 primary school 6th graders in Helsinki in spring 2013. The respondents' sleeping habits were evaluated based on average values and the relationship between the preliminary variables were analyzed using the Spearman correlation factors. The relationship between socio-digital participation and sleeping habits on well-being as well the mediating effect of sleeping habits on socio-digital participation and well-being were evaluated using path analyses. All of the analyses were made separately for boys and girls. The results suggested that the 6th grader boys in Helsinki slept more and better than girls. Active use of sociodigital participation among girls had a negative effect in the quality and amount of sleep. Socio-digital participation had a similar effect on both girls and boys and was related to going to bed later. The quality of sleep for girls partly mediated the relationship between socio-digital participation, school burnout and satisfaction with life. The amount of sleep also partly explained the correlation between the socio-digital participation and satisfaction with life among girls. There were no mediating effects between the boys' sleeping habits on socio-digital participation and well-being.Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia keskinäisiä yhteyksiä sosiodigitaalisella osallistumisella, nukkumistottumuksilla ja hyvinvoinnilla on. Tarkemmin tarkasteltiin sitä, millaisia nukkumistottumuksia kuudesluokkalaisilla helsinkiläisillä on sekä sitä, miten sosiodigitaalinen osallistuminen on yhteydessä oppilaiden unenlaatuun, nukkumisen määrään ja nukkumaanmenoaikaan. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia, miten sosiodigitaalinen osallistuminen ja nukkumistottumukset ovat yhteydessä elämäntyytyväisyyteen ja koulu-uupumukseen. Erityisenä tarkastelun kohteena oli selvittää, millainen selittävä rooli nukkumistottumuksilla on sosiodigitaalisen osallistumisen sekä hyvinvoinnin yhteyksien välillä. Tämä tutkimusasetelma valittiin, koska aikaisemmissa tutkimuksissa näiden kolmen tekijän yhteyksiä ei ole Suomessa tutkittu peruskoulun alakoululaisten osalta. Tutkimusasetelma oli tärkeä, sillä riittävän ja laadukkaan unen merkitys kasvuiässä olevalle kuudesluokkalaiselle on välttämätöntä oppimisen ja hyvinvoinnin näkökulmista. Tämän tutkimuksen avulla voidaan lisätä vanhempien ja kasvattajien ymmärrystä teknologian käytön ja nukkumistottumusten merkityksestä oppilaiden hyvinvoinnille. Tässä tutkimuksessa käytettiin laajaa (N=696) Mind the Gap -kyselyaineistoa, joka kerättiin 33 helsinkiläisen koulun kuudesluokkaisilta keväällä 2013. Vastaajien nukkumistottumuksia tarkasteltiin keskiarvojen avulla ja alustavia muuttujien välisiä yhteyksiä Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla. Polkumallianalyysien avulla tarkasteltiin sosiodigitaalisen osallistumisen ja nukkumistottumusten yhteyksiä hyvinvointiin ja sitä, kuinka nukkumistottumukset selittivät sosiodigitaalisen osallistumisen ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä. Kaikki tutkimuksen analyysit tehtiin erikseen tytöille ja pojille. Tulokset osoittivat, että helsinkiläiset kuudesluokkalaiset pojat nukkuivat sekä enemmän että paremmin kuin tytöt. Aktiivinen sosiodigitaalinen osallistuminen oli tytöillä yhteydessä heikompaan unenlaatuun ja vähäisempään nukkumisen määrään. Sekä tytöillä että pojilla aktiivinen sosiodigitaalinen osallistuminen oli yhteydessä myöhäisempään nukkumaanmenoaikaan. Tyttöjen unenlaatu selitti osittain sosiodigitaalisen osallistumisen ja koulu-uupumuksen sekä elämäntyytyväisyyden välistä yhteyttä. Nukkumisen määrä selitti myös osittain sosiodigitaalisen osallistumisen ja elämäntyytyväisyyden välistä yhteyttä tytöillä. Pojilla nukkumistottumukset eivät selittäneet sosiodigitaalisen osallistumisen ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä.
Subject: sosiodigitaalinen osallistuminen
unenlaatu
nukkumisen määrä
nukkumaanmenoaika
elämäntyytyväisyys
koulu-uupumus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ErikaMaksniemi_progradu_huhtikuu2017.pdf 1.005Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record