Autismiopetuksen henkilöstön kokemuksia puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käytöstä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074702
Title: Autismiopetuksen henkilöstön kokemuksia puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käytöstä
Author: Järvinen, Heli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074702
http://hdl.handle.net/10138/191265
Thesis level: master's thesis
Discipline: Logopaedics
Logopedia
Logopedi
Abstract: Autism spectrum disorder (ASD) is a condition that affects social interaction, communication and behavior. Since effective communication and interaction is a prerequisite for learning, the use of augmentative and alternative communication (AAC) methods has been considered necessary in study environments. The education professionals' perspectives and attitudes towards the use of AAC methods have been linked to the extent to which they support the development of communication skills of their pupils using communication aids. The purpose of this study is to describe the experiences of autism classroom teachers and classroom assistants in the use of AAC methods. This topic is examined based on the benefits and challenges that autism education professionals associate with the use of communication aids, the number of factors contributing to the successful use of the AAC methods as well as the development of the students' communication skills. In this study nine education professionals who worked in autism education classrooms and school's afternoon activities in Helsinki were interviewed. The interviews were conducted as semi-structured individual interviews, which discussed the use of AAC methods for students with ASD. The interviews were recorded, transcribed and analyzed by using inductive thematic analysis approach. Finally, the themes of each research question were compared with each other. Based on the results of this study, AAC methods are particularly useful not only for communication between students and education professionals, but also for the students' ability to express themselves, to develop better social skills and to become more independent in their everyday lives. The challenges of using AAC methods related to usability factors, students' developmental abnormalities, education professionals' practices and various resource issues. Professional co-operation, motivation, favorable usability factors of the AAC methods, and factors related to the activities and roles of education professionals were seen to influence the successful use of the AAC methods and to improve the students' communication skills. In addition, the interviewees strongly emphasized the importance of students' spontaneous communication and speech development in the motivation and work satisfaction of education professionals. The autism classroom teachers' and classroom assistants' experiences in the use of AAC methods emphasize the importance of training and multiprofessional co-operation in support of the use of communication aids and development of students' communication skills. Based on the results of this study, the speech therapists' counseling activities can be regarded as significant for the development and maintenance of the education professionals' AAC skills and for constituting positive attitudes related to the use of AAC methods. This study highlights the importance of further research focusing particularly on more specific identification of challenges related to the use of AAC methods in autism classroom education.Autismin kirjon häiriöillä viitataan eritasoisiin sosiaalisen vuorovaikutuksen, viestinnän ja käyttäytymisen poikkeavuuksiin. Koska tehokkaan viestinnän ja vuorovaikutuksen toteutumista pidetään oppimisen edellytyksenä, voidaan myös puhetta tukevien ja korvaavien keinojen hyödyntäminen opiskeluympäristöissä nähdä tarkoituksenmukaisena. Opetushenkilöstön työntekijöiden puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käyttöön liittyvien kokemusten ja asenteiden on nähty olevan yhteydessä siihen, miten hyvin he tukevat viestinnän apuvälineitä käyttävien oppilaidensa viestintätaitojen kehitystä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata autismiopetuksen henkilöstön kokemuksia puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käytöstä. Aihetta tarkastellaan opetushenkilöstön keinojen käyttöön liittämien hyötyjen ja haasteiden pohjalta sekä kuvataan erilaisia keinojen onnistuneen käytön ja oppilaiden viestintätaitojen kehityksen taustalla olevia tekijöitä. Tutkimuksessa haastateltiin yhdeksää eri opetusalan ammattilaista, jotka työskentelivät helsinkiläisten peruskoulujen autismiopetuksen luokissa ja iltapäivätoiminnassa. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina yksilöhaastatteluina, joissa keskusteltiin puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käytöstä autismin kirjon häiriöiden oppilaiden parissa. Haastattelut nauhoitettiin, litteroitiin ja analysoitiin aineistolähtöisesti teemoitellen. Lopuksi kunkin tutkimuskysymyksen teemoja verrattiin toisiinsa. Tutkimuksen tulosten perusteella puhetta tukevat ja korvaavat keinot koetaan erityisen hyödyllisiksi paitsi oppilaiden ja opetushenkilöstön välisen viestinnän myös oppilaiden ilmaisumahdollisuuksien, sosiaalisten taitojen ja itsenäistymiseen liittyvien taitojen lisääntymisen kannalta. Keinojen käytön haasteet käsitettiin usein keinojen käytettävyyteen, oppilaiden kehityksen poikkeavuuteen, opetushenkilöstön toimintatapoihin sekä erilaisiin resurssitekijöihin liittyviksi. Keinojen onnistuneen käytön ja oppilaiden viestintätaitojen kehityksen taustalla tärkeimmiksi vaikuttimiksi nähtiin ammatillisen yhteistyön toteutuminen, motivaatio, keinojen myönteiset käyttöominaisuudet ja –tavat sekä opetushenkilöstön toimintaan ja rooleihin liittyvät tekijät. Lisäksi haastateltavat nostivat vahvasti esille oppilaidensa spontaanin viestinnän ja puheilmaisun kehityksen merkityksen opetushenkilöstön motivaation ja työn palkitsevuuden kannalta. Autismiopetuksen henkilöstön kokemukset puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käytöstä korostavat viestinnän apuvälineiden käytön ja viestintätaitojen kehityksen tukemiseen liittyvien koulutusten ja moniammatillisen yhteistyön merkitystä. Tämän tutkimuksen havaintojen perusteella erityisesti puheterapeuttien ohjaustoimintaa voidaan pitää autismiopetuksen henkilöstön puhetta tukevan ja korvaavan viestinnän taitojen kehittämisen ja ylläpitämisen sekä keinojen käyttöön liittyvien myönteisten asenteiden syntymisen kannalta tärkeänä. Jatkotutkimusten tulisi tämän tutkimuksen valossa kohdentua entistä tarkemmin erityisesti autismiopetuksen puhetta tukevan ja korvaavan viestinnän haasteisiin.
Subject: viestintä
puhetta tukevat ja korvaavat keinot
AAC
viestinnän apuvälineet
autismin kirjon häiriöt
autismiperusopetus
opetushenkilöstö
kokemukset
communication
augmentative and alternative communication (AAC) methods
communication aids
autism spectrum disorders
autism classroom education
education professionals
experiences


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Jarvinen Heli Marjukka.pdf 1.210Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record