Nuorten kokema yksinäisyys ja sen yhteys tulevaisuusorientaatioon

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20071067
Title: Nuorten kokema yksinäisyys ja sen yhteys tulevaisuusorientaatioon
Author: Aalto-Kallio, Mervi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2004
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20071067
http://hdl.handle.net/10138/19905
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of this study was to examine 1) how much and how adolescents experience loneliness, 2) how they orientate to the future, 3) are loneliness experiences and future attitudes associated with self-esteem and 4) are loneliness experiences associated with future orientation. The data (n=172) was collected in September 2003 and it consisted of 9th grade students living in countryside and city. The research was quantitative questionnaire study and it was statistically analysed. So far the problem of loneliness has not been noticed enough. People experience loneliness when there is discrepancy between actual and desired levels of interpersonal contact. In adolescence loneliness is quite common because young people go through the crises of human relationships and identity. In adolescence the meaning of friends and fellows increases and the relationship with parents changes. Future orientation becomes meaningful in adolescence because young people have to make realistic choices concerning their future life. In this study almost every adolescent had someone to be with and talk to. However 19% of adolescents experienced loneliness. Lonely adolescents experienced lack of friendships and fellowships. Lonely adolescents also felt that they left outside of others and that they were alone. Boys experienced more often lack of friendships and fellowships than girls. Girls experienced that they left more often outside and that they were more often alone than boys. Adolescents living in city experienced a little more loneliness experiences than adolescents living in countryside. Lonely adolescents had also difficulties to make social relationships and they experienced loneliness also related with parents. Lonely adolescents had also weak self-esteem. Adolescents orientated to the future mainly positively. The most important future target was health and the least important target was the universal peace and problems solving of the world. Adolescents believed that they affect to their future mainly by themselves and they planed their future about 5-10 years ahead. For adolescents it was important to have education and work to the future. In the future it was also important to have a lifelong companion and own family. For most of the young people it was also important to keep up social relationships and realize him/herself. Adolescents thought high standard of living and money also quite important things in the future. Girls preferred different future targets more important than boys. For the boys only money and high standard of living were more important than for girls. 18% of adolescents had pessimistic attitude to the future. For pessimistic adolescents many future targets were less important than for the adolescents having affirmative or optimistic attitude for the future. Adolescents who had pessimistic attitude to the future had also weak self-esteem. For the lonely adolescents it was not so important 1) to keep up social relationships and realize themselves in the future. Lonely adolescents did not prefer 2) lifelong companion and own family as important as other young people. Also 3) others acceptance and appreciation were not so important for lonely adolescents. 4) Travelling was also more insignificant for lonely than for others. Lonely adolescents' future attitudes were quite pessimistic. Parent related loneliness explained future targets insignificance and pessimistic attitude for the future the most. The experience of loneliness seems to be associated with future orientation in many cases. That's why it is important to pay attention to adolescents' loneliness experiences. Loneliness is real and serious problem which threats health. Thus we need to examine further loneliness in adolescence and as a result of that it is possible to develop and use interventions to help lonely adolescents to orientate positively to their future.Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää 1) missä määrin ja miten nuoret kokevat yksinäisyyttä, 2) miten he suuntautuvat tulevaisuutensa, 3) millainen yhteys yksinäisyyskokemuksilla ja tulevaisuusasenteilla on itsetuntoon ja 4) onko yksinäisyyskokemuksilla yhteyttä nuorten tulevaisuusorientaatioon. Aineisto (n=172) kerättiin syyskuussa 2003 kahden maaseutukunnan koulun ja yhden kaupunkikoulun yhdeksänsien luokkien oppilailta. Tutkimus on määrällinen kyselylomaketutkimus, joka analysoitiin tilastollisesti. Toistaiseksi nuorten sosiaalisia suhteita on tutkittu keskittyen pääasiassa vain niiden näkyviin piirteisiin, jolloin yksinäisyys näkymättömänä ongelmana on jäänyt huomioimatta. Yksinäisyyttä koetaan, kun sosiaalisissa suhteissa ilmenee puutteita. Nuoruusiässä yksinäisyyden on todettu olevan yleistä, koska nuori käy läpi ihmissuhde- ja identiteettikriisin. Nuoruusiässä ystävien ja tovereiden merkitys kasvaa ja suhteet vanhempiin muuttuvat. Tulevaisuuteen suuntautuminen on nuoruusiässä keskeistä, koska nuoren tulee tehdä realistisia valintoja tulevaisuuden elämän suhteen. Tässä tutkimuksessa lähes kaikilla nuorilla oli joku, jonka kanssa olla ja jutella. Kuitenkin yksinäisiä nuoria oli 19% eli lähes joka viides. Yksinäiset nuoret kokivat säännönmukaisesti enemmän ystävyyden ja henkisen yhteenkuuluvuuden puutetta sekä ulkopuolisuuden ja yksin jäämisen tunnetta kuin nuoret, jotka eivät kokeneet yksinäisyyttä ahdistavalla ja ikävällä tasolla. Pojilla oli taipumus kokea useammin ystävyyden ja henkisen yhteenkuuluvuuden puutetta, ja tytöt puolestaan kokivat jäävänsä poikia useammin ulkopuolisiksi ja yksin. Kaupunkinuorilla oli taipumus kokea jonkin verran enemmän yksinäisyyden tunteita. Lisäksi yksinäiset nuoret kokivat sosiaalisten suhteiden muodostamisen vaikeaksi ja he kokivat yksinäisyyttä myös vanhemmista johtuen. Yksinäisten nuorten ystävistä ja tovereista johtuvaa yksinäisyyttä ei täten aina kompensoineet edes vanhemmat. Yksinäisillä nuorilla oli myös heikko itsetunto. Nuoret suuntautuivat tulevaisuuteensa pääasiassa myönteisesti. Kaikkein tärkeimpänä tulevaisuuden asiana nuoret pitivät terveyttä ja vähiten tärkeimpänä maailmanrauhaa ja maailman ongelmien ratkaisemista. He uskoivat vaikuttavansa tulevaisuuteen pääasiassa itse ja suunnittelivat tulevaisuutta keskimäärin 5-10 vuotta eteenpäin. Nuorille kouluttautuminen ammattiin ja työnteko sekä elämänkumppanin löytyminen ja perheen perustaminen olivat hyvin tärkeitä tulevaisuuden tavoitteita. Lisäksi useimmat nuorista pitivät sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä ja itsensä toteuttamista tulevaisuudessaan tärkeinä asioina. Varallisuuskin nähtiin tärkeänä, vaikkei niin tärkeänä kuin edellä mainittuja tavoitteita. Tytöillä oli taipumus arvottaa kaikki tulevaisuuden tavoitteet varallisuutta lukuun ottamatta poikia tärkeämmiksi. Nuorista 18% asennoitui tulevaisuutensa kuitenkin pessimistisesti. Pessimistisesti tulevaisuuteen asennoituville nuorille monet tulevaisuuden tavoitteet olivat vähemmän tärkeitä kuin myönteisesti tai optimistisesti tulevaisuuteen asennoituville. Pessimistisesti tulevaisuuteen asennoituneilla nuorilla oli myös heikko itsetunto. Yksinäiset kokivat 1) sosiaalisten suhteiden ylläpitämisen ja itsensä toteuttamisen, 2) elämänkumppanin löytymisen ja perheen perustamisen, 3) muiden ihmisten hyväksynnän ja arvostuksen sekä 4) matkustelun tulevaisuuden tavoitteista vähemmän tärkeiksi kuin nuoret, joille yksinäisyys ei ollut ongelma. Lisäksi yksinäiset nuoret asennoituivat tulevaisuuteen selvästi muita kielteisemmin. Vanhemmista johtuva yksinäisyys selitti tulevaisuuden tavoitteiden merkityksettömyyttä ja kielteistä tulevaisuusasennetta kaikkein eniten. Yksinäisyyskokemuksilla on täten yhteyttä nuoren tulevaisuusorientaatioon monessakin suhteessa, jonka vuoksi nuorten yksinäisyyden ongelmaan tulisi kiinnittää vastaisuudessa enemmän huomiota sekä kentän asiakastyössä että tutkimuksen saralla. Erityisen tärkeää on, että yksinäisyys nähdään todellisena ja vakavana mielenterveyttä uhkaavana ongelmana, johon nuori ei itse pysty helposti vaikuttamaan. Vähentämällä ja poistamalla nuorten kokemaa yksinäisyyttä heitä autetaan samalla suuntautumaan ja asennoitumaan tulevaisuuteensa myönteisesti.
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
nuortenk.pdf 972.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record