Metsänomistaja metsänhoitosopimusasiakkaana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154875
Title: Metsänomistaja metsänhoitosopimusasiakkaana
Author: Jyrkkärinne, Miia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154875
http://hdl.handle.net/10138/193728
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skogsekonomi och marknadsföring
Forest Economics and Marketing
Metsäekonomia ja markkinointi
Abstract: Metsäteollisuuden raaka-aineen hankinnassa sopimusasiakkaat ovat asiakasryhmä, jolta met-säteollisuusyritys hankkii tasaisesti ja ennakoitavasti raaka-aineita tehtailleen. Sopimusasiak-kaiden määrää halutaan lisätä tehtaiden puuhuollon varmistamiseksi. Tutkimukseni tarkoitus oli selvittää metsänomistajien kokemuksia metsäteollisuusyrityksen sopimusasiakkuudesta ja syitä siihen, miksi metsänomistajat ovat tulleet metsäteollisuusyrityksen sopimusasiakkaiksi. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluilla Etelä-Suomen hankinta-alueen metsänhoi-tosopimusasiakkaista. Haastatteluaineiston analysointimenetelmänä oli sisältöanalyysi, jossa litteroiduista haastatteluista etsittiin samankaltaisuuksia ja vastauksia ryhmiteltiin sen mu-kaan. Haastattelun teemoissa käsiteltiin metsänomistajien metsänomistajuutta sekä kokemuk-sia sopimusasiakkaille tarjotuista palveluista, kuten sähköisiä palveluista, taloudellisista eduista ja sijoitusmahdollisuuksista, toimenpide-ehdotuksista tai sopimusasiakkaan vastuu-henkilöistä. Haastatellut metsänomistajat ovat tulleet sopimusasiakkaaksi palveluiden helppouden, luotet-tavuuden ja taloudellisten etujen vuoksi. Taustapiirteiltään sopimusasiakkaat erosivat keski-määräisestä suomalaisesta metsänomistajasta suuremman metsäpinta-alan ja alemman keski-ikänsä vuoksi. Sopimusasiakkaat ovat aineiston perusteella metsäteollisuusyritykselle asiakas-uskollinen ryhmä, sillä heillä on hyvin vähän yhteistyötä kilpailevien yritysten kanssa.
Subject: metsänomistaja
asiakasuskollisuus
metsänhoitopalvelut
puukauppapalvelut


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record