Kuolleen henkilön jälkeen annettava julkinen haaste velkojille

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304244
Title: Kuolleen henkilön jälkeen annettava julkinen haaste velkojille
Author: Laine, Maiju
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304244
http://hdl.handle.net/10138/191359
Thesis level: master's thesis
Discipline: Perhe- ja jäämistöoikeus
Family and inheritance law
Familje- och kvarlåtenskapsrätt
Abstract: Perintökaaren (PK) 21:5:n mukaan perunkirjoituksen toimittamisen jälkeen voidaan hakea julkista haastetta vainajan ja pesän velkojen selvittämiseksi niin kuin laissa julkisesta haasteesta (JulkHaasteL) säädetään. Julkisen haasteen tarkoituksena on selvittää perittävän tuntemattomaksi jääneet velat. JulkHaasteL 8.1 §:n mukaan tuntemattomaksi jäänyt velka lakkaa julkisessa haasteessa mainitun määräpäivän päätyttyä. Velkojien on ilmoitettava saatavansa kirjallisesti viimeistään haasteessa mainittuna määräpäivänä. Tutkielma keskittyy nimenomaisesti kuolleen henkilön jälkeen annettavaan julkiseen haasteeseen ja julkisen haasteen aiheuttamiin oikeusvaikutuksiin. Tutkielma jakautuu kahteen suurempaan osioon, joista ensimmäisessä on tutkittu julkisen haasteen käytännön merkitystä ja hyödyllisyyttä esittäen tutkielmaa varten kerättyä tilastollista tietoa julkiseen haasteeseen liittyen. Jälkimmäisessä osiossa on tutkittu laajemmin julkiseen haasteeseen liittyviä oikeusvaikutuksia. Tutkielmassa esitetään tilastotietoa muun muassa siitä, kuinka monta kuolleen henkilön jälkeen annettavaa julkista haastetta velkojille on haettu ja annettu vuosien 1999-2016 välisenä aikana. Tutkielmassa on lisäksi käräjäoikeuksien asiakirjoihin tutustumalla haettu tietoa siitä, kuinka paljon saatavia on sekä määrällisesti että suurudeltaan ilmoitettu niissä otannan neljässätoista kuolinpesässä, joissa saatavia ilmoitettiin laissa määrätyllä tavalla. Yhteensä otanta käsitti kaksikymmentä haastetta, joista neljässätoista saatavia oli ylipäätään ilmoitettu määräpäivään mennessä. Viidessä saatavia ei ilmoitettu lainkaan ja yhdessä tapauksessa haaste oli jäänyt sillensä. Mielenkiintoista oli huomata, että vuosien 1999-2016 välisenä aikana julkisia haasteita oli annettu keskimäärin noin 53 haastetta vuodessa, kun taas vuosien 1990-1996 välisenä aikana niitä annettiin vain keskimäärin noin 13 haastetta vuodessa. Tutkielmassa todettiin, että julkisen haasteen myötä ilmoitetut saatavat olivat suuruudeltaan melko merkittäviä. Tämä osoittaa, että julkisella haasteella voi ainakin joissakin tilanteissa olla huomattava merkitys kuolinpesän osakkaisiin. Tutkielmassa perehdyttiin myös kuulutusrekisteriin ja -menettelyyn liittyviin kysymyksiin. Tutkielman jälkimmäisessä osiossa pohdittiin kuolleen henkilön jälkeen annettavan julkisen haasteen oikeusvaikutuksia kuolinpesän osakkaisiin ja velkojiin sekä suhtautumista julkisen haasteen aiheuttaman prekluusion ehdottomuuteen. Julkisen haasteen merkittävin oikeusvaikutus on velan lakkaaminen eli prekludoituminen. Prekluusio ulottuu kaikkiin tuntemattomiksi jääneisiin velkoihin. Prekluusion ehdottomuuteen liittyvät kysymykset ja ongelmat kulminoituvat pitkälti velan tunnettuutta koskeviin kysymyksiin. Velkoja voi riitauttaa prekludoituneen velkansa sillä perusteella, että velkaa olisi tullut pitää JulkHaasteL:n 8.2 §:n mukaisesti tunnettuna. Tutkielmassa on pohdittu näitä velan tunnettuuteen liittyviä kysymyksiä myös oikeuskirjallisuudessa jokseenkin kritisoidun korkeimman oikeuden ratkaisun KKO 2009:16 kautta. Lisäksi tutkielmassa on lyhyesti pohdittu ulkomaisten velkojien asemaa suhteessa tähän kansalliseen velat lakkauttavaan instituutioon ja sen aiheuttamiin seuraamuksiin.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record