Samband mellan rättviseperspektiv och prosocialt beteende

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706194980
Title: Samband mellan rättviseperspektiv och prosocialt beteende
Author: Biström, Max
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706194980
http://hdl.handle.net/10138/193522
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sosiaalipsykologia
Social Psychology
Socialpsykologi
Abstract: Prosocialt beteende, som alltså syftar till beteende som främjar andras väl, har länge varit av stort intresse inom flera vetenskapsområden. Ett flertal olika förklaringar har föreslagits för varför människor beter sig prosocialt eller antisocialt. En möjlig förklaring är de olika rättviseperspektiv som individen kan tillämpa när hen försöker avgöra om en situation är rättvis. De olika perspektiven delas ofta in i egoistiska, självcentrerade, empatiska och annan-orienterade. I denna avhandling granskas samband mellan individens rättviseperspektiv och prosocialt beteende. Syftet är att replikera tidigare resultat gällande dessa samband. Det empiriska data som används i denna studie samlades in i Kölns universitet år 2012. Tyska universitetsstuderande (N = 58) fyllde först på internet i Justice Sensitivity Inventory-mätinstrumentet (JSI). Ett halvt år senare bjöds de in till universitetet för en synbart orelaterad studie där de spelade en omgång av det så kallade diktatorspelet. I spelet fick de dela en åt dem given summa pengar (10 €) mellan sig själva och en annan deltagare. Andelen pengar deltagarna delade med sig indikerade prosocialt beteende. Faktoranalys visade att JSI mätte rättviseperspektiv på ett förväntat och pålitligt sätt. Men i regressionsanalys, där JSI användes för att förutspå prosocialt beteende, uppstod det problem med multikollinearitet; de ovan uppräknade fyra JSI faktorerna korrelerade för starkt med varandra för att kunna användas samtidigt som oberoende variabler i regressionsanalys. Modellen förenklades därför till två faktorer: offerkänslighet och annan-orienterad känslighet. Den förenklade modellen undvek problemet med multikollinearitet. Resultaten visade att annan-orienterad känslighet förutspådde prosocialt beteende. Resultaten tydde på att individers rättviseperspektiv kan bidra till att förklara skillnader i prosocialt beteende. Resultaten stöder även tankegången om empati som en av drivkrafterna för prosocialt beteende. Ett annan-orienterat rättviseperspektiv har i tidigare studier visats ha en stark koppling till affektiv empati. Detta är naturligt eftersom en central del av detta perspektiv är individens förmåga att föreställa sig hur andra känner sig i orättvisa situationer. Men det är även värt att påpeka att nästan hälften av deltagarna valde att inte alls dela med sig, vilket tyder på vikten av egoistiska motiv. Individer kan ta olika perspektiv angående rättvisefrågor i olika situationer. Ett mycket annan-orienterat rättviseperspektiv betyder alltså inte att individen alltid kommer att bete sig empatiskt eller prosocialt i situationer där andra möter orättvisa.
Subject: känslighet inför rättvisefrågor
rättvisa
prosocialt beteende
altruism
diktatorspel
moralisk identitet
justice sensitivity
justice
prosocial behavior
altruism
dictator game
moral identity


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record