Snarlik efterbildning av produktutformning

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304293
Title: Snarlik efterbildning av produktutformning
Author: Samelin, Jessica
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304293
http://hdl.handle.net/10138/191336
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kauppaoikeus
Commercial law
Handelsrätt
Abstract: Snarlika efterbildningar efterbildar utformningen av andra näringsidkares produkter, utan att vara exakta kopior. Syftet är ofta att utnyttja den efterbildade näringsidkarens goodwill-värde och nå ut till denna näringsidkares konsumenter. Snarlika efterbildningar är alltså utformade för att efterbilda en annan, oftast väl känd, näringsidkares produkts namn, utseende eller helhetsintryck. Snarlika produkter benämns i Finland oftast med den engelska termen look-a-like. I detta arbete används genomgående det svenska begreppet snarlik efterbildning, för att arbetet ska bestå av ett snyggt och korrekt språk, men också för att arbetet strävar efter att introducera begreppet snarlik efterbildning i den svenskspråkiga rättsvetenskapen. Syftet med arbetet är att utreda hur snarlik efterbildning regleras idag, och om denna reglering är tillräcklig. Problemställningen kräver först en diskussion kring hur snarlika efterbildningar påverkar de efterbildade produkterna och deras goodwill-värde. I och med detta går det vidare att ta ställning till arbetets egentliga forskningsfråga: innehåller vår lagstiftning ett tillräckligt skydd mot snarlika efterbildningar eller bör skyddet utvecklas? Slutligen analyseras hur skyddet eventuellt kunde utvecklas. Huvudregeln i det finländska rättssystemet är att det råder konkurrensfrihet mellan näringsidkare. Konkurrensfriheten innebär att efterbildning och kopiering som ligger utanför immaterialrättens och marknadsrättens speciallagstiftningar är tillåten. Det är med andra ord tillåtet att efterbilda en annan näringsidkares produkt, så länge som efterbildningen inte gör intrång i den andras immateriella rättigheter eller strider mot god affärssed. Efterbildning i sig är alltså tillåten. Produktutveckling anses de facto vara beroende av att en viss mån av efterbildning får existera. Utvecklingen kan stagnera om det inte är tillåtet att låta sig inspireras. En normal konkurrens på marknaden är med andra ord bra för såväl näringsidkare som konsumenter. Likväl har exempelvis rättspraxisen på senaste tiden gått mot en tolkning där skyddandet av anseende och goodwill blir allt viktigare. Den fria konkurrensen kan inte innebära att alla medel är tillåtna på marknaden. En för lös lagstiftning och en för lös tolkning av lagstiftningen leder till att den fria konkurrensen utnyttjas genom exempelvis otillbörlig snarlik efterbildning. Analysen i arbetet visar att det är rättfärdigat att konstatera, att snarlik efterbildning av produktutformning kan ha en såpass stor negativ påverkan på såväl konsumenterna som på de efterbildade näringsidkarna, att det i ljuset av lagstiftningen bör finnas ett sätt att skydda produktutformning mot snarlik efterbildning. Analysen i arbetet visar att medan varumärkes-, upphovsrätts- och mönsterrättslagstiftningen hindrar vissa typer av inskränkningar, är användningen av dessa speciallagstiftningar begränsad när det kommer till snarlik efterbildning. Snarlik efterbildning kan förekomma i situationer som rör sig i ett grått område i lagstiftningens ljus. I dessa situationer är det viktigt att legitimt kunna argumentera för att OtillbFörfL ska få ta vid där de immateriella speciallagstiftningarnas tillämpningsområde slutar. OtillbFörfL är alltså ett viktigt komplement till de immaterialrättsliga lagstiftningarna för skydd mot otillbörlig snarlik efterbildning av produktutformning. Likväl visar analysen i arbetet att marknadsdomstolens tolkning av OtillbFörfL idag är mycket varierande. I ljuset av rättssäkerheten måste marknadsdomstolens tolkning vara mera enhetlig. Analysen i arbetet visar att detta resultat kan nås såväl genom en ändring i tolkningen av den nuvarande lagstiftningen som genom en ändring i själva lagstiftningen. Eftersom EU inte har behandlat de problem som berör otillbörligt förfarande mellan två eller flera näringsidkare, och därmed snarlik efterbildning, förespråkas i arbetet att även en harmoniseringsdiskussion samtidigt måste föras på unionsnivå.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record