Pedagogiikka varhaiskasvatuksessa : Päiväkodin johtajien näkemyksiä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074794
Title: Pedagogiikka varhaiskasvatuksessa : Päiväkodin johtajien näkemyksiä
Author: Ruotsalainen, Katjamaria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074794
http://hdl.handle.net/10138/191238
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives The aim of this study was to find out how the daycare center leaders define the pedagogy of early childhood education. The aim was also to find out how they effectively contribute to the emphasis of pedagogy in the daycare centres they manage according to the Early Childhood Education Act. The research also sought information on how to implement multiprofessional work and kindergarten teachers job description. According to the Early Childhood Education Act, the pedagogical responsibility of the children's pedagogy belongs to the kindergarten teacher. The background theory of this research is the contextual leadership theory. The theoretical part also provides an overview of the Early Childhood Education Pedagogy and the Early Childhood Education Act. Methods The study combined a quantitative and qualitative approach. The material was collected via an e-questionnaire from November to December 2016. The survey was conducted for day-care leaders in Espoo, Helsinki and Vantaa municipal early education, with 58 participants. The study is part of the development work of the leadership of the Kindergarten Teacher Association. Findings The range of definitions of pedagogy in the earlychildhood education of the daycare leaders was wide. The results also showed that most of the respondents were familiar with the Early Childhood Education Act and wanted to develop pedagogy. They also evaluated that the level of pedagogy was good in their daycare centres. They wanted to develop the involvement of children and parents. They also wanted to increase kindergarten teacher's pedagogical responsibility, but there were also differences in opinion. It can be concluded that the daycare center leaders want to develop pedagogy, but they might need further training in pedagogy of early childhood education pedagogy as well as multiprofessional work. As a follow-up study, it would be interesting to know how kindergarten teachers would evaluate the pedagogical work of their daycare centresTavoitteet Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada tietää, miten päiväkodin johtajat määrittelevät varhaiskasvatuksen pedagogiikan ja miten he käytännössä edesauttavat varhaiskasvatuslain mukaista pedagogiikan painottumista johtamissaan yksiköissä. Tutkimuksen avulla haettiin myös tietoa moniammatillisen työn toteuttamistavoista ja lastentarhanopettajan työnkuvasta päiväkodissa. Tämän tutkimuksen taustateoriana toimi kontekstuaalinen johtajuusteoria. Teoriaosuudessa luodaan myös katsaus varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan ja varhaiskasvatuslakiin. Menetelmät Tutkimuksessa yhdistettiin määrällistä ja laadullista lähestymistapaa. Aineisto kerättiin e-kyselylomakkeella marras-joulukuussa 2016 Espoon, Helsingin ja Vantaan kunnallisessa varhaiskasvatuksessa työskenteleviltä päiväkodin johtajilta. Osallistujia oli 58. Tutkimus on osa Lastentarhanopettajaliiton johtajuuden kehittämistyötä. Tulokset Tähän tutkimukseen osallistuneiden päiväkodin johtajien varhaiskasvatuksen pedagogiikan määritelmien kirjo oli laaja. Sen sijaan tuloksista näkyi, että valtaosa vastaajista oli perehtynyt varhaiskasvatuslaissa varhaiskasvatukselle asetettuihin tavoitteisiin ja halusi kehittää niiden mukaista toimintaa omissa yksiköissään. Päiväkodin johtajat arvioivat johtamansa päiväkodin toimintaa pääosin melko hyväksi. Kehittämiskohteiksi he nostivat lasten ja vanhempien osallisuuden lisäämisen sekä lastentarhanopettajan pedagogisen vastuun ja työnkuvan selkiyttämisen. Lyhyemmän aikaa lastentarhanopettajan tehtävissä työskennelleet päiväkodin johtajat arvioivat johtamansa päiväkodin toimintaa positiivisemmin. Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että päiväkodin johtajat haluavat kehittää pedagogista toimintaa. Lisäkoulutus varhaiskasvatuksen pedagogiikasta ja sen toteuttamistavoista moniammatillisessa työyhteisössä voisi osaltaan auttaa kehittämistyössä. Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista tutkia kuinka lastentarhanopettajat arvioisivat päiväkotinsa pedagogista toimintaa.
Subject: varhaiskasvatuksen pedagogiikka
kontekstuaalinen johtajuusteoria
pedagoginen johtajuus
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record