Epilepsiaa sairastavien lapsuus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074754
Title: Epilepsiaa sairastavien lapsuus
Alternative title: Epilepsy in childhood
Author: Kalliokoski, Saara
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074754
http://hdl.handle.net/10138/191214
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tutkimukseni tarkoitus oli kuvata ja analysoida epilepsiaa sairastavien lasten ja näiden perheiden arkea ja haasteita. Tavoitteena oli nostaa esiin epilepsiaa sairastavien perheiden ja lasten haasteet arjessa. Mielenkiintoni kohdentuu lasten osallisuuden sekä kuuluvuuden kokemuksiin päiväkodissa ja koulussa sekä muissa lapsuuden toimintaympäristöissä. Selvitin epilepsiaa sairastavien ja epilepsiaa sairastavien lasten vanhempien kuvauksia siitä, miten he ovat sopeutuneet elämään epilepsian kanssa. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui kaksi epilepsiaan lapsena sairastunutta aikuista sekä viisi vanhempaa, joiden lapsilla on epilepsia. Suoritin tutkimuksen puolistrukturoituna haastatteluna. Osa haastatteluista tapahtui videopuheluna Skypen avulla. Haastateltavat löytyivät Facebookin Epilepsia elämää ja Kohtauspaikka –palstoilta. Haastattelut pidettiin alkukevään 2016 aikana. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin ja narratiivisin keinoin. Analyysissa tärkeänä viitekehyksenä toimi Branfenbrennerin ekologinen systeemi sekä osallisuuteen, kuuluvuuden kokemuksiin ja resilienssiin liittyvät teoria. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa kävi ilmi, kuinka epilepsia koettiin haasteeksi tämän hetken arjessa ja elämässä, jos diagnoosin saamisen jälkeen oli ollut haasteita sairaalan, päivähoidon tai koulun kanssa. Jos yhteistyö oli sujunut hyvin edellä mainittujen tahojen kanssa, ei arki tuntunut niin haastavalta. Se, kuinka haastavana tilanne nähtiin, vaikutti osallisuuden ja kuuluvuuden kokemuksiin.The purpose of this study was to describe and analyze the everyday life and the challenges of epileptic children and their families. The meaning was to find out the biggest challenges of epilepsy families and children in everyday life. My interest focuses on children's participation and social cohesion in kindergarten and school, as well as other childhood environments. I studied epilepsy and experiences of parents of epilepsy children. How they have adapted to living with epilepsy? The study involved two adults who were diagnosed with epilepsy as child and five parents whose children have epilepsy. The study method was a half structured interview. Some of the interviews were done by using Skype. The interviewees were found in Facebook's Epilepsy life and Epilepsia kohtauspaikkana. The interviews took place in early spring 2016. The data was analyzed by means of abductive narrative. In analysis it was used three difference theories as an important reference: Ecological system of Branfenbrenner, participation and cohesion and resilience.Results and conclusions: The research showed that the epilepsy was seen as a challenge of today's everyday life, if after the diagnosis had been challenges with in the hospital, daycare or school. If co-operation had gone well with the mentioned parties, not everyday life seem so challenging. It is how the situation was seen to be challenging, influenced by the togetherness and participations.
Subject: epilepsia
osallisuus
kuuluvuus
sopeutuminen
resilienssi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Saara_Kalliokoski_94_2017.pdf 888.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record