3 – 5 -vuotiaiden lukemaan oppiminen : montessorivälineet kielellisen tietoisuuden ja varhaisen lukitaidon edistäjinä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe200807301739
Title: 3 – 5 -vuotiaiden lukemaan oppiminen : montessorivälineet kielellisen tietoisuuden ja varhaisen lukitaidon edistäjinä
Author: Suortti, Outi Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2008
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe200807301739
http://hdl.handle.net/10138/19916
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Aims. The beginning point of this research was confusion between studies claiming, that children mature Metalinguistic to read at 6-7 of age, and the fact, that in Montessori playschools children easily start writing and reading at age 3 to 5. Aim was also find out how conception of slow Metalinguistic development has started, and if there is some evidence of phoneme awareness of reading of young children in the field of research of reading. Aim was also seek evidence of the sensitive period of reading as Montessori described it. The research also wanted to turn up, if phoneme awareness only develops in children, who work with graphemes and with reading, or could it be found in children, who do not. The mean was to research how the Montessori reading material supports child's Metalinguistic development, when child begins learning to read. The research plans to represent knowledge about how young children learn to write and read. Methods. Research performed in ordinary kindergarten and in Montessori playschool in Espoo. In kindergarten observed six children, age 3-4, at eight grapheme-rhyme sessions from January to April 2007, and conducting a test based on Chaney's (1992) study of phoneme awareness of young children. In Montessori kindergarten were observed 17 children about their phoneme awareness and reading competition from January 2007 to March 2008. Their developments in reading were also measured three times from 1.9.07 to 20.3.08 with classification constructed for this study, loosely based on Chall's (1983) reading stages. The Montessori reading material was analyzed about the influence they have to a child's Metalinguistic development. This was done based to theory and its concepts from the field of research of reading; phoneme awareness, morphological, syntactical and semantic consciousness. Results and conclusions. Research proved that children 3-5 have naturally developed phoneme awareness. In kindergarten and in Montessori playschool children between 2 and 4 could do phoneme synthesis, and in the latter they also could do phoneme segmentation of words. Montessori reading material guided children gradually, except to read, also to observe and absorb Metalinguistic knowledge. Children learned to write and read. At the last evaluating day almost 50 % of children write and read clauses or stories, and 82 % could read at least words. Children can develop Metalinguistic awareness, while using the Montessori materials for learning to write and read. To reach literacy is easy for children because of their phoneme awareness.Tavoitteet. Tutkimuksen lähtökohtana oli lukemisen tutkimuksen olettama metalingvistisen kypsymisen tarve ennen lukemaan opettelun alkamista. Sen mukaan kypsyminen tapahtuisi n. 6–7 vuoden ikäisenä. Kuitenkin sitä nuoremmat, 3-5-vuotiaat lapset, oppivat helposti montessorileikkikoulussa kirjoittamaan ja lukemaan. Tutkimuksen teoriaosassa selvitetään, mihin teoria lasten metalingvististen taitojen hitaasta kehittymisestä perustuu. Teoriaosassa etsittiin myös tutkimustietoa, joka tukisi Montessorin havaitsemaa, lasten kielen kehitykseen liittyvää foneemisten rakenteiden tunnistamista, ja hänen lapsilla havaitsemaansa lukemisen herkkyyskautta n. kolmesta ikävuodesta eteenpäin. Haluttiin selvittää, johtuuko montessorilasten foneemirakenteen taju ympäristöstä, jossa käytetään sanan foneemirakennetta päivittäin, vai voidaanko taito havaita lapsilla, joiden ympäristön toiminnassa ei käytetä kirjaimia ja lukemista. Haluttiin myös selvittää, miten äidinkielen montessorivälineet tukevat lasten metalingvististä kehitystä samalla, kun he oppivat kirjoittamaan ja lukemaan. Tutkimuksessa pyritään esittämään yksityiskohtaista tietoa siitä, miten varhaiset lukijat oppivat lukemaan. Menetelmät. Tutkimus tehtiin sekä järjestämällä tavallisessa päiväkodissa pienimuotoinen koe että havainnoimalla lapsia montessorileikkikoulussa. Espoolaisessa päiväkodissa havainnoitiin kahdeksaan loru-kirjain -tuokioon, ja niiden jälkeiseen foneemisen tietouden testaukseen osallistunutta kuutta 3-4-vuotiasta lasta. Espoolaisessa montessorileikkikoulussa havainnoitiin 2-6-vuotiaiden lasten foneemisia ja lukitaitoja tammikuusta 2007 maaliskuuhun 2008. Lasten lukitaitojen kehittymistä arvioitiin kolmena ajankohtana 1.9.07 – 20.3.08 välisenä aikana tätä tutkimusta varten kehitetyllä lukemisen tasojen luokituksella. Lisäksi äidinkielen montessorivälineiden metalingvistisiä taitoja kehittävät ominaisuudet analysoitiin lukemaanoppimisen teoriapohjasta nousevien foneemisten, morfologisten, syntaksisten ja semanttisten käsitteiden perusteella. Päiväkodin testaus perustui Chaneyn (1992) foneemisen tietouden tutkimuksessa käytettyihin tehtäviin, ja lukitaitojen mittaus löyhästi Chall'in (1983) lukemisen tasoihin. Tulokset ja johtopäätökset. 3-5-vuotiailla lapsilla osoitettiin olevan luontainen foneemirakenteen kuulemisen taito. Päiväkodissa ja montessorileikkikoulussa 3-4-vuotiaat lapset pystyivät yhdistämään kuulemistaan foneemeista sanan, jälkimmäisessä myös hajottamaan sanan foneemeihin. Äidinkielen montessorivälineet ohjasivat lapset asteittain lukitaitojen lisäksi havaitsemaan ja omaksumaan kielen metalingvistisiä ominaisuuksia. Lapset oppivat kirjoittamaan ja lukemaan, viimeisenä arviointipäivänä montessorileikkikoulussa 3-6-vuotiaista lapsista lähes 50 % luki ja kirjoitti lauseita tai tarinoita, ja 82 % luki sanatasolla. Lapset voivat siis ainakin montessorileikkikoulussa kirjoittamaan ja lukemaan opetel-lessaan samalla kehittää metalingvististä tietouttaan. Kirjoittamaan ja lukemaan oppiminen on 3-5-vuotiaille lapsille helppoa perustuen heidän foneemiseen tietoisuuteensa.
Subject: Montessori method
early reading
early reader
phoneme awareness
sensitive periods
early writing
metalinguistic awareness
phoneme synthesis
phoneme segmentation
montessoripedagogia
3-5–vuotiaiden lukeminen
varhainen lukija
foneeminen tietoisuus
herkkyyskaudet
varhainen kirjoittaminen
metalingvistinen tietoisuus
foneemisynteesi
foneemisegmentaatio
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
35vuotia.pdf 1.328Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record