Överlämnande av kontaktuppgifter vid olovlig delning av upphovsrättsligt skyddade verk på internet enligt upphovsrättslagen 60 a § – en kunskapsöversikt om och en komparativ studie av informationsföreläggandet i Finland och Sverige

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304324
Title: Överlämnande av kontaktuppgifter vid olovlig delning av upphovsrättsligt skyddade verk på internet enligt upphovsrättslagen 60 a § – en kunskapsöversikt om och en komparativ studie av informationsföreläggandet i Finland och Sverige
Author: Åstrand, Sebastian
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304324
http://hdl.handle.net/10138/191408
Thesis level: master's thesis
Abstract: Avhandlingen behandlar 60 a § i den finska upphovsrättslagen, vilken är en bestämmelse som möjliggör att upphovsmannen eller dennes representant kan ansöka om att marknadsdomstolen ska ålägga en internettjänsteleverantör att lämna över kontaktuppgifterna till en abonnemangshavare vars teleanslutning använts för att olovligt dela upphovsmannens verk på internet. I avhandlingen benämns detta förfarande för informationsföreläggande, vilket bottnar i att en liknande bestämmelse återfinns i den svenska upphovsrättslagen med den rubriceringen. Syftet med avhandlingen är att skapa en kunskapsöversikt om informationsföreläggandet i Finland samt att jämföra vissa aspekter av informationsföreläggandet mellan Finland och Sverige. Avhandlingen försöker besvara bland annat följande frågor: - vad är informationsföreläggandet; hur har det införts och använts i Finland respektive i Sverige; skiljer sig införandet och användningen mellan Finland och Sverige; vilken kritik kan riktas mot informationsföreläggandet och hur kunde man möjligen förbättra det? För närvarande finns det förhållandevis litet forskning på området och temat är aktuellt eftersom användningen av informationsföreläggandet har ökat under de senaste åren i Finland. Den ökande användningen märks bl.a. genom att en stor mängd internetanvändare har mottagit brev från upphovsmän eller deras representanter eftersom de misstänkts att ha olovligt delat upphovsmännens verk på internet (primärt via Bittorrent). Breven har vanligen innehållit ett erbjudande om att göra upp i godo genom att betala en viss ersättning och i andra hand, om användaren inte är villig att betala, ett hot om rättsliga åtgärder. Breven har orsakat mycket diskussion bland allmänheten. Informationsföreläggandet utgör i sammanhanget en länk i kedjan eftersom det är via informationsförelägganden som brevens avsändare erhållit kontaktuppgifter till misstänkta intrångsgörare. I avhandlingen används primärt den rättsdogmatiska metoden för att söka svar på forskningsfrågorna, men också de rättskomparativa och rättshistoriska metoderna kommer till användning. Framställningen är huvudsakligen kvalitativ, förutom då det gäller undersökningen av hur informationsföreläggandet har använts i Finland och Sverige, för då är framställningen kvantitativ. Utgångspunkten i avhandlingen är det finska informationsföreläggandet, men genom att göra en utblick till Sverige och jämföra relevanta delar av det finska informationsföreläggandet med det svenska är det möjligt att inhämta värdefulla synpunkter och samtidigt också öka kunskapen på området. Man bör dock notera att det svenska informationsföreläggande har en bredare tillämpning än det finska, varför avhandlingen undersöker de aspekter som sammanfaller. Undersökningen av införandet visar att informationsföreläggandet har införts på ett liknande sätt i Sverige som i Finland, även om det finns vissa skillnader. Exempelvis är internetoperatörerna i Sverige tvungna att informera de kunder vars kontaktuppgifter de lämnat över till upphovsmannen, medan operatörerna i Finland inte är det. När det gäller handläggningen av ansökningar om informationsföreläggande har man i båda länderna på senare tid överfört den uppgiften till specialdomstolar. Däremot skiljer sig kriterierna för beviljande av informationsföreläggande mellan länderna. Genomgången av rättspraxis från Finland visar att marknadsdomstolen hittills behandlat över 480 ansökningar om informationsföreläggande och vilka i sin tur berört över 180 000 IP-adresser under de senaste 4,5 åren. Av ansökningarna har marknadsdomstolen bifallit över 95 %. I Sverige har de allmänna domstolarna och specialdomstolarna under de senaste 7,5 åren handlagt knappa 40 ärenden totalt och dessa har gällt strax under 50 000 IP-adresser. Bifallsprocenten i Sverige har legat på strax över 70 %. Trenden i båda länderna är att mängden ärenden gällande informationsförelägganden ökat under de senaste åren och även bifallsprocenten har legat på en mycket hög nivå. Avhandlingen avslutas med några förslag på åtgärder.
Discipline: Kauppaoikeus
Commercial law
Handelsrätt


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
juris-magisteravhandling-sebastian-astrand.pdf 2.815Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record