Luokanopettajien minäpystyvyys ja valmiudet opettaa terveystietoa alakoulussa sekä näkemykset sen tärkeydestä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074733
Title: Luokanopettajien minäpystyvyys ja valmiudet opettaa terveystietoa alakoulussa sekä näkemykset sen tärkeydestä
Alternative title: Teachers' self-efficacy and capacity to teach health education in primary school and views about its importance in primary school
Author: Hautala, Julia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074733
http://hdl.handle.net/10138/191247
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Goals. According to Finnish curriculum (2014) the environmental science includes five subjects in primary school: biology, geography, physics, chemistry and health education. The purpose of this study was to examine the primary school teachers' self-efficacy and capacity to teach health education in primary school. The purpose was also to examine teachers' views and experiences about health educations' importance in primary school. In this thesis the self-efficacy is based on Albert Banduras self-efficacy theory (1997) and health education competence includes teachers subject expertise, exploratory grip, health literacy and the diversity of teaching methods. This study investigated the relations of teachers' self-efficacy and health education capacities. In this thesis teachers' views and experiences about their capability and likeness to teach health education were also examined. Methods. The data were collected in March 2017. The method for collecting the data was an electronic survey. 31 classroom teachers from Helsinki, Tuusula, Nurmijärvi, Hyvinkää and Jokioinen participated in this thesis. The study was executed with mixed methods, partly quantitative and partly qualitative methods. The quantitative analysis included correlation of self-efficacy and health education capacities. Crosstabulation was used to examine dependency of gender, work experience and competence to teach health education. Qualitative analysis was executed by phenomenographic analysis and considered teachers' views and experiences about the importance of health education, health literacy as well as their self-evaluated capacity to teach health education in primary school. Results and conclusions. Despite the primary school teachers' slight health education training, the results show that teachers' were fairly health-concious. Self-efficacy correlated especially with subject expertise and health literacy. Teachers' experienced the health education as important subject in primary school and themselves fairly competent to teach health education in primary school.Tavoitteet. Opetussuunnitelman (2014) mukaisesti ympäristöoppi sisältää alakoulussa viisi oppiainetta, jotka ovat biologia, maantieto, fysiikka, kemia ja terveystieto. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää luokanopettajien minäpystyvyyttä ja valmiuksia terveystiedon opetukseen alakoulussa sekä heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan terveystiedon tärkeydestä. Tutkielmassa minäpystyvyyden käsite pohjautuu Albert Banduran (1997) teoriaan. Terveystiedon opetuksen valmiudet muodostuvat tutkielmassa opettajan terveystiedon aineenhallinnasta, tutkivasta otteesta, terveysosaamisesta sekä menetelmien monipuolisuudesta. Tutkielmassa tutkittiin opettajien terveystiedon minäpystyvyyden ja terveystiedon valmiuksien välisiä yhteyksiä. Yhteyksien lisäksi haluttiin saada luokanopettajien ääni näkyviin, joten tutkielmassa selvitettiin myös luokanopettajien näkemyksiä ja kokemuksia opetuspätevyydestä ja –mielekkyydestä, terveysosaamisesta sekä terveystiedon oppiaineen tärkeydestä. Menetelmät. Tutkielman aineisto kerättiin maaliskuussa 2017 sähköisellä kyselylomakkeella. Tutkielmaan osallistui 31 luokanopettajaa Helsingistä, Tuusulasta, Nurmijärveltä, Hyvinkäältä ja Jokioisista. Tutkielma toteutettiin osittain määrällisin ja osittain laadullisin menetelmin (mixed methods). Määrällisessä analyysissä käytettiin minäpystyvyyden ja terveystiedon valmiuksien korrelaation tarkastelua. Ristiintaulukointia käytettiin pätevyyden ja sukupuolen sekä työkokemuksen riippuvuuksien tarkastelussa. Laadullinen analyysi toteutettiin fenomenografisesti tarkastelemalla luokanopettajien kokemuksia ja näkemyksiä terveystiedon opetuksen koetusta pätevyydestä, mielekkyydestä ja terveysosaamisesta sekä sen tärkeydestä alakoulussa. Tulokset ja johtopäätökset. Tulosten mukaan luokanopettajat ovat vähäisestä terveystiedon koulutuksesta huolimatta melko terveystietoisia. Minäpystyvyyden havaittiin olevan melko vahvassa yhteydessä terveystiedon valmiuksista etenkin aineenhallintaan ja terveysosaamiseen. Luokanopettajat kokivat terveystiedon oppiaineen tärkeäksi ympäristöopin oppiaineeksi, kokivat olevansa melko päteviä opettamaan sitä ja kokivat sen opettamisen mielekkäänä.
Subject: terveystieto
minäpystyvyys
terveysosaaminen
aineenhallinta
tutkiva ote


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record