Vertaileva tutkimus Suomen ja Luoteis-Venäjän sahateollisuuden toimintaympäristöistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154896
Title: Vertaileva tutkimus Suomen ja Luoteis-Venäjän sahateollisuuden toimintaympäristöistä
Author: Honkanen, Venla
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154896
http://hdl.handle.net/10138/193699
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skogsekonomi och marknadsföring
Forest Economics and Marketing
Metsäekonomia ja markkinointi
Abstract: Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitettiin Suomen ja Luoteis-Venäjän sahateollisuuksien toimintaympäristöjen yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Tavoitteena oli löytää kahden lähekkäin sijaitsevan maan toimintaympäristöistä asioita, jotka mahdollisesti voisivat lisätä ymmärrystä kulttuurillisissa asioissa vertailtaessa kyseisten maiden sahateollisuuksia. Työn empiirinen osa toteutettiin teemahaastatteluilla käyttäen teemoina kahta viitekehystä. PESTEL-viitekehys tarkastelee yrityksen toimintaympäristöä makrotasolla ja Ydinosaaminen (Core Competence) taas keskittyy kuvaamaan yrityksen makrotasoa. Työssä tutkitaan myös, miten sahateollisuusyritykset erottautuvat toisistaan, kun pääraaka-aine on sama. Miten tuottaa asiakkaalle lisäarvoa ja samalla kehittää pitkiä ja kestäviä asiakassuhteita? Teemahaastatteluita täydennettiin sekundaarilähteitä käyttäen PESTEL-viitekehykstä käyttäen. Näin pyrittiin lisäämään tuloksiin syvyyttä, jolloin aineisto olisi luotettavampi. Tuloksissa kävi ilmi, että suurin eroavaisuus liittyy kulttuuriin ja siihen, miten toimitaan missäkin tilanteessa. Myös maiden lähtökohdat metsäteollisuuteen ja sahateollisuuteen ovat erilaiset. Esimerkiksi Suomessa suurimmaksi osaksi metsät omistavat yksityiset metsänomistajat, kun taas Venäjällä valtio omistaa kaikki metsät. Tämä vaikuttaa monella tapaa metsien uudistamiseen ja tulevaisuudessa puiden laatuun. Myös haastateltavien sekä sekundaarisesti kerätyn aineiston pohjalta oli nähtävissä eroavaisuuksia, esimerkiksi teknologisissa asioissa sekä korruption tasossa.The aim of this thesis was to discover the similarities and differences between the Finnish and northwest Russian timber industry. The second goal was to find characteristics from the operational environment of the closely situated countries, in order to, increase cultural understanding when comparing the timber industry of these countries. Data collection was conducted via theme interviews by using two separate frameworks, which were Pestel and Core Competence. The Pestel framework focuses on the macro level of the operational environment, and the Core Competence framework on the micro level of the particular company. Research was also conducted on how the companies differentiate from each other, when the raw material is the same for the whole industry. How to produce added value and at the same time develop long-term and lasting customer relationships? The theme interviews were supplemented by using secondary sources and the Pestel framework. This approach was adopted to bring depth to the results, in order to increase the reliability of the data. According to the results, the main differences had to do with the culture, and what action is taken in specific situations. Furthermore, the conditions of the forest and timber industry in the two countries are completely different. For example, in Finland private forest owners own most of the forests, whereas, in Russia the government owns all the forests. This affects in multiple ways in how the forests are renewed, and the future quality of the timber. Differences regarding, for example, technology and corruption were discovered in the interviews and the secondary sources of data.
Subject: PESTEL
Sawmill industry
Finland
Russia
Comparative study
Core Competence
sahateollisuus
Suomi
Venäjä
vertaileva tutkimus
ydinosaaminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record