Osituksen toimittamatta jättäminen ja ositusvaateen lakkaaminen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304317
Title: Osituksen toimittamatta jättäminen ja ositusvaateen lakkaaminen
Author: Viertola, Rauni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304317
http://hdl.handle.net/10138/191350
Thesis level: master's thesis
Discipline: Perhe- ja jäämistöoikeus
Family and inheritance law
Familje- och kvarlåtenskapsrätt
Abstract: Tutkimus käsittelee osituksen toimittamatta jättämistä oikeudellisena ilmiönä ja ositusvaateen lakkaamisen edellytyksiä. Ensinnäkin tutkimuksessa jäsennetään osituksen toimittamatta jättämisestä ja osituksen viivästymistä aiheutuvia oikeudellisia seurauksia. Toiseksi systematisoidaan osituksen toimittamattomuuden ja ositusvaateen lakkaamisen välistä rajanvetoa. Systematisointi toteutetaan tarkastelemalla, millaisia kriteereitä ositusvaateen lakkaamiselle voidaan vallitsevan oikeuden perusteella jäsentää ja millaiseksi lakkaamista koskeva näyttötaakka muodostuu. Tarkastelussa erotetaan toisistaan toimitettuun ositukseen ja ositusvaateesta luopumiseen perustuva ositusvaateen lakkaaminen. Toimitetun osituksen osalta tutkittavana ovat tilanteet, joissa on arvioitava esimerkiksi muotovirheen rasittaman osituksen, osittaisen osituksen ja ennenaikaisen toimituksen luonnetta lopullisena ositusvaateen lakkauttavana toimituksena. Kolmanneksi tutkimuksessa arvioidaan nykyisen sääntelyn toimivuutta de lege ferenda. Avioliiton päätyttyä puolisolla tai tämän perillisellä on AL 85 §:n mukaisesti oikeus vaatia omaisuuden ositusta, jossa toteutetaan puolisoiden avio-oikeus ja puretaan puolisoiden välinen aviovarallisuussuhde. Avio-oikeuteen perustuva puolisoiden omaisuuksien kohtalonyhteys jatkuu siten avioliiton päättymisen jälkeenkin, sillä avio-oikeuden alainen omaisuus säilyttää tämän luonteensa aina lopulliseen ositukseen asti. Lainsäädäntöön ei sisälly osituspakkoa, joka varmistaisi, että aviovarallisuussuhde tulee lopetetuksi. Ositus voi tämän vuoksi jäädä pysyvästikin toimittamatta. Tutkimuksessa pyritään tuomaan kattavasti esiin osituksen toimittamattomuuteen liittyviä ongelmia, joiden välttämiseksi ositus olisi aina suotavaa toimittaa. Täydellisen osituksen toimittamattomuuden ohella osituksen viivästyminen aiheuttaa haasteita. Puolisoiden aviovarallisuussuhteiden selvittäminen ja purkaminen vasta vuosien tai vuosikymmenten kuluttua ositusperusteen syntymisestä voi osoittautua hyvin vaikeaksi ja aiheuttaa paljon kustannuksia. Viivästyneeseen ositukseen sisältyy myös riski siitä, ettei toimituksella saavuteta samaa ositussääntöjen osoittamaa aineellisesti oikeaa lopputulosta, johon olisi päädytty toimittamalla ositus läheisessä yhteydessä avioliiton päättymisen kanssa. Ongelmia aiheutuu lisäksi siitä, ettei vallitsevan sääntelyn perusteella ositusvaatimuksen esittämiselle ole selvää ajallista takarajaa. Vakiintuneen käsityksen mukaan ositusvaade ei vanhene. Osituksen toimittamatta jättäminen on puolisoille riskialtis tapa lähteä avioliitosta, koska kumpi tahansa puolisoista voi lähtökohtaisesti vaatia pätevästi ositusta vielä pitkänkin ajan kuluttua avioliiton päättymisestä. Suomalais-ruotsalaisessa oikeuskirjallisuudessa on pidetty mahdollisena, että puolison voidaan tietyn edellytyksin katsoa luopuneen ositusvaateestaan pitkään kestäneen passiivisuuden perustella. Tutkimuksessa todetaan, että tällaiseen luopumiseen perustuvan ositusvaateen lakkaamisen edellytykset ovat kuitenkin jääneet epäselviksi ja täsmentymättömiksi. Ositusvaateen lakkaamisen ja siihen liittyvien näyttötaakkasääntöjen arviointi on nykytilassa hyvin vaikeaa. Käytännössä rajanveto toimittamattoman osituksen ja ositusvaateen lakkaamisen välillä voi siksi olla varsin ennakoimatonta. Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella tilannetta olisi tarpeen selventää nimenomaisella sääntelyllä, minkä vuoksi tutkimuksessa esitetään myös de lege ferenda -ehdotuksia vallitsevan oikeustilan kehittämiseksi.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record