HR-ammattilaisten kokemat haasteet strategisen partnerin roolin toteuttamisessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154882
Title: HR-ammattilaisten kokemat haasteet strategisen partnerin roolin toteuttamisessa
Author: Jokinen, Lisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154882
http://hdl.handle.net/10138/193717
Thesis level: master's thesis
Discipline: Livsmedelsekonomi
Food Economics
Elintarvike-ekonomia
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää HR-ammattilaisten kokemuksia strategisen partnerin roolin toteuttamisen haasteista. Strategisena partnerina toimiminen tarkoittaa, että HR-funktio tukee liiketoimintaa sen haasteissa ja pyrkimyksissä henkilöstönäkökulmasta käsin. Tutkimusaihe valittiin sen ajankohtaisuuden vuoksi: aihepiiri on ollut paljon esillä alan tutkimuksissa, lehdissä sekä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksen pääkysymys oli ”Mitä haasteita HR-ammattilaiset kokevat strategisen partnerin roolin toteuttamisessa?” Alakysymykset olivat: ”Kuinka keskeisenä HR-ammattilaiset kokevat strategisen partnerin roolin toteuttamisen omassa työssään?”, ”Miten HR-ammattilaisten rooli on muuttunut työuran aikana?” ja ”Miten HR-ammattilaiset kokevat heihin kohdistuvat odotukset strategisen partnerin roolin toteuttamisesta?” Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Aineiston keräämisen metodiksi valittiin teemahaastattelut ja haastattelujen teemat poimittiin tutkimuksen teoriaosuudesta. Tutkimukseen haastateltiin kahdeksaa HR-ammattilaista, jotka edustivat eri aloja. Haastatellut HR-ammattilaiset eivät edustaneet HR-johtoa, vaan tutkimuksessa haluttiin selvittää nimenomaan työntekijätason kokemuksia. Analyysitapa oli teorialähtöinen ja metodina oli teemoittelu. Tutkimuksen tuloksista havaittiin, että HR-ammattilaiset kokevat useita haasteita strategisen partnerin roolin toteuttamisessa. Merkittävänä haasteena nähtiin ajan riittämättömyys. Haasteellisena koettiin myöskin yrityksen talouden ja liiketoiminnan riittävän syvällisen osaamisen puuttuminen. Samaan kategoriaan voidaan nähdä kuuluvaksi puutteelliset kyvyt datan analysoinnissa. Roolin ottamisen tekivät usein myös haasteelliseksi organisaation muut tahot, jotka saattavat olla haluttomia tällaiseen yhteistyöhön. Tämä ilmeni kiinnostuksen puutteena tai ulkopuolelle jättämisenä erilaisissa tilanteissa. Tutkimuksen tulosten valossa vaikuttaisi tärkeältä tarkastella HR-funktion resursseja, tai ainakin työnjakoa. Lisäksi olisi tärkeää pohtia, miten taataan HR-ammattilaisten kompetenssien päivittäminen tarvittavilta osin. Johdon ja HR-funktion olisi myös hyvä käydä keskustelua strategisen partnerin roolin odotuksista, jotta odotukset selkiytyisivät molemmin puolin.
Subject: HR
strateginen partneri
HR-funktion rooli


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
lisa_jokinen_pg_2017.pdf 1.416Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record