The Commemoration of the War Dead in Japan : The Yasukuni Problem and the Proposal for a New National Memorial

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706195096
Title: The Commemoration of the War Dead in Japan : The Yasukuni Problem and the Proposal for a New National Memorial
Author: Matikainen, Johanna Andrea
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706195096
http://hdl.handle.net/10138/193593
Thesis level: master's thesis
Discipline: Poliittinen historia
Political History
Politisk historia
Abstract: Tämä tutkielma käsittelee ehdotusta rakentaa uusi kansallinen muistomerkki kuolleiden muistamista varten Japanissa. Välittömänä taustana tälle ehdotukselle toimi pääministeri Koizumi Jun'ichirōn virallinen käynti kiistellyllä Yasukuni-pyhätöllä 13. elokuuta 2001. Edellinen kerta, kun Japanin pääministeri vieraili virallisesti Yasukunissa, oli vuonna 1985, jolloin pääministeri Nakasone Yasuhiron vierailu aiheutti samanlaisen kansainvälisen ja kotimaisen mediamylläkän. Vierailupäivänään pääministeri Koizumi piti puheen, jossa hän ilmaisi olevan tarpeen keskustella siitä, ”kuinka kuolleita voi muistella riippumatta kansalaisuudesta ja kunnioittaen kansan tunteita Yasukuni-pyhättöä ja kansallista hautausmaata Chidorigafuchia kohtaan”. Kuolleiden muistamista Japanissa tarkastellaan muistinpolitiikan ja kansallisen identiteetin teoreettisessa viitekehyksessä. Japanin historiakulttuuria analysoidaan kiisteltyjen muistojen ja Japanin historiansa kanssa sinuiksi tulemisen kyvyn perspektiivistä. Tämä keskustelu on keskittynyt Japanin sotasyyllisyyden (sensō sekinin) ja historiatietoisuuden (rekishi ninshiki) käsitteiden ympärille. Nk. Yasukuni-ongelmaa analysoidaan samoin kiisteltyjen muistojen ja identiteetin näkökulmasta, sillä se muodostaa merkittävän osan sitä poliittista ja kulttuurista kontekstia, jossa ehdotus rakentaa uusi kansallinen muistomerkki kuolleiden muistamista varten syntyi. Historiallisten narratiivien ja muistinpolitiikan analyysi keskittyy vahvasti käsitteiden analyysiin. Tässä tutkielmassa käytetään lähteitä analysoitaessa Quentin Skinnerin teoriaa siitä, kuinka muuttuvat käsitteet heijastelevat poliittista ja sosiaalista todellisuuttamme. Teorian painotus on sen laajemman kontekstin ymmärtämisessä, jossa käsitteitä käytetään, jotta voitaisiin välttyä väärinymmärryksiltä. Tutkielman primäärilähteet koostuvat pääosin siitä materiaalista, jonka ”uutta kansallista muistomerkkiä kuolleiden muistamista ja rauhan puolesta rukoilua varten” perustettu pohdintatyöryhmä (kondankai) tuotti sen jälkeen, kun kabinettipäällikkö Fukuda Yasuo perusti työryhmän joulukuussa 2001 perustuen pääministeri Koizumin pitämään puheeseen aikaisemmin samana vuonna. Vaikka työryhmän tapaamisissa käytiin pitkiä väittelyitä, sen loppuvuodesta 2002 julkaisema loppuraportti, jossa uutta kansallista muistomerkkiä ehdotetaan, on neutraali suhteessa historian tulkintaan ja sotamuistoihin jättäen kysymyksen Japanin sotasyyllisyydestä auki. Tämä eroavaisuus heijastelee japanilaisen historiatietoisuuden ja kollektiivisen muistin jakaantuneisuutta. Raportin muotoilema kansallinen historian narratiivi kuvaa Japanin demokraattisena ja rauhaa rakastavana maana (heiwa kokka). Ehdotetulla uudella muistomerkillä on potentiaali ratkaista joitakin Yasukuni-pyhtätön ongelmia, etenkin kansainvälisellä tasolla. Johtuen eri näkökulmista tulleesta valtavasta kritiikistä uutta muistomerkkiä ei kuitenkaan vielä ole rakennettu. Sen onnistuminen ratkaisuna Japanin kuolleiden muistamisen ongelmaan riippuu Japanin hallituksen poliittisesta tahdosta rakentaa se ja tehdä siitä sosiaalisesti tarpeeksi merkittävä, jotta se voisi kilpailla Yasukuni-pyhätön kanssa asemasta Japanin keskeisimpänä muistomerkkinä kuolleiden muistamista varten.This thesis examines the proposal to build a new national memorial for the commemoration of the war dead in Japan. The immediate background to the suggestion for a new memorial was the diplomatic crisis caused by Prime Minister Koizumi Jun'ichirō’s official visit to the controversial Yasukuni Shrine on 13th August, 2001. The previous time a Japanese prime minister had officially visited the shrine was in 1985, when Prime Minister Nakasone Yasuhiro’s visit caused a similar domestic and international media uproar. On the date of his visit to the shrine, PM Koizumi held a speech in which he said there is a need to discuss “how one should, regardless of nationality, commemorate the war dead without hesitation while respecting the feelings of the people regarding the Yasukuni Shrine and the Chidorigafuchi National Cemetery”. The commemoration of the war dead in Japan is examined in the theoretical framework of politics of memory and national identity. Japanese history culture is analysed from the perspective contested memory and the ability of Japan to come to terms with its past. This discussion centres around the concepts of Japanese war guilt (sensō sekinin) and historical consciousness (rekishi ninshiki). The Yasukuni Problem is also analysed from the point of view of contested memory and identity, as it constitutes a major part of the political and cultural context in which the proposal to build a new national memorial for the commemoration of the war dead emerged. The analysis of historical narratives and the politics of memory focuses heavily on the analysis of concepts. The method used in analysing materials in this thesis is Quentin Skinner’s theory on how changing concepts reflect our political and social reality. The emphasis in on understanding the wider context where the concepts are used in order to avoid misunderstandings. The primary sources studied in this thesis consist primarily of the material produced by the Discussion Group (kondankai) to “consider a memorial or other facility for the commemoration of the war dead and prayers for peace”, set up in December, 2001, by Chief Cabinet Secretary Fukuda Yasuo based on PM Koizumi’s speech earlier that year. Despite the various relatively lengthy debates during the meetings of the Discussion Group, the proposal for a new national memorial, released in late 2002 as a concluding report, is neutral in terms of the interpretation of history and war memory, leaving questions of Japanese war guilt open-ended. This discrepancy reflects the highly divided nature of Japanese history consciousness and collective memory. The national historical narrative formulated in the report is that of Japan as a democratic, peace-loving country (heiwa kokka). The proposed new memorial has potential of solving some of the problems associated with the controversial Yasukuni Shrine, especially on the international level. However, due to intense criticism from various angles, the new memorial remains yet to be build. Its success as a solution to the problem of the commemoration of the war dead in Japan relies on the political will the Japanese government to build it and to make it socially meaningful enough to compete with the Yasukuni Shrine as the central memorial for the war dead in Japan.
Subject: kuolleiden muistaminen
Yasukuni-pyhättö
Japani
Subject (yso): muistin politiikka
nationalismi
muistomerkit
historiatietoisuus
identiteetti


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record