Muslimioppilas suomalaisessa peruskoulussa : Tapaustutkimus kahden muslimitytön sopeutumisesta suomalaiseen peruskouluun

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe19991224
Title: Muslimioppilas suomalaisessa peruskoulussa : Tapaustutkimus kahden muslimitytön sopeutumisesta suomalaiseen peruskouluun
Author: Kuntsi, Teija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Education, Department of Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 1999
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe19991224
http://hdl.handle.net/10138/19957
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Tutkielma on etnografisella tutkimusotteella toteutettu tapaustutkimus, jossa oli tutkimuskohteena yksi pääkaupunkiseudun peruskoulun neljäs luokka. Tutkimus suoritettiin kevätlukukaudella 1998. Luokalla oli 24 oppilasta, joista kaksi oli somalialaisia muslimityttöjä. Aineistonkeruumenetelmiä olivat osallistuva havainnointi, teemahaastattelut, keskustelut ja luokan oppilaiden kirjoittamat kirjoitelmat. Tutkimustehtävänä oli kuvata ja ymmärtää muslimityttöjen olemassaolon vaikutusta luokan arkipäivään luokan eri osapuolien kannalta. Kiinnostuksen kohteena oli, miten opettaja ja luokan muut oppilaat suhtautuivat muslimityttöihin ja millaisia olivat muslimityttöjen omat kokemukset luokan elämästä ja miten heidän uskontonsa, islam, näkyi koulupäivän aikana. Tutkimustuloksista: Islam näkyi koulupäivän aikana konkreettisimmin muslimityttöjen pukeutumisessa ja ruokailussa. He saivat myös islaminuskon opetusta, harjoittelivat paastoamista paastokuukauden aikana ja heillä oli lupa olla pois koulusta muslimien juhlapyhinä. Luokan muut oppilaat tiesivät, että muslimitytöillä oli eri uskonto kuin heillä, mutta he eivät uskoneet sen vaikuttavan muslimityttöjen koulupäivään kovinkaan paljon. Muslimitytöt olivat solmineet ystävyyssuhteita luokan suomalaisiin tyttöihin ja he viihtyivät hyvin heidän kanssaan. Muslimityttöjä oli kuitenkin kiusattu enemmän kuin luokan muita oppilaita, mutta kiusaaminen oli vähentynyt ajan kuluessa. Muutamilla luokan pojilla oli halveksiva tai vihamielinen suhtautuminen muslimityttöihin. Muslimityttöjen koulunkäyntiin liittyi joitakin vaikeuksia, kuten oppimisvaikeudet muutamissa aineissa ja vaikeudet sopeutua tiettyihin koulun sääntöihin. Luokanopettaja koki yhteistyön muslimityttöjen vanhempien kanssa vaikeaksi. Näistä ongelmista huolimatta muslimitytöillä oli myönteinen suhtautuminen koulunkäyntiin. Tässä tapauksessa muslimitytöt olivat saavuttaneet integraatio-vaiheen Berryn akkulturaatio teorian mukaan. Sopeutuminen peruskoululuokkaan oli onnistunut heiltä hyvin lähinnä luokanopettajan toiminnan johdosta. He puhuivat hyvin suomen kieltä ja olivat asuneet Suomessa jo usean vuoden ajan, mikä myös helpotti sopeutumista.This is a case study, which has been done by ethnographical research. The subject of this research was the fourth class in one comprehensive school in the area of the capital in Finland. The fieldwork was done in the spring term in 1998. There were 24 pupils in the research class and two of them were muslimgirls from Somalia. The methods were participating observation, interviews, discussions and essays, which were written by the pupils. The purpose was to describe and understand the affectness of muslimgirls to the everyday life of this class. I wanted to find out how the teacher and other pupils felt about muslimgirls and what were the experiences of the muslimgirls about their school life and how their religion affected to their schoolday. The main results: Islam affected to the muslimgirls’ clothing and eating. They had islam lessons, they practised about fast and they were allowed to be away from school when they had religious holidays. The other pupils knew that the muslimgirls had the other religion than they had, but they didn’t think that it would affect to muslimgirls’ schoolday. Muslimgirls had Finnish girlfriends in their class and they had a good time together. Earlier the pupils bothered muslimgirls, but not so much anymore. Some boys in the class looked down on muslimgirls or they were hostile towards them. Muslimgirls had some problems at school. They had difficulties with some subjects and they had problems to adapt some habits of the school. The teacher thought that the co-operation with the parents of the muslimgirls was difficult. Despite of these problems the muslimgirls had a positive attitude towards school. In this case the muslimgirls had reached the period of integration according the acculturation theory of Berry. They had adapted well to the class because of their teacher. They also spoke Finnish very well and they had lived in Finland many years, which also helped their adaptation.
Subject: muslimi
islam
kulttuuri
peruskoulu
maahanmuuttajaopetus
etnografinen tutkimus
tapaustutkimus
muslim
culture
comprehensive school
teaching of migrants
ethnographical research
case study
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
tiiviste.pdf 21.57Kb PDF View/Open
muslimio.pdf 240.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record